سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

قانون کیفری با هدف تحقیق و کشف جرم و جنایت، وساطت، برقراری صلح و اجرای رای دادگاه بوجود آمده است. مشاوره حقوقی در تشریح قوانین کیفری تخصص داشته و می تواند مقررات لازم را خصوص مشاوره های بوجود آمده بیان نماید.

قانون کیفری چیست

همانطور به در بخش وکیل کیفری بیان کردیم، قانون کیفری، قوانین مربوط به مجازات ها و جرایم کیفری می باشد که خود در زیر شاخه حقوق جزا قرار دارد. قوانین کیفری شامل قوانین مجازات هایی که مربوط به جرایم کیفری می باشند و هر کدام از جرایم مجازات خاص خود را دارد. انواع دعاوی کیفری رایج را در بخش وکیل کیفری، مانند قتل، روابط نامشروع، سرقت و … عنوان نمودیم.

انواع قانون کیفری

قانون نظارت بر رفتار قضات
در قوانین کیفری حتی بر رفتار قضات نیز نظارت می شود. قانون کیفری نظارت بر رفتار قضات، به تخلفات، صلاحیت و عدم صلاحیت قضات رسیدگی می نماید.
قوانین کیفری خیانت در امانت
قوانین کیفری خانواده
قوانین کیفری فحاشی
قانون کیفری چک
قانون کیفری سفته
قانون کیفر عمومی

قانون کیفریادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب
هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب
پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان
عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 344 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 116

پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

چکیده

 

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در سطح ک شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به شیوه نمونه‌گیری دردسترس بر روی 216 نفر اطلاعات لازم گردآوری و نتیجه با نرم‌افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین هوش اخلاقی و عملکرد کارکنان (457/0=r) همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین درستکاری و عملکرد کارکنان (383/0=r)، بین مسئولیت پذیری و عملکرد کارکنان (406/0=r)، بین دلسوزی و عملکرد کارکنان (451/0=r)، بین گذشت و عملکرد کارکنان (451/0=r)، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در واقع هوش اخلاقی نقش مثبت و معنی‌داری در عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان دارد.

 

  واژه کلیدی: هوش، هوش اخلاقی، عملکرد، کارکنان.

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                       صفحه

 

چکیده 1

 

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش... 2

 

1-1- مقدمه. 3

 

1-2- بیان مساله. 4

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

 

1-4- هدف های پژوهش... 6

 

1-4-1- هدف اصلی.. 6

 

1-4-2- هدف های فرعی.. 6

 

1-5- پرسش ها 6

 

1-5-1- پرسش اصلی.. 6

 

1-5-2- پرسش های فرعی.. 7

 

1-6- فرضیه ها 7

 

1-6-1- فرضیه اصلی.. 7

 

1-6-2- فرضیه های فرعی.. 7

 

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7

 

1-7-1- تعریف مفهومی.. 7

 

1-7-2- تعریف عملیاتی.. 8

 

1-10- مدل پژوهش... 9

 

1-11- قلمرو پژوهش... 9

 

1-11-1- قلمرو موضوعی.. 9

 

1-11-2- قلمرو زمانی.. 9

 

1-11-3- قلمرو مکانی.. 9

 

 

 

فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش... 10

 

2-1- بخش اول: هوش اخلاقی.. 11

 

2-1-1- مقدمه. 11

 

2-1-2- تعریف هوش... 11

 

2-1-3- انواع هوش... 12

 

2-1-3-1- هوش شناختی.. 12

 

2-1-3-2- هوش مصنوعی.. 14

 

2-1-3-3- هوش معنوی.. 14

 

2-1-3-4- هوش اخلاقی.. 15

 

2-1-4- اصول هوش اخلاقی در مدیریت.. 16

 

2-1-5- عناصر هوش اخلاقی.. 16

 

2-1-6- نقش هوش اخلاقی در موفقیت فردی و سازمانی.. 17

 

2-1-7- تاثیر هوش اخلاقی بر بهبود عملكرد و موفقیت سازمان. 18

 

2-2- بخش دوم: عملکرد. 21

 

2-2-1- مقدمه. 21

 

2-2-2- مفهوم و تعاریف عملکرد. 21

 

2-2-3- عوامل عملکردی.. 23

 

2-2-3-1- عوامل رفتاری.. 23

 

2-2-3-2- عوامل فرایندی.. 24

 

2-2-4- عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان. 24

 

2-2-5- سیستم عملکرد فردی.. 26

 

2-2-6- عملکرد سازمانی.. 27

 

2-2-7- سیستم عملکرد کارکنان. 28

 

2-2-7-1- باز، متناسب، و هدفمند: 28

 

2-2-7-2- براساس توانایی.. 28

 

2-2-7-3- روندی دایمی.. 29

 

2-2-8-- برنامه ریزی عملکرد. 30

 

2-2-9- عوامل مؤثر بر عملكرد. 30

 

2-2-10- ارزیابی عملکرد کارکنان. 32

 

2-2-10-1- مفهوم ارزشیابی عملكرد. 34

 

2-2-10-2- اهداف ارزشیابی عملكرد. 36

 

2-2-10-3- رویكردها و روشهای ارزشیابی عملكرد. 37

 

2-2-10-4- روشهای ارزشیابی عملكرد. 39

 

2-3- پیشینه پژوهش... 42

 

2-3-1- پیشینه داخلی.. 42

 

2-3-2- بخش سوم: پیشینه خارجی.. 44

 

 

 

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش... 45

 

3-1- مقدمه. 46

 

3-2- روش پژوهش... 46

 

3-3- جامعه آماری.. 46

 

3-4- نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه. 46

 

3-5- روش گردآوری داده ها 47

 

3-6- ابزار گردآوری داده ها 47

 

3-7- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه. 47

 

3-7-1 روایی (اعتبار) ابزار سنجش... 48

 

3-7-2 پایایی ابزار سنجش(اعتماد پذیری) 48

 

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 49

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 50

 

4-1- مقدمه. 51

 

4-2- یافته های توصیفی پژوهش... 51

 

4-3- نتایج آماره های دو متغیره 83

 

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 83

 

4-3-2- هوش اخلاقی و عملكرد. 84

 

4-3-3- درستكاری و عملكرد. 85

 

4-3-4- مسئولیت پذیری و نحوه عملكرد. 86

 

4-3-5- دلسوزی و نحوه عملكرد. 87

 

4-3-5- گذشت و نحوه عملكرد. 88

 

4-4- نتایج آماره های چند متغیره 89

 

 

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. 93

 

5-1- مقدمه. 94

 

5-2- خلاصه پژوهش... 94

 

5-3- یافته‌های توصیفی.. 94

 

5-4- یافته‌های استنباطی، بحث و نتیجه‌گیری.. 95

 

5-5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی.. 97

 

5-6- پیشنهادهای تحقیق. 98

 

5- 6-1- پیشنهادها بر اساس یافته‌های پژوهش... 98

 

5-6-2- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی.. 99

 

5-6-3- محدودیت‌های پژوهش... 99

 

منابع. 99

 

 فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                        صفحه

 

جدول (3-1) نتایج تحلیل پایایی پرسشنامه ها(الفای کرونباخ). 48

 

جدول (4-1) آماره های توصیفی مربوط به جنسیت پاسخگویان. 51

 

جدول (4-2) آماره های مربوط به سن پاسخگویان. 52

 

جدول (4-3) آماره های توصیفی مربوط به وضعبت تأهل پاسخگویان. 52

 

جدول (4-4) آماره های مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان. 53

 

جدول (4-4) آماره های مربوط به سنوات خدمت پاسخگویان. 54

 

جدول (4-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان. 55

 

جدول (4-6) بیان اصول. 56

 

جدول (4-7) گفتن حقیقت... 56

 

جدول (4-8) مخالفت... 57

 

جدول (4-9) موافقت... 57

 

جدول (4-10) اعتراف به اشتباه 58

 

جدول (4-11) پذیرش شكست... 58

 

جدول (4-12) كمك به دیگران. 59

 

جدول (4-13) ارادت خالصانه. 59

 

جدول (4-14) استفاده از اشتباهات... 60

 

جدول (4-15) بخشیدن. 60

 

جدول (4-16) ارزیابی اگاهانه. 61

 

جدول (4-17) اعتماد. 61

 

جدول (4-18) اعتراض به اشتباه رییس.... 62

 

جدول (4-19) خوش‌قولی.. 62

 

جدول (4-20) قبول مسئولیت... 63

 

جدول (4-22) پیامدهای اشتباهات... 63

 

جدول (4-23) كمك به دیگران. 64

 

جدول (4-24) علاقه بدون چشم داشت... 64

 

جدول (4-25) پافشاری به اشتباهاتم. 65

 

جدول (4-26) گذشت افراد. 65

 

جدول (4-27) مطابقت رفتار با باورها 66

 

جدول (4-28) درستكاری از دید همكاران. 66

 

جدول (4-29) گزارش كارهای غیر اخلاقی.. 67

 

جدول (4-30) مشورت با افراد ذی نفع.. 67

 

جدول (4-31) پذیرفتن پیامد تصمیم. 68

 

جدول (4-23) بهبود عملكرد. 68

 

جدول (4-33) توجه به نیازهای همكاران. 69

 

جدول (4-34) دلسوزبودن. 69

 

جدول (4-35) داشتن نگرش واقع بینانه. 70

 

جدول (4-36) قبول اشتباه دیگران. 70

 

جدول (4-37) سازگاری رفتار. 71

 

جدول (4-38) بازخوردها 71

 

جدول (4-39) دفاع از ارزشها 72

 

جدول (4-40) محرم راز. 72

 

جدول (4-41) مقصر دانستن دیگران. 73

 

جدول (4-42) ترغیب خطر پذیری.. 73

 

جدول (4-43) كمك به دیگران. 74

 

جدول (4-44) حمایت از دوستان. 74

 

جدول (4-45) بخشیدن خود. 75

 

جدول (4-46) اعتماد به دیگران. 75

 

جدول (4-47) انضباط.. 76

 

جدول (4-48) احساس مسئولیت... 76

 

جدول (4-49) كار صادقانه. 77

 

جدول (4-50) دلسوزی نسبت به كار. 77

 

جدول (4-51) پیگیر بودن. 78

 

جدول (4-52) جدی بودن در كار. 78

 

جدول (4-53) برخورد محترمانه با ارباب رجوع. 79

 

جدول (4-54) فداكاری.. 79

 

جدول (4-55) افزایش معلومات... 80

 

جدول (4-56) پذیرش اشتباهات... 80

 

جدول (4-57) حفظ اسرار شغلی.. 81

 

جدول (4-58) رعایت حقوق دیگران. 81

 

جدول (4-59) انتقال اطلاعات شغلی.. 82

 

جدول (4-60) اجتناب از اتلاف وقت... 82

 

جدول (4-61) صرفه جویی.. 83

 

جدول (4-62) توضیع نرمال بودن داده ها 83

 

جدول (4-63) نتایج آزمون رابطه بین هوش اخلاقی افراد در محیط كاری و عملكردشان. 84

 

جدول (4-64) نتایج آزمون رابطه بین درستكاری افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 85

 

جدول (4-65) نتایج آزمون رابطه بین مسئولیت پذیری افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 86

 

جدول (4-66) نتایج آزمون رابطه بین دلسوزی افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 87

 

جدول (4-67) نتایج آزمون رابطه بین دلسوزی افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 88

 

جدول (4-68) آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیره میزان عملکرد. 91

 

جدول(4-69) تحلیل واریانس چند متغیره مبزان عملکرد. 92

 

جدول(4-70) آماره های مربوط به متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی.. 92

 

 فهرست نمودار‌ها

 

عنوان                                                                                                            صفحه

 

نمودار (4-1) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان. 51

 

نمودار (4-2) توزیع فراوانی رده سنی پاسخگویان. 52

 

نمودار (4-3) توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. 53

 

نمودار (4-4) وضعیت فرتوتنی تحصیلات پاسخ گویان. 53

 

نمودار (4-5) توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان. 54

 

نمودار (4-6) توزیع فراوانی نوع استخدام پاسخگویان. 55

 

نمودار (4-7) توزیع نرمال بودن باقیمانده های مدل. 90

 

نمودار (4-8) توزیع خطی روابط میان متغیر ها 90

 

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلابادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
بررسی ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان مقطع ابتدایی

بررسی ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان مقطع ابتدایی

دانلود بررسی ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان مقطع ابتدایی

بررسی ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان مقطع ابتدایی
مهارت اجتماعی با عزت نفس
عزت نفس
عزت نفس کودکان
ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 218 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 96

بررسی ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان مقطع ابتدایی

مقدمه

 

محدودترین جمع انسانی خانواده است كه از زن  ومرد  و فرزندان آنها تشكیل میشود. واقعیت این است كه كودك در مركز تعاملاتی قرار دارد كه از متغیرهای خانوادگی و روشهای فرزند پروری اثرمیپذیرد .ارتباط یكی از مهمترین زمینه های سلامت زندگی اجتماعی و منشأ فرهنگ و به عنوان زمینه و مبنای حركت و ارتقای انسانی است كه اگر ویروسی شود، بی شك پایه  اصلی زندگی می لغزد و رضایت از آن محو می شود. در این میان ارتباط مؤثر با دیگران، مهارتی  است كه انسان را در موقعیّت ممتاز و بهتری قرار می دهد و دستیابی به موفّقیّت و خوشبختی را سهل تر می سازد(نظری نژاد1376).

 ارتباط مؤثر رابطه ای است كه در آن شخص به گونه ای عمل می كند كه در آن علاوه بر اینكه خودش به خواسته­هایش می رسد، افراد مقابل نیز احساس رضایت دارند.بسیاری ازمحققان اتفاق نظر دارند كه مهارتهای اجتماعی آموختنی هستند زیرا كودكانی كه در محیط های نامناسب بزرگ شده اند ازلحاظ اجتماعی رفتارهای نامعقول دارند . باتوجه به این مسائل دست اندركاران تعلیم وتربیت كودكان نقش مهمی در طراحی برنامه های آموزشی دارند. و از مهارتهای اجتماعی بهره گرفته وبا استفاده از تجارب خود برنامه های مربوط به مهارت های اجتماعی راطراحی میكنند. کیفیت روابط در دوران کودکی اهمیت اساسی دارد. زیرادر این زمان است که بذرهای عزت نفس کاشته می شود ،تصور می شود که مادر از این لحاظ نقش محوری ایفا می کند.(بیابانگرد1376). اگر مادر با فرزند رابطه سالم داشته باشد کودک خواهد توانست در مورد خود و توانایی برقراری روابط شخصی و صمیمی در بزرگسالی احساس مثبت داشته باشد و عکس این موضوع صادق است ، شکست در ایجاد همبستگی عاطفی با مادر می تواند به اضطراب دایمی ناشی از بی توجهی یا طرد منجر شود . پیام هایی که کودکان به مرور و با گذشت زمان از افراد مهم پیرامون خود در مورد خودشان دریافت می کنند برای عزت نفس آن ها بسیار مهم است بعلاوه عزت نفس خود پدر و مادر ،عملکرد وساختار خانواده نیز درمیزان عزت نفس کودک اهمیت دارد.  (اسمیت-موت1999)[1]

همسالان و دوستان از مهمترین عوامل اجتماعی شدن كودكان  به  شمار می آیند. آنها  از  طرق مختلف بر یكدیگر تأثیر می گذارند و از یكدیگر تأثیر می پذیرند. بسیاری از محققان بر این عامل تأكید دارند و از  آن به عنوان ارتباط افقی یاد كرده اند، یعنی ارتباطی كه در بین افرادی نسبتاً هم سطح از لحاظ سنی، طبقه اجتماعی، تحصیلی، اقتصادی و ... برقرار است. تا قبل از یك سالگی به ندرت ارتباطی معنی دار بین كودكان برقرار می شود. كودكان ده ماهه به گونه ای با یكدیگر برخورد می كنند كه انگار عروسك اند، برای هم صدا در می آورند، موهای همدیگر را می كشند یا اعتنایی به یكدیگر نمی كنند. از حدود دو سالگی به بعد اولین ارتباط های معنی دار میان كودكان ایجاد می شود. البته دوام این ارتباط ها بسیار اندك است و در حد چند دقیقه بازی با یكدیگر باقی می ماند. در سنین دبستانی و پیش دبستانی، كودكان علاقه مند به برقراری ارتباط با همسالانی اند كه شاد و زیبا باشند و اسباب بازی ها، خوراكی ها و وسائل خود را در اختیار آنها قرار دهند. ارتباط و دوستی های این دوره حالت موقت و گذرا داشته، به سرعت شكل می گیرند و سریعاً تغییر می كنند. ویژگی های ارتباطات خاص این دوره تقریباً مطابق رشد اخلاقی كودكان این دوره است ( پیش قراردادی). كودك  ,پایبندی مداوم به ارتباطات خود ندارد، به راحتی دوستانش را كنار می گذارد بدون این كه علت خاصی وجود داشته باشد. و درك عمیقی از دوستان، صمیمیت و ارتباط متقابل ندارد. در سال های میانه و پایانی كودكی ارتباطات براساس كمك به یكدیگر و رفع نیازهای هم شكل می گیرند و اعتماد به هم  نقش مهمی در تداوم آن ایفا می كند. كودكان  دركی ذهنی از دوستان پیدا می كنند و دوستان تنها اشخاصی نیستند كه با هم بازی می كنند، بلكه كسانی اند كه ویژگی ها و مشتركات خاصی بین آنها برقرار است كه یكی از آنها دوست داشتن همدیگر است. تحول و تغییر در استدلال های پنهان مربوط به دوستی با فرد یا اشخاص خاص، با افزایش سن تغییر می یابد. در اولین مرحله رشد دوستی و ارتباط، معمولاً استدلال نهان در ارتباط بین دو كودك و نزدیكی فیزیكی آنها به همدیگر است. یعنی این دو به این دلیل ساده با هم دوست اند كه همسایه، دوست خانوادگی، هم مدرسه یا هم كلاس اند.(باستانی1386).

  فرهنگ  اجتماعی و آموزش آن  به كودكان  از  عناصر اصلی  شكل گیری تمدن  درخشان    مسلمانان بوده است و در روند اجتماعی كردن كودكان ، موثر بوده  است.  فرد آموزش دیده می توانست با انتخاب و ارائه رفتار مناسب در زمان و وضعیت معین از هدر رفتن نیروها جلوگیری به عمل آورد و بدین گونه پیشرفت و توسعه جامعه از سرعت كافی برخوردار شود. طرد كردن یا نادیده گرفتن كودكان در حقیقت تحت تاثیر ویژگی های اخلاقی و موقعیت های مختلف نهفته در متن مورد آموزش قرار می گیرد و كودكانی كه رفتار اجتماعی منفی را كسب می كنند پس از گذشت مدتی حتی تا دوران بزرگسالی از جلب توجه دیگران ناتوان می مانند. اجتماعی شدن و ارائه رفتار مناسب، یك سیستم دو جانبه ارتباطی، ‌میان فرد و جامعه است به همین جهت هم تاثیرات فرهنگی و هم الگوهای رشدی فرد بطور هم زمان مد نظر قرار داده می شود و به همین دلیل آموزش مهارت های اجتماعی را نمی‌توان از زمینه هایی كه رفتار در آن واقع می شود (مدرسه) جدا كرد. اختلال رفتار اجتماعی در سنین كودكی به شكل پرخاشگری، انزوا، گوشه گیری و ناپختگی جلوه می كند كه در حقیقت هر سه شكل اختلال، حاكی از عدم یادگیری مهارت های اجتماعی است (حسینی و دری) .

 مهارت های اجتماعی را می توان شامل: مهارت در تشخیص احساس های خویش، مهارت كنترل خویش، مهارت در ارتباط كلامی، مهارت در همدلی و همدردی، ‌مهارت در ارتباط با گروه،‌ مهارت در تشخیص خصوصیات گروه,جرئت ورزی و ... است.

 بنا به تعریف، مهارت‌های اجتماعی به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می‌شود، رفتارهایی که شخص می‌تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل  برقرار کند که به بروز پاسخ‌های مثبت و پرهیز از پاسخ‌های منفی بینجامد (کارتلج و میلبرن، 1985، ترجمه نظری‌نژاد).[2]

 در این راستا، رفتار اجتماعی بر تمامی جنبه‌های زندگی کودکان سایه می‌افکند و بر سلامت روانی، سازگاری و شادکامی بعدی آن‌ها تاثیر می‌گذارد. توانایی فرد از نظر کنار آمدن با دیگران و انجام رفتارهای اجتماعی مطلوب، میزان محبوبیت او را میان همسالان و نزد معلمان، والدین و دیگر بزرگسالان مشخص می‌کند. میزان توانایی فرد در مهارت‌های اجتماعی به طور مستقیم به رشد اجتماعی فرد و کمیت و کیفیت رفتارهای اجتماعی مطلوبی که از خود نشان می‌دهد، مربوط می‌شود (متسون و اولندیک، 1988، ترجمه به‌پژوه، 1384)[3]

 طبق تحقیقات و مطالعات انجام شده، یکی از مسائلی که در مقطع ابتدایی از اهمیت زیادی بر خوردار است، داشتن مهارت اجتماعی دانش آموزان است.مهارت اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می شود که فرد را قادر میسازد با دیگران رابطه موثر داشته و از عکس العمل های نا معقول اجتماعی خودداری کند. ( گرشام و الیوت 1984)[4]

 در این دوران (كودكی)است كه فرد نسبت به شخصیت خود آگاهی پیدا میكند .دراین راستا ارزش گذارشتن به ویژگی های خودكه یكی از ویژگیهای مهم وقابل بحث درباره رشد خود محسوب می شود میتواند به شكل گیری یكی دیگراز جنبه های مهم رشدكه همان شكل گیری و تكوین هویت فردی است بینجامد(براهنی1378 ).                           یكی از دلایل  اصلی كه سبب می شود كودكان خاصی محبوبیت نداشته باشند این است كه این كودكان مهارت های اجتماعی مناسبی كه می تواند آن ها را دوست داشتنی جلوه دهد، ندارند. آن ها در یك وضعیت دو سویه گرفتارند. از طرفی، دانش آموزان بی دقت فرصتی برای تمرین مهارت اجتماعی نمی یابند و از طرف دیگر آن هایی كه در مهارت های اجتماعی ضعیف هستند  قادر به برقراری دوستی نیستند(لوییس و دورلاگ 1991)[5]

احساس عزت نفس در كودكان ازنگرش والدین و معلمین نشأت می گیرد(مارسیا كروگر1979) [6]

همه كودكانی كه پا به مرحله رشدمی گذارند بایداز آزادی و استقلال نسبی برخوردارباشند.

 لذا باید عزت نفس كودكان را تقویت كرد برای این كار چهار ركن

وجوددارد:محبت،زمان،انضباط،پذیرش.نخستین محیطی كه كودك در آن زندگی را آغاز می كند خانواده است. كودكی كه موردبی اعتنایی و توهین دیگران قرار گیرد دچار حس حقارت و خود كم بینی می شود.تمام افراد انسان از زایل شدن شخصیت خود ناراحت می شوند و این عارضه در كودكان عاطفی تر و حساس تر است . راجرز احترام بدون شرط به كودكان را اساس تشكیل عزت نفس در آنان می داند(شاملو1378).

پدرومادر نخستین معلم ومربی كودك اند.عملكردورفتارآنها درس آموزنده ایی برای كودكان است. بسیاری از كودكان نمیتوانند اعتماد بنفس داشته باشند چون مهارت اجتماعی كافی كسب نكرده اند. بدین سان آموزش و مهارت و روش كسب موفقیت و پیروزی در امور, خود ازعوامل عزت نفس است .درطول سالهای مدرسه برخی از كودكان به وسیله همسالان خود طرد می شوند كه  این به دلیل نداشتن مهارت اجتماعی كافی است (پاركر و اشر1978)(1).

 علاوه بر عوامل فردی نقش عوامل خانوادگی و اجتماع هم در ایجاد و گسترش این آسیب ها و هم اتخاذ رویكرد های اجتماعی در پیشگیری و كنترل آنها ملموس تر می گردد لذا موقعیت نهاد خانواده و اجتماع در محیطی كه به طور دائم درحال دگرگونی است مستلزم اتخاذ رویكرد ها روش ها و ابزارهایی است كه امكان انعطاف مبتنی بر دانایی و خلاقیت را بسرعت به آن بدهد .چه در دنیایی ساده و آرام وچه در دنیای پر تحول كودكان ما زندگی خواهند كردو صد درصد نیاز به ابزاری قدرتمند جهت سازگاری با این محیط دارند(پایان نامه).

در اسلام نیز نظراتی در این مورد ارائه شده است.خداوند برای انسان در اساس انسان بودنش بهره وری هایی را فراهم كرده كه مایه امتیازاواز دیگر موجودات است.مقصود ازاصل عزت این است كه باید انسان مكرم را عزیز داشت.و مایه های عزت نفس اورا فراهم كرد.از این رو یكی از اوصاف خداوند رب العز[7] است.

2.خداوند صاحب عزت

 این وصف بیانگر ان است كه خداوند مالك وصاحب عزت است.قرآن كریم نیز در آیاتی به عزت نفس اشاره میكندودر چند جا تصریح شده كه تمام عزت نزد خداوند است. پیامبر(ص)در حدیثی فرمودند:پروردگار شما همه روزه می گوید منم عزیز و هركس عزت دو جهان خواهدباید اطاعت عزیزكند (تفسیرنورالثقلین).

همچنین اما حسن (ع)در روایتی می فرماید:هرگاه بخواهی بدون داشتن قبیله عزیز باشی از سایه لذت معصیت خدا بدرآی و در پناه عزت اطاعت او قراربگیر.(بحارالانوار).

همه ما مستحق دریافت احترام از دیگران هستیم در مورد كودكان نیز دروهله اول بعنوان انسان صرف نظر ازطبقه اجتماعی،نژاد،جنسیت،سن،مذهب و در وهله دوم بعنوان وكودك خانواده صرف نظر از فرزند اول یا دوم  بزرگی یا كوچكی باید مورد احترام واقع شویم بنابراین عزت نفس نقش بسزایی در احقاق حقوق افراد دارد.  (ریس و گراهام 1991)

فهرست مطالب

 فصل اول

1-1مقدمه. 1

1-2 بیان مسئله و سوالهای پژوهش.... 7

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش.... 8

1-4 فرضیه های پژوهش.... 9

هدف پژوهش.... 10

متغییرها 10

1-5 تعاریف و اصطلاحات... 10

تعاریف عملیاتی.. 11

فصل دوم

2-1 چهارچوب نظری.. 14

2-2آماده سازی مهارت های اجتماعی در6 مرحله. 16

2-3  عزت نفس از دو بخش تشكیل می شود. 18

2-4 ابعاد مهارتهای اجتماعی.. 19

2-5 انواع رفتار جرأت مندانه. 25

هدف های جرأت ورزی.. 25

2-6 مزایای رفتار جرأتمندانه. 25

2-7 والدین و روابط همسالان. 28

2-8  ماهیت عزت نفس.... 30

2-9  نحوه شکل گیری عزت نفس.... 31

2-10  پیشنهادهایی برای تقویت عزت نفس كودكان. 33

2-11  مؤلفه‌های اساسی عزت‌نفس.... 39

2-12 علل پیدایش خویشتن و عزت‌نفس.... 41

2-13 مفهوم عزت‌نفس.... 46

2-14 بدرفتاری جسمانی یا جنسی.. 51

2-15 رویكرد اسلام نسبت به عزت نفس.... 55

2-16 تعریف عزت نفس از دیدگاه اسلامی.. 56

2-17 نفس در نظریه دانشمندان اسلامی.. 57

2-18 تاریخچه. 57

2-19 .به نظركوپر اسمیت منابع عزت نفس شامل موارد ذیل می باشد. 60

2-20 پیشینه های پژوهش.... 60

پژوهش های انجام یافته در داخل.. 62

پژوهش های انجام یافته در خارج.. 64

فصل سوم

3-1  روش پژوهش.... 68

3-2 جامعه آماری.. 68

3-3   نمونه آماری و نحوه نمونه گیری.. 69

3-4 شیوه جمع آوری اطلاعات آزمون آماری.. 69

ابزار گرد آوری پژوهش.... 70

فصل چهارم

4-1 بخش اول آمار توصیفی.. 73

بخش دوم :آمار استنباطی.. 77

فصل پنجم

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 81

5-2   پیشنهادات... 83

5-3 محدودیت ها 84

منابع.. 85

دانلود بررسی ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان مقطع ابتداییادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه
پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار
پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه 
ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار
ارتباط بین پزشک و پرستار
ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار دانشگاه ع
دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 438 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 108

پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

چکیده

 

ارتباط بین پزشک و پرستار شامل تعامل متقابل بین پزشک و پرستار در امر مراقبت از بیمار برای دستیابی به یک هدف مشترک درمانی یعنی ارتقای وضعیت بیمار است .ایجاد ارتباط صحیح به عنوان مهمترین ویژگی لازم برای افراد شاغل در مراقبت های بهداشتی اولیه توصیف شده است. با توجه به ضرورت وجود ارتباط و همکاری میان پزشکان و پرستاران در جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار ،این مطالعه برای تعیین وضعیت ارتباط حرفه ای  بین پزشکان و پرستاران از دیدگاه هردو  گروه انجام گردید .

 

روش مطالعه: روش تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد که بصورت مقطی انجام شد  .نمونه پژوهش 110 نفرازپزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر ستان اردبیل می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار بررسی ،پرسشنامه دوقسمتی برای پزشکان و پرستاران می باشد که هرکدام بصورت مجزا  تهیه شده بود . قسمت اول مربوط به متغیرهای فردی – اجتماعی، با 12 سوال مشخص شده بود . قسمت دوم مربوط به ارتباط حرفه ای پزشک و پرستار با دو متغیر مشخص ارتباط و ادراک بود که تعداد سوال پرسشنامه پزشکان 22 سوال وپرسشنامه پرستاران با 25 سوال بود  . داده های جمع آوری شده  وارد نرم افزار  SPSS نسخه 17 شد و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی ،تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.

 

یافته ها:در مجموع 110 نفر از پزشکان و پرستاران در این تحقیق شرکت نمودند. که47.3%ازپاسخ دهندگان پزشک، مرد و 52.7 % نیز پزشک زن بوده اند.همچنین جنس پاسخ دهندگان پرستار نیز 18.2 % از پاسخ دهندگان مرد و81.8% از آنها زن بوده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد، با افزایش میزان ارتباط پزشکان با پرستاران ،عملکرد پرستاران نیز بهبود می یابد.همچنین نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش میزان ارتباط پرستاران با پزشکان ،عملکرد پزشکان نیز افزایش می یابد .. همچنین هرچه تجربه کاری پزشکان و پرستاران  بیشتر شود میانگین موفقیت در عملکرد شان نیز افزایش می یابد.پس می توان گفت بین ارتباط پزشک و پرستار رابطه معنادری وجود دارد.

 

نتیجه گیری:بطور کلی می توان گفت، رابطه حرفه ای بین پزشکان و پرستاران از دیدگاه پرستاران در سطح متوسط و از دیدگاه پزشکان در سطح بسیار قوی قراردارد.. پس  بهبود ارتباط بین پزشک و پرستار می تواند نتایج بسیار مثبتی برای پزشکان و پرستاران و کیفیت مراقبت های آنان داشته باشد .

فهرست مطالب

 

                                                                                                                 صفحه

 

عنوان                                                                                                                                                                           

 

چکیده                                                                                                                                                     

 

فصل اول:معرفی پژوهش

 

بیان مسئله                                                                                                                            

 

اهمیت موضوع                                                                                                                                      

 

وجوه تمایز                                                                                                                         

 

اهداف پژوهش                                                                                                                   

 

سوالات پژوهش                                                                                                                  

 

فرضیات پژوهش                                                                                                                   

 

دامنه پژوهش                                                                                                                     

 

محدودیت پژوهش                                                                                                             

 

امکانات پژوهش                                                                                                                  

 

تعاریف واژه ها                                                                                                                  

 

فصل دوم:پیشینه پژوهش

 

مقدمه                                                                                                                                                   

 

تاریخچه  

 

تعریف ارتباطات

 

مفهوم ارتباطات

 

مراحل برقراری ارتباط

 

روشهای برقراری ارتباط

 

انواع مهارتهای ارتباطی

 

مهارتهای ارتباطی پایه

 

مفهوم ارتباط کلامی و غیر کلامی

 

انواع ارتباط کلامی

 

انواع  ارتباط غیر کلامی

 

اصول ارتباط بین فردی

 

موانع ارتباطی

 

روابط خود راتجزیه و تحلیل کنید

 

اهمیت گوش دادن در روابط بین فردی

 

شکلهای مختلف ارتباط گروهی

 

رازهای ارتباط موفق با دیگران

 

قاطعیت چیست و چگونه آن را در خود تقویت کنیم

 

مراحل اعمال قاطعیت                                                                                                                                              

 

مروری بر مطالعات درونی                                                                                                            

 

مروری بر مطالعات بیرونی                                                                                                            

 

فصل سوم:روش و مراحل انجام پژوهش

 

مقدمه                                                                                                                                                

 

نوع پژوهش                                                                                                                                    

 

محیط پژوهش                                                                                                                                 

 

جامعه پژوهش                                                                                                                                 

 

حجم نمونه                                                                                                                                      

 

روش نمونه گیری                                                                                                                          

 

روش گردآوری                                                                                                                             

 

نمونه پژوهش و روش انتخاب                                                                                                      

 

روش گردآوری داده ها                                                                                                               

 

ابزار جمع آوری داده ها                                                                                                           

 

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشکان

 

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پرستاران

 

شاخصهای روایی و پایایی پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشک و پرستار                                                

 

روش های آماری برای تحلیل داده ها                                                                                   

 

ملاحظات اخلاقی                                   

 

فصل چهارم:ارائه یافته ها و بحث و نتیجه گیری

 

مقدمه                                                                                                                                            

 

آمار توصیفی                                                                                                                                

 

آمار استنباطی                                                                                                                              

 

شواهد مربوط به روایی و پایایی پرسشنامه                                                                            

 

بررسی فرضیه های پژوهش                                                                                                      

 

بحث و نتیجه گیری                                                                                                                   

 

فصل پنجم:خلاصه نتایج

 

خلاصه نتایج حاصله                                                                                                                 

 

پیشنهادات پژوهشگر                                                                                                                   

 

پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی                                                                                        

 

پیوست ها

 

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پرستار

 

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشک

 

فهرست منابع

 

منابع فارسی                                                                                                                                

 

منابع انگلیسی                                                                                                                              

 

جداول

 

 

 

جدول (4-1) توزیع فراوانی جنسیت پزشکان

 

 

 

جدول(4-2)توزیع فراوانی سن پزشکان

 

 

 

جدول(4-3) توزیع فراوانی تاهل پزشکان

 

 

 

جدول(4-4) توزیع فراوانی تحصیلات پزشکان

 

 

 

جدول(4-5) توزیع فراوانی وضعیت استخدام پزشکان

 

 

 

جدول (4-6)تعیین نرمال بودن داده های پزشکان

 

 

 

جدول (4-7) تعیین نرمال بودن داده های پرستاران

 

 

 

جدول(4-8) توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه مربوط به عملکرد پزشکان

 

 

 

جدول(4-8) توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه  ارتباط حرفه ای پرستاران

 

جدول(4-10)ضریب همبستگی فرضیه 1

 

جدول(4-11) نتایج رگرسیون فرضیه 1

 

جدول(4-12) تعیین نتایج آزمون فرضیه 1

 

جدول(4-13) ضریب همبستگی فرضیه 1

 

جدول(4-14)نتایج رگرسیون فرضیه 2

 

 جدول(4-15) تعیین نتایج آزمون فرضیه 2

 

جدول(4-16) ضریب همبستگی فرضیه 2

 

جدول(4-17) نتایج رگرسیون فرضیه 3

 

جدول(4-18) تعیین نتایج آزمون فرضیه 3

 

جدول(4-37) مقایسه میانگین جنسیت در عملکرد پرستاران

 

جدول (4-38) تعیین نتایج مقایسه جنسیت در عملکرد حرفه ای پرستاران

 

جدول (4-45) مقایسه میانگین سن با عملکرد پزشکان

 

جدول (4-46) تاثیر میانگین سن روی عملکرد پرستاران

 

جدول (4-49) مقایسه میانگین تاهل در عملکرد پزشکان و پرستاران

 

 جدول( 4-50) تعیین نتایج تاهل در عملکرد پزشکان  و پرستاران

 

جدول (4-57) مقایسه میانگین عملکرد پرستاران و پزشکان از بعد تحصیلات

 

جدول (4-58) تعیین نتایج میزان تحصیلات در عملکرد پزشکان

 

 

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروهادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 4657 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 102

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

چكیده :

 

اطلاعات اقتصادی در كشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، كه یكی از موارد پر كاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه كشور ها می باشد . مدیران مالی شركت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه كردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یكی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شركت است .

 

در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانكی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه كه همان نسبت بدهی در شركت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شركت های بازار سرمایه ایران و سایت بانك مركزی در طی سال های 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به كمك آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاكی از عدم ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است كه با وارد شدن متغیر های كنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، كه این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی كشور می باشد كه مدیران مالی شركت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده كشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده كنند.

 

 

مقدمه :

 

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شركت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان  اطلاعات اقتصادی را یكی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه  متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

 

در كشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شركت ها قابل پیش بینی كردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه كردن تصمیمات خود دارند ، ولی در كشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در  طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های كلان اقتصادی با متغیر های حسابداری  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های كلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .

چكیده : 1

 

مقدمه : 2

 

فصل اول. 3

 

کلیات تحقیق. 3

 

فصل اول : مقدمه 3

 

1-1 مقدمه 4

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

 

3-1 . بیان مساله 6

 

4-1. چارچوب نظری. 7

 

5-1 .اهداف تحقیق. 8

 

6-1 حدود مطالعاتی. 8

 

1-6-1 قلمرو مکانی. 8

 

2-6-1 قلمرو زمانی. 8

 

7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9

 

فصل دوم 11

 

مروری برادبیات تحقیق. 11

 

مروری بر ادبیات تحقیق. 11

 

1-2 . مقدمه 12

 

2 – 2 . ساختار سرمایه 13

 

3–2 . تئوریهای ساختار سرمایه 14

 

4-2. وجود ساختار سرمایه 16

 

5–2 . ساختار بهینه سرمایه 17

 

6–2 . مفهوم اهرم 18

 

7–2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه 18

 

8–2 . روشهای تأمین مالی. 19

 

1–8–2 .تأمین مالی کوتاه مدت.. 20

 

2 –8– 2 . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت.. 22

 

9–2 . ویژگیهای روشهای تأمین مالی. 28

 

10–2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض... 29

 

11–2 . معایب ناشی از استقراض... 29

 

12–2 . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی. 30

 

13  - 2 . تأمین مالی و ساختار سرمایه 32

 

14–2 . هزینه سرمایه 33

 

15– 2 . پیشینه تحقیق : 38

 

1-15 -2. تحقیقات خارجی: 38

 

2 -15-2. تحقیقات داخلی. 39

 

فصل سوم 44

 

روش اجرای تحقیق. 44

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق. 44

 

1–3 . مقدمه 45

 

2– 3 . نوع پژوهش.. 45

 

3 –3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری. 46

 

4–3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 47

 

5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 47

 

1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 47

 

6-3. مدل مفهومی  تحقیق. 52

 

7-3 . متغیر های تحقیق. 52

 

1-7-3. متغیرهای مستقل. 52

 

2-7-3 . متغیر وابسته 53

 

3-7-3. متغیر های کنترل : 53

 

8–3 . فرضیات تحقیق. 54

 

فصل چهارم 55

 

تجزیه و تحلیل داده‌ها 55

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 55

 

1-4مقدمه‏ 56

 

2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 56

 

3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 58

 

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 58

 

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 59

 

1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 59

 

Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA. 67

 

3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 68

 

Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D.. 71

 

فصل پنجم 83

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 83

 

ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 83

 

1-5مقدمه 84

 

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 85

 

1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول. 85

 

2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم 85

 

3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم 86

 

4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم 86

 

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 86

 

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 87

 

4-5 پیشنهادها 87

 

5-5 محدودیت های تحقیق. 88

 

منابع و ماخذ 90

 

منابع فارسی: 91

 

منابع لاتین: 92

 

منابع اینترنتی: 93

 

Abstract: 94

 

 

 

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 57

 

ادامه جدول (1-4) 57

 

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) برای متغیر وابسته(نسبت بدهی) تحقیق. 59

 

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانكی. 60

 

.جدول (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانكی با حضور متغیر های كنترلی. 61

 

جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ سود بانكی و متغیر های كنترلی. 62

 

جدول(7-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی یک به روش Enter 63

 

جدول (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم 64

 

.جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم با حضور متغیر های كنترلی. 65

 

جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های كنترلی. 66

 

جدول(12-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی دوم به روش Enter 67

 

جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار. 68

 

جدول(14-4) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ دلار. 69

 

.جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار با حضور متغیر های كنترلی. 69

 

جدول (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های كنترلی. 70

 

جدول(17-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی سوم به روش Enter 71

 

جدول (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی. 72

 

جدول(19-4) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی. 73

 

.جدول (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی با حضور متغیر های كنترلی. 73

 

جدول (21-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های كنترلی. 74

 

جدول(22-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی چهارم به روش Enter 75

 

جدول (23-4) : ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی. 76

 

جدول (24-4) معیار كفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت.. 77

 

جدول (25-4) : درصد تغییرات بیان شده توسط عامل ها 77

 

جدول (26-4) : ماتریس مولفه ها( ماتریس ضرایب عوامل ) 77

 

جدول (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی. 78

 

جدول (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی. 78

 

جدول (29-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و متغیر های کلان اقتصادی با حضور متغیر های كنترلی. 79

 

جدول (30-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های كنترلی. 80

 

جدول(31-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی یک به روش Enter 81

 

 

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایرانادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

دانلود پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

-  اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

2-  عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذكر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذكر شود.

 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

ب تعداد واحد پایان‏نامه:

 

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

حدود چهار دهه از شروع تحقیقات منظم و روشنمند درباره تاثیر اطلاعات حسابداری بر قیمت و بازده سهام می گذرد. به دنبال طرح فرضیه بازار کارا و ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در دهه 1960، این تصور  که گزارش های حسابداری به عنوان تنها منبع اطلاعاتی موجود در بازارهای سرمایه است. مورد انتقاد قرار گرفت. اما علیرغم افت و خیزهایی که در این رابطه وجود داشت، تاثیر اطلاعات  حسابداری در قیمت و بازده سهام در تحقیقات مختلف نظیر تحقیق بال و بروان، و تحقیق بیور در سال 1968 مورد تایید واقع شد

دانلود پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهامادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 504 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 112

پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود  می باشد. جامعه آماری  پژوهش حاضر را اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهد. نمونه نهایی متشکل از 99 شرکت طی دوره زمانی 1386-1390 می باشد که به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده است.جهت گیری تحقیق حاضر از نظر نوع «کاربردی» و از نظر اجرایی «توصیفی» است. با استفاده از روش کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز استخراج گردیده اند. برای آزمون فرضیه پژوهش نیز از رگرسیون خطی چند متغیره و نرم افزارهای Excel و 20SPSS  استفاده شده است. برای ارزیابی توانایی مدیریت از مدل دمرجین و همکاران (2012)و برای ارزیابی کیفیت سود از مدل تعدیل شده جونز(2012) استفاده گردیده است.یافته های پژوهش چنین نشان می دهد که بین توانایی مدیریت وکیفیت سود رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. یعنی هرچه توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع شرکت بیشتر باشد ، بخش نقدی سود بیشتر خواهد بود و بالعکس.

فهرست  مطالب                                                                                                  

عنوان   صفحه

 

چکیده.......................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق....................................................................................................

1-1-مقدمه................................................................................................................... 3

1-2-بیان مساله............................................................................................................. 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق...................................................................................... 4

1-4-اهداف تحقیق........................................................................................................ 4

1-4-1-هدف اصلی...................................................................................................... 4

1-4-2-هدف کاربردی................................................................................................... 4

1-5-مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق................................................................... 4

1-6 -سوال تحقیق........................................................................................................................8

1-7- متغیرهای تحقیق..................................................................................................................8

1-8 -فرضیه تحقیق .....................................................................................................................9

1-9- روش تحقیق ......................................................................................................................9

1-10 –جامعه آماری ...................................................................................................................9

1-11- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات .....................................................................10

1-12-استفاده کنندگان از نتایج تحقیق............................................................................. 10

1-13-تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق.................................................. 11

1-13-1-توانایی مدیریت............................................................................................... 11

1-13-2-کیفیت سود..................................................................................................... 11

1-13-3-اقلام تعهدی (اختیاری و غیر اختیاری).............................................................. 11

1-14-ساختار تحقیق..................................................................................................... 12

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه................................................................................................................... 13

بخش اول: ادبیات و مبانی نظری تحقیق.....................................................................................15

2-2-توانایی مدیریت..................................................................................................... 16

2-3-جایگاه و اهمیت سود در مفاهیم نظری گزارشگری مالی............................................ 16

2-4-کیفیت سود........................................................................................................... 17

2-4-1-مفهوم و تعریف کیفیت سود............................................................................... 17

2-4-2-طبقه بندی کیفیت سود....................................................................................... 21

2-4-3-ساختارهای کیفیت سود...................................................................................... 22

2-4-3-1-ساختار کیفیت سود ناشی از خواص سری زمانی.............................................. 22

2-4-3-1-1-پایداری و ثبات......................................................................................... 22

2-4-3-1-2-توانایی پیش بینی....................................................................................... 22

2-4-3-1-3-تغییرپذیری............................................................................................... 23

2-4-3-2-ساختارهای­کیفیت­سود­ناشی­ازرابطه سود،­اقلام تعهدی­و­وجه­نقد............................ 23

2-4-3-2-1-نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود................................. 23

2-4-3-2-2-تغییرات در کل اقلام تعهدی....................................................................... 23

2-4-3-2-3-پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی................................. 25

2-4-4-ارزیابی کیفیت سود و عوامل موثر بر آن.............................................................. 27

2-4-5-عناصر کیفیت سود............................................................................................. 27

2-4-5-1-روش های مورد استفاده در حسابداری............................................................ 27

2-4-5-2-مدیریت سود................................................................................................ 28

2-4-5-3-روش های حسابداری محافظه کارانه............................................................... 28

2-4-5-4-عدم ثبات رویه در استفاده از روش های حسابداری......................................... 28

2-4-5-5-ریسک تغییرپذیری........................................................................................ 28

2-4-5-6-اقتصاد، صنعت و شرکت................................................................................ 29

2-4-5-6-1-ثبات و پایداری سود.................................................................................. 29

2-4-5-6-2-ساختار هزینه............................................................................................ 29

2-4-5-6-3-نگهداشت سرمایه...................................................................................... 30

2-4-5-6-4-ویژگی مدیریت......................................................................................... 30

2-4-5-7-عوامل سیاسی اقتصادی ............................................................................................30

2-5-اقلام تعهدی......................................................................................................... 31

بخش دوم: پیشینه تحقیق.............................................................................................................33

2-6-تحقیقات داخلی.................................................................................................... 34

2-7-تحقیقات خارجی.................................................................................................. 34

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه................................................................................................................... 41

3-2-روش تحقیق......................................................................................................... 41

3-3-جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری............................................... 41

3-4-قلمرو تحقیق........................................................................................................ 42

3-4-1-قلمرو زمانی .................................................................................................... 42

3-4-2-قلمرو مکانی..................................................................................................... 42

3-4-3-قلمرو موضوعی................................................................................................ 42

3-5-منابع و روش گردآوری اطلاعات........................................................................... 42

3-6-فرضیه تحقیق........................................................................................................ 43

3-7-متغیرهای تحقیق.................................................................................................... 43

3-7-1-متغیرهای مستقل................................................................................................ 43

3-7-2-متغیرهای وابسته................................................................................................ 44

3-7-3-متغیرهای کنترل................................................................................................. 44

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات................................................................ 44

3-8-1-مدل ارزیابی توانایی مدیریت(متغیر مستقل).......................................................... 44

3-8-2-مدل ارزیابی کیفیت سود(متغیر وابسته)................................................................ 46

3-9-خلاصه فصل سوم................................................................................................. 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه................................................................................................................... 50

4-2-یافته های توصیفی................................................................................................. 50

4-3-آزمون نرمال بودن داده ها....................................................................................... 52

4-4-همبستگی............................................................................................................. 53

4-4-1-مفهوم معنی داری در همبستگی.......................................................................... 54

4-4-2-رگرسیون.......................................................................................................... 54

4-4-3-آزمون دوربین- واتسون..................................................................................... 55

4-5-آزمون فرضیه........................................................................................................ 55

4-5-1-آزمون نرمال بودن خطاها.................................................................................... 55

4-6-خلاصه فصل چهارم.............................................................................................. 59

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

5-1-مقدمه................................................................................................................... 62

5-2-خلاصه موضوع تحقیق........................................................................................... 62

5-3-نتیجه ،بحث و مقایسه............................................................................................ 62

5-4-محدودیت های تحقیق........................................................................................... 63

5-5-پیشنهادهای تحقیق................................................................................................ 63

5-5-1-پیشنهادهای بتنی بر نتایج تحقیق......................................................................... 63

5-5-2-پیشنهادها برای تحقیقات آتی............................................................................. 64

منابع و مأخذ................................................................................................................. 66

الف)منابع فارسی.......................................................................................................... 67

ب)منابع لاتین............................................................................................................... 68

پیوست......................................................................................................................... 70

 

فهرست  جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1-چارچوب ارائه شده جهت ارزیابی کیفیت سود............................................... 25

جدول 4-1-علامت اختصاری متغیرهای پژوهش......................................................................................................................... 51

جدول 4-2-آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 51

جدول 4-3 -نتیجه آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیر وابسته................ 52

جدول 4-4- ضریب همبستگی پیرسون 56

جدول 4-5-خلاصه مدل رگرسیون 58

جدول 4-6 - نتایج تحلیل واریانس یکطرفه 58

جدول 4-7-نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره 59


فهرست نمودارها

عنوان                                      صفحه

 نمودار 4-1 - نرمال بودن متغیر کیفیت سود .................................................................... 53

نمودار 4-2 -توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه تحقیق......................................................................................................................... 57


 

 


دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سودادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی
دسته بندی تربیت بدنی و علوم ورزشی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1210 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 79

پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی همبستگی بین انعطاف پذیری و توان انفجاری 15 نفر از دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محق اردبیلی به اجرا در آمده در این راستا 15 نفر از دانشجویان که به صورت تصادفی از میان دانشجویان تربیت بدنی عمومی با میانگین سنی ( 22.46 سال) و قد( 172.63 سانتی متر) و وزن ( 63.73 کیلو گرم ) انتخاب شده و آزمون انعطاف پذیری عضلات پشت پا ( انعطاف پذیری مطلق برای سنجش انعطاف پذیری و آزمون های پرش عمودی سارجنت و پرش طول ( پرش جفت) را نیز برای سنجش توان انعطاف پذیری آزمودنی ها مورد استفاده قرار گرفته است که این آزمون ها  جز آزمون های تحقیق توصیفی میدانی محسوب می شوند . نتایج: نتیجه تحقیق نشان داد که همبستگی معنا داری بین انعطاف پذیری و توان انفجاری وجود ندارد (ارتباط بین انعطاف پذیری و پرش طول  (065/0p ) و ارتباط بین انعطاف پذیری و پرش ارتفاع )145/0 ≥p  ((هم چنین بین انعطاف پذیری و سن آزمون شوندگان  نیز همبستگی معنا داری ( 743/0p )  وجود ندارشت .

 فهرست مطالب

عنوان...........................................................................................صفحه

فصل اول  11

مقدمه و طرح تحقیق  11

بیان مساله  15

ضرورت و اهمیت تحقیق  16

هدف های تحقیق  17

فرضیات تحقیق  17

محدودیت های تحقیق  18

محدودیت های قابل کنترل  18

محدودیت های غیر قابل کنترل  19

مقدمه  22

آمادگی جسمانی   23

تعریف عوامل امادگی جسمانی   25

استقامت قلبی- تنفسی   25

قدرت عضلانی   25

استقامت عضلانی   25

ترکیب بدن  26

سرعت   26

چابکی   26

هماهنگی عصبی-عضلانی   26

تعادل  26

زمان عکس العمل  27

مزایای فیزولوژیکی آمادگی جسمانی   29

اهمیت آمادگی جسمانی برای دانشجویان  29

توان  30

((توان، نوع کار عضلانی)) 31

آزمون دوره ای pwc-170  33

آزمون پرش سارجنت   34

آزمون پرش دفاع  36

ازمون دو سرعت 30 متر  37

آزمون پرش عمودی   38

انعطاف پذیری   39

" عوامل محدود كننده انعطاف پذیری"  40

دامنه حركتی فعال وغیر فعال  42

تکنیک ها ی کششی   43

عضلات موافق ومخالف    44

کشش بالستیک    45

كشش استاتیك    47

" ارزشیابی انعطاف پذیری "  47

" راهنمایی كلی برای سنجش انعطاف پذیری "  48

" اندازه گیری انعطاف پذیری "  49

" روش های مستقیم سنجش انعطاف پذیری ایستا "  50

" روش های غیر مستقیم اندازه گیری انعطاف پذیری ایستا "  50

كاربرد ازمون های انعطاف پذیری   52

پیشینه ی تحقیق  53

یافته ها ونتایج تحقیقات مربوط به انعطاف پذیری   53

یافته ها ونتایج تحقیقات مربوط به توان  54

فصل سوم  57

روش شناسی تحقیق  57

مقدمه  58

روش تحقیق  58

جامعه و نمونه آماری   58

ابزار و روش جمع آوری داده ها 58

آزمون پرش عمودی   60

آزمون پرش طول  63

روشهای آماری : 64

فصل چهارم  65

یافته های پژوهش    65

مقدمه  66

الف : تجزیه و تحلیل توصیفی مشخصات فیزیکی آزمودنی ها 66

ب : تجزیه و تحلیل توصیقی ویژگی های ترکیب بدنی آزمودنی ها 69

ج : تجزیه و تحلیل ویژگی های فیزیولوژیکی آزمودنی ها 70

د:تجزیه تحلیل استنباطی یافته ها 73

نتیجه گیری: 76

پیشنهادات کاربردی: 76

پیشنهادات آینده: 77

منابع : 79

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1:میانگین،حداقل وحداکثرسن آزمودنی های تحقیق. ..............................62

  نمودار4-2:میانگین،حداقل وحداکثرقد آزمودنی های تحقیق. ..............................63

 نمودار4-3: میانگین،حداقل وحداکثروزن آزمودنی های تحقیق. .............................64

 نمودار4-4: میانگین،حداقل وحداکثردرصد چربی آزمودنی های تحقیق. .........................65

 نمودار4-5:میانگین،حداقل وحداکثرانعطاف پذیری آزمودنی های تحقیق. ........................66

 نمودار4-6:میانگین،حداقل وحداکثرپرش طول آزمودنی های تحقیق. ..........................67

 نمودار4-7: میانگین،حداقل وحداکثرپرش ارتفاع آزمودنی های تحقیق. .........................68

نمودار4-8:ارتباط بین انعطاف پذیری وپرش ارتفاع آزمودنی های تحقیق. ........................69

نمودار4-9:ارتباط بین انعطاف پذیری وپرش طول آزمودنی های تحقیق. ........................70

نمودار4-10:ارتباط بین انعطاف پذیری وسن آزمودنی های تحقیق ...........................71

 

   فهرست جداول و تصاویر

جدول 2-1 نیاز ورزش ها به عوامل مختلف آمادگی جسمانی................................14

جدول2-2 ارتباط بین نتایج پرش عمودی وترکیب تار تند انقباض.............................18

جدول 2 -3 : مزایا و معایب تکنیک های کششی .....................................44

جدول 2 – 4 : میزان انعطاف پذیری بر اساس نتایج آزمون رساندن دست به انگشتان پا...................46

جدول 2 -5 : امتیاز آزمون انعطاف شانه .........................................47

جدول 3 – 1 : نورم انعطاف پذیری...........................................53

تصویر 3 – 1 : آزمون رساندن دست به انگشتان پا ....................................54

جدول 3 – 2 : نورم مربوط به آزمون سارجنت برای افراد 16 تا 19 سال ..........................55

جدول 3 – 3 : نورم مربوط به آزمون سارجنت برای افراد بزگسال.............................56

تصویر 3 -2 : آزمون پرش عمودی سارجنت ......................................56

تصویر 3 – 3 : اندازه گیری ضخامت چربی زیر پوستی ناحیه سه سر بازو .........................57

تصویر 3 – 4: آزمون پرش طول.............................................58


دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومیادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
خودرو - دستگاههای ضد سرقت- ویژگیها و روشهای آزمون

فهرست مندرجات صفحه پیش‌گفتار ………… ب فصل اول دستگاههای جلوگیری از استفاده غیر مجاز 1 هدف ………………… 1 2 دامنه كاربرد … … 1 3 مراجع الزامی ………… 1 4 اصطلاحات و تعاریف ……… 2 5 ویژگیهای عمومی … … 3 6 ویژگیهای خاص … …… 5 7 وسایل جلوگیری از استفاده غیر مجاز ا

دانلود خودرو - دستگاههای ضد سرقت- ویژگیها و روشهای آزمون

دستگاههای  ضد سرقت 
ایموبلایزر
سیستم هشدار دهنده
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 171 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

دانلود خودرو - دستگاههای ضد سرقت- ویژگیها و روشهای آزمونادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
آئین كار تهیه انواع كشمش از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی

آئین كار تهیه انواع كشمش از مرحله برداشت تا بسته‏بندی مقدمه هدف دامنه كاربرد تعریف كارگاه مراحل تهیه انواع كشمش مراحل تهیه انواع كشمش الف تهیه كشمش تیزائی 4 ـ 1 ـ مراحل مقدماتی 4 ـ 1 ـ 1 ـ برداشت انگور در موقع برداشت انگور باید رسیده باشد و زمان رسیدن محصول بستگی كامل به نوع و رقم انگور شرایط آب و هوایی منطقه كاشت و غیره دارد

دانلود آئین كار تهیه انواع كشمش از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی

كشمش 
كشمش تیزائی 
تیزابی كردن انگور 
استاندارد
دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

دانلود آئین كار تهیه انواع كشمش از مرحله برداشت محصول تا بسته بندیادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ]