شهدای گرانقدروعزیزباخون پاک ومقدس خود درخت انقلاب اسلامی راآبیاری کرده اند وما وظیفه ای خطیردرقبال ایثار وجانبازی آنان وصبر ومقاومت خانواده های معظم آنها داریم. برای زنده نگه داشتن نام ویاد این گلگون کفنان بایدروحیات ایثار وفداکاری در راه اسلام وانقلاب وولایت رادر میان آحاد جامعه بخصوص جوانان  تقویت نمود ((خطه شهید پرور رومشگان هوایش به61ستاره زمینی زینت یافته است  دراینجا گامی در معرفی تعدادی ازآن غیرتمندان به خون نشسته بر میدارم امید است مقبول افتد))لذا از حضرت حق خواستارم بتوانیم ادامه دهنده راه شهداء وامام شهداء باشم.

 

شهید یداله امرایی *تولد: 1345 *محل تولد:نظرعلیوندعالی آباد

محل شهادت:غرب کشور* تاریخ شهادت:12/6/66 

شهید ابرهیم امرایی* تولد: 1342*    محل تولد : چغابل                  

محل شهادت: عین خوش*   تاریخ شهادت:13/9/61 

شهید فریدون امرایی* تولد: 1345*  محل تولد:  رومشگان             

محل شهادت: دربندیخان*    تاریخ شهادت:10/10/65 

شهید حمید امرایی*  تولد: 1345*   محل تولد :  رومشگان          

محل شهادت: ماووت*          تاریخ شهادت:31/3/66 

شهیدملک مرادامرایی*تولد: 1343*    محل تولد: چغابل             

محل شهادت: چنگوله*         تاریخ شهادت:24/5/64 

شهید رضاامرایی*      تولد: 1344*     محل تولد: چغابل                  

محل شهادت: سلیمانیه*      تاریخ شهادت:16/12/64 

شهیدعلی مروت امرایی*تولد:1346*  محل تولد: رومشگان           

محل شهادت: جنوب کشور*  تاریخ شهادت:6/11/65

شهید عزیزیار امرایی*   تولد: 1345* محل تولد: رومشگان            

محل شهادت: غرب کشور*    تاریخ شهادت:5/5/67 

شهید ولی جعفر امرایی*تولد: 1347*   محل تولد: رشنو                  

محل شهادت: عملیات والفجر9* تاریخ شهادت:8/12/64 

شهید جواد امرایی*       تولد: 1346*   محل تولد: رشنو                   

محل شهادت: فکه*                تاریخ شهادت:22/4/67 

شهیدمریدعلی  امرایی* تولد: 1345*   محل تولد: رشنو                  

محل شهادت: چنگوله*            تاریخ شهادت:24/5/64

شهید آقارضاامرایی*    تولد: 1350* محل تولد: رحمان آباد           

محل شهادت: بوکان*              تاریخ شهادت:12/2/67 

شهید اردشیر امرایی*   تولد: 1346*    محل تولد:رشنو                    

محل شهادت: عین خوش*       تاریخ شهادت:13/9/61

شهید دوستعلی رومیانی*تولد: 1343*  محل تولد: رومشگان           

محل شهادت: شلمچه*           تاریخ شهادت:16/5/65

شهید کریم قربانی*       تولد: 1345*    محل تولد: رشنو               

محل شهادت: ماووت*              تاریخ شهادت: 2/9/66 

شهید سبزه یوسفوند*   تولد: 1342*    محل تولد: رشنو              

محل شهادت: سلیمانیه عراق* تاریخ شهادت:8/12/64

شهید تیمورسوری*   تولد: 1337*  محل تولد: رومشگان              

محل شهادت: شلمچه*          تاریخ شهادت:3/12/65

شهیدبابانازار عوض نژاد     محل تولد رحمان آباد محل شهادت جزایر مجنون

شهید الیاس سوری .شهیذ حمید سوری. شهید عزیزالله سوری .شهید عبدالکریم سوری .شهید جعفر سوری .شهید کریم سوری

بر  بام  فلک   مناره  برپا   کردند                     زآنجا  به اذان عشق غوغا  کردند

برگوش همه رسید آوای شهید                   شرمنده جماعتی که حاشا کردند.