سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

در این فصل به عنوان بخش پایانی به جمع‌بندی کلی از مقالات وتحقیق و نیز بیان نتایج بدست آمده می پردازیم. در ادامه نیز به بیان حوزه هایی که امکان انجام تحقیقات بیشتری در آن وجود دارد را بیان می داریم.

1-1-                     ارائه یافته‌ها

در این گام جمع بندی کلی از اطلاعات بدست آمده خواهیم داشت و به ارائه یافته ها می پردازیم.

1-1-1-                  کاربرد الگوها در گام ارایه یافته‌ها

الگوهایی که در این تحقیق در این گام استفاده شده‌اند عبارتند از:

§       الگوهای جستجوی ادبیات:  به منظور بررسی وتحلیل جایگاه و شرایط تحقیق از این الگو استفاده می شود. با بهره گیری از این الگوها می توانیم ادبیات لازمه تحقیق خود را درک نموده و به چارچوب نظری مورد نظر دست یابیم. در این گام به ایجاد چارچوبی مناسب برای ارایه نتایج حاصل از تحقیق خواهیم پرداخت.

§  الگوی انتشار: یک کاربرد آن زمانی است که یک پروژه‌ی تحقیقاتی به اتمام رسیده‌است و یا نتایج قابل‌توجهی در حین پژوهش در حال انجام بدست آمده‌است. کاربرد دیگر آن زمانی است که بخواهیم یک مقاله را جهت گزارش نتایج بدست آمده توسط پژوهش‌گر بنویسیم. پس از پایان یافتن پژوهش به منظور در اختیار قرار دادن یافته ها برای افراد علاقه مند می بایست در انتشار آن گام برداشت.

1-2-                     جمع‌آوری نتایج تحقیق

در این‌جا نتیجه حاصل از هر مرحله را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مرحله 1: موضوع مورد مطالعه در حوزه پرتال افقی می باشد.

مرحله 2: با توجه به موضوعات مختلف که در حوزه پرتال افقی در مقالات یافت شد مساله تحقیق شکل گرفت که در راستای آن با سوالات اصلی و فرعی موضوع تحقیق پاسخ داده شد.

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه ارزیابی اقدامات استتاری بر اساس ویژگیهای طیفی در محدوده طول موج مرئی و مادون قرمز نزدیک تحت word دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه ارزیابی اقدامات استتاری بر اساس ویژگیهای طیفی در محدوده طول موج مرئی و مادون قرمز نزدیک تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه ارزیابی اقدامات استتاری بر اساس ویژگیهای طیفی در محدوده طول موج مرئی و مادون قرمز نزدیک تحت word

1    فصل اول: کلیات تحقیق        
1-1  مقدمه        
1-2  بیان مسأله        
1-3 ضرورت تحقیق        
1-4  اهداف        
1-5  سابقه تحقیق        
1-6 داده های مورد استفاده    
1-7 سازماندهی پایان نامه    
2    فصل دوم: مبانی نظری الگوی ارزیابی طیفی استتار        
2-1  مقدمه        
2-2  استتار        
2-2-1 عوامل شناسایی        
2-2-2 سکوها و سیستم های شناسایی        
2-2-3 پوششهای استتار        
2-2-4 ارزیابی اقدامات استتاری        
2-3 سنجش از دور ابرطیفی    
2-3-1 سنجش از دور        
2-3-2 مفهوم طیف و طیفسنجی        
2-3-3 سنجنده ها و تصاویر سنجش از دور        
2-3-4 ابرطیفی        
2-4 طیف سنجی        
2-4-1 طیف سنج آزمایشگاهی LAMBDA 950        
2-4-2 سنجنده میدانی AVIRIS        
2-5 استخراج اطلاعات تصویر سنجش از دور    
2-5-1 طبقهبندی        
2-5-1-1طبقهبندی کننده سخت و نرم
2-5-1-2 طبقه بندی با نظارت، بدون نظارت و نیمه نظارت شده    
2-5-1-3     طبقهبندی کننده پارامتریک و غیرپارامتریک        
2-5-1-4       طبقهبندی با نظارت پارامتریک        
2-5-2 تجزیه طیفی        
2-5-2-1  مدل های ترکیب     
2-5-2-2   کاهش بعد       
2-5-2-3    تعیین اعضاء اصلی       
2-5-2-4وارون سازی       
2-6کتابخانه طیفی….        
2-6-1پایگاه داده ASTER        
2-6-2پایگاه داده و کتابخانه طیفی USGS        
2-6-3کتابخانه طیفی JPL        
2-6-4کتابخانه طیفی JHU        
2-6-5کتابخانه طیفی IGCP        
2-6-6طیف سنج های کتابخانه طیفی IGCP        
2-7ارزیابی استتار طیفی    
2-7-1بلوک دیاگرام الگوی پیشنهادی        
3     فصل سوم: تشریح عملکرد الگوی ارزیابی طیفی استتار (آشکارسازی استتار)    
3-1مقدمه………….        
3-2الگوی ارزیابی پیشنهادی    
3-2-1پیش پردازش و آماده سازی دادهها        
3-2-2 آشکارسازی تغییرات بدون درنظر گرفتن عامل زمان        
3-2-2-1  آشکارسازی ناهنجاری طیفی………………………..        
3-2-2-2  آشکارسازی مواد دست ساز بشر…………………….        
3-2-2-3    آشکارسازی پیکسلهای خالص……………………        
3-2-3 آشکارسازی تغییرات با درنظر گرفتن عامل زمان        
3-2-3-1 آشکارسازی تغییرات طیفی…………………………..        
3-2-3-2  آشکارسازی تغییرات محتوایی………………………        
3-2-4 جمعبندی پردازشها و ارائه نتیجه نهایی        
3-3 پیش پردازش و آماده سازی دادهها    
3-3-1 اعوجاجات و تصحیحات رادیومتریک        
3-3-2 نمونهبرداری طیفی        
3-4 پردازشهای استخراج اطلاعات طیفی    
3-4-1 ابزارهای طبقهبندی تصاویر ابرطیفی        
3-4-1-1  الگوریتمهای طبقهبندی با نظارت…………………..        
3-4-1-2  الگوریتمهای طبقهبندی بدون نظارت………………        
3-4-2ابزارهای تجزیه طیفی        
3-4-2-1   الگوریتمهای کاهش بعد…………………………….        
3-4-2-2   الگوریتمهای تعیین اعضاء اصلی……………………        
3-4-2-3    الگوریتمهای تعیین اعضاء اصلی و وارونسازی…..        
3-5  ابزارهای مقایسه (ارزیابی) داده    
3-5-1الگوریتمهای مقایسه طیفی        
3-5-1-1فاصله طیفی…………………………………………….        
3-5-1-2شباهت طیفی…………………………………………        
3-5-1-3نگاشت زاویه طیفی SAM          
3-5-2ابزارهای آشکارسازی ناهنجاری        
3-5-2-1الگوریتم RX        
3-5-2-2الگوریتم LPD        
3-5-2-3الگوریتم  UTD        
3-5-2-4الگوریتم (RX-UTD)        
3-5-3ابزارهای فیلتر منطبق (آشکارسازی هدف)        
3-5-3-1الگوریتمCEM        
3-5-3-2الگوریتم ACE        
3-5-3-3الگوریتم   GLRT        
4     فصل چهارم:  پیاده سازی نرم افزاری………………………..        
4-1تولید کتابخانه طیفی جامع    
4-2مشخصات داده واقعی    
4-3تست و انتخاب الگوریتم های بهینه    
4-3-1تولید داده آزمایشی………………………………………….        
4-3-2 پیاده سازی و مقایسه الگوریتم های تجزیه طیفی VCA، MVSA و SISAL  توسط داده واقعی              
4-4 پیادهسازی نرمافزاری الگوی ارزیابی طیفی استتار پیشنهاد شده    
4-4-1مبانی تصمیم گیری و ارائه نتیجه…………………….        
4-4-2 تشریح، پیادهسازی نرمافزاری و تست الگوی ارزیابی طیفی استتار بر روی تلفیقی از دادههای آزمایشی و واقعی    ;        
4-4-2-1 سناریوی تست برپایه تولید داده آزمایشی و شبیهسازی استتار    
4-4-2-2پیشپردازش و آمادهسازی دادهها        
4-4-2-3آشکارسازی ناهنجاری طیفی        
4-4-2-4آشکارسازی مواد انسان ساخت        
4-4-2-5آشکارسازی پیکسلهای خالص        
4-4-2-6آشکارسازی تغییرات محتوایی        
4-4-2-7آشکارسازی تغییرات طیفی        
4-4-2-8جمعبندی پردازشها و ارائه نتیجه نهایی        
4-4-3 پیادهسازی نرمافزاری الگوی ارزیابی طیفی استتار بر روی داده واقعی    
5    فصل پنجم: جمعبندی و پیشنهاد        
5-1جمعبندی        
5-2پیشنهادات        

چکیده

امروزه، پدافند غیرعامل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای حفظ سرمایه‌های ملی کشورها، توجه جهانی را به خود معطوف کرده است. به موازات آن پیشرفت های روز افزون در  سنجش از دور به عنوان یکی از  چالش‌های عمده فرآروی این حوزه مطرح است. یکی از بخش‌های مهم پدافند غیرعامل که به این دلیل به‌صورت جدی مورد تهدید قرار گرفته، اقدامات استتاری است. سنجش از دور ابرطیفی از جمله تهدیداتی است که امکان کشف اقدامات استتاری متداول را بویژه از منظر ویژگی‌های طیفی‌شان فراهم آورده است. ارزیابی اقدامات استتاری یکی از راهکارهای پیشگیرانه مؤثری است که می تواند احتمال موفقیت این چنین اقداماتی را افزایش دهد. بر همین اساس، در پایان‌نامه پیش‌روی، طراحی یک الگوی جامع ارزیابی اقدامات استتاری براساس ویژگی‌های طیفی به‌عنوان یک اقدام عملیاتی مرثر در این راستا هدف‌گذاری گردید

اولین گام در طراحی الگویی برای ارزیابی اقدامات استتاری، شناخت کامل از استتار و سپس تهدیدات فناورانه‌ای است که آن را با چالش مواجه می سازد. به‌همین جهت در این پایان‌نامه پس از معرفی اجمالی استتار، حوزه‌های مختلف سنجش از دور ابرطیفی بویژه طیف سنجی، سنجنده‌ها، استخراج اطلاعات و کتابخانه طیفی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفتند. در بخش کتابخانه طیفی، به‌علت نیازی که حس می‌شد، با تهیه و تنظیم داده‌های مورد نیاز، کتابخانه جامعی با 1723 امضای طیفی تولید شد

در ادامه به پشتوانه مطالعات علمی انجام شده الگوی ارزیابی طیفی استتار پیشنهادی معرفی گردیده، شاخه‌های مختلف آن تشریح شد. برای هر یک از شاخه‌های پردازشی یادشده نیز، الگوریتم‌های مختلفی ارائه و به تفصیل هریک مورد بحث و بررسی قرار گرفت

به جهت تعیین میزان صحت و اعتبار الگوی پیشنهادی، در بخش پایانی سناریویی برای تست الگو طراحی و داده‌های آزمایشی مورد نیاز آن تولید گردید. سپس الگوی پیشنهادی براساس سناریوی طرح شده، پیاده سازی نرم‌افزاری و نتایج آن ارائه شد. در نهایت براساس نتایج استخراج شده اعتبار بخش‌های مختلف الگوی پیشنهادی به‌صورت تقریبی تعیین و برای مجموعه الگو صحت 80 درصدی تخمین زده شد. با پشتوانه این میزان صحت، در پایان الگو بر روی داده واقعی نیز پیاده‌سازی نرم‌افزاری گردید

    1     فصل اول: کلیات تحقیقق

1-1          مقدمه

در دهه‌های اخیر، با شتاب گرفتن رشد فناوری‌های گوناگون در جهان، روز به روز نقش و اهمیت پدافند غیرعامل به عنوان یکی از مهمترین راهبرد‌های حفظ سرمایه‌های ملی کشورها بیشتر مورد توجه همگان قرار می‌گیرد. پدافند غیر عامل به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد، که مستلزم به کارگیری تسلیحات و جنگ افزار نبوده و اجرای آن سبب کاهش آسیب پذیری و افزایش مقاومت یک ملت در مقابل تهدیدات خارجی می‌شود. یکی از این تهدیدات، انجام مأموریت‌های شناسایی توسط نیروهای دشمن است. شناسایی، مجموعه عملیات‌هایی است که برای کسب اطلاعات از فعالیت‌ها، منابع، توانمندی و موقعیت نیروهای ما انجام می‌شود. بی شک یکی از حوزه‌های مهم در پدافند غیرعامل برای مقابله با بحث شناسایی، استتار است. مفهوم کلی استتار هم‌رنگ کردن و هم‌شکل کردن تأسیسات و تجهیزات با محیط اطراف است که از طریق روش‌های مختلفی همچون مخفی سازی، همگون سازی و بدل سازی انجام می‌شود

پیشرفت و توسعه روز افزون مراحل مختلف سنجش از دور در دهه‌های اخیر، موفقیت استتارهای متداول تأسیسات و تجهیزات را با چالش جدی مواجه ساخته است. سنجش از دور علم و فن دست‌یابی به اطلاعات از محیط پیرامون بدون تماس مستقیم با آن است. عکس‌برداری هوایی، تصویربرداری شناسایی و راداری از انواع مختلف داده‌های سنجش از دور می باشند. اطلاعات تصویری حاصل از تصاویر ماهواره ای و هوایی، جهت مأموریت های شناسایی به کار گرفته شده و منابع اطلاعاتی بسیار مهمی برای کاربردهای نظامی و دفاعی هستند. فن‌آوری تصویربرداری ابرطیفی و راداری به ویژه SAR[1] از جمله پیشرفت‌های سنجش از دور در بخش سنجنده‌ها هستند که در سال‌های اخیر نقش بزرگی در تضعیف اقدامات استتاری ایفا نموده‌اند. به عنوان نمونه پهپاد آمریکایی شکار طبس[2] که در منطقه طبس به دام جنگ الکترونیک نیروهای پدافند هوایی کشورمان افتاد، یکی از این سیستم‌های شناسایی سنجش از دور با کاربرد نظامی است. شکار طبس نمونه کاملی از پیشرفت‌های روز دنیا در حوزه‌ی سنجش از دور است که از فناوری‌های بالایی چون سنجنده‌های ابرطیفی و SAR بهره می‌برد

تمام آنچه گفته شد، ضرورت بیش از پیش ارزیابی اقدامات استتاری با توجه به توانمندی‌های به روز سنجش از دور را جهت افزایش کارایی اینگونه اقدامات آشکار می‌سازد. ارزیابی اقدامات استتاری براساس نوع عامل شناسایی مورد نظر، اعم از رنگ، شکل و; از جهات گوناگون صورت می‌گیرد. قطعا یکی از مهمترین این عوامل شناسایی، طیف است. پایان نامه حاضر، به دنبال آن است تا الگویی جامع برای ارزیابی اقدامات استتاری براساس ویژگی های طیفی ارائه دهد. به‌جهت آن‌که بررسی هربخش از طیف الکترومغناطیس ملزومات خاص خود را دارد و به‌جهت اهمیت و کاربرد بیشتر، در این تحقیق بر روی قسمت مرئی[3] و مادون قرمز نزدیک[4] این طیف تمرکز گردیده است

1-2          بیان مسأله

امروزه، فناوری سنجش از دور حجم گسترده‌ای از اطلاعات سطح زمین را در کمترین زمان و با سهولت بیشتر در دسترس انسان قرار داده است. داده های سنجش از دور عموماً از طریق ثبت تابش الکترومغناطیسی بازتاب یافته و یا گسیل شده از اشیاء در سطح یا زیر زمین به دست می آید. همانطور که می‌دانیم مواد و عناصر مختلف با توجه به ترکیب و ساختار مولکولی خود نسبت به بخش‌های مختلف طیف الکترومغناطیس عکس العمل‌های بازتابی متفاوتی دارند که مانند اثر انگشت انسان‌برای هر ماده منحصر به‌فرد است و به همین علت به‌عنوان امضای طیفی آن ماده شناخته می‌شود. این موضوع کلیدی، طیف الکترومغناطیس بازتابی را به ابزار مؤثری برای شناسایی پدیده‌های سطح زمین در فعالیت‌های مختلف سنجش از دور مبدل کرده است

پیشرفت های فزاینده در سنجش از دور، تمامی مراحل آن از تصویر برداری تا پردازش تصویر را در بر می‌گیرد. یکی از ابعاد توسعه در سنجش از دور، پیشرفت در فناوری سنجنده‌ها می‌باشد. این پیشرفت‌ها در تمامی شاخصه‌های توانمندی یک سنجنده اتفاق افتاده است. از جمله این شاخصه‌ها، توان تفکیک طیفی است. ابرطیفی واژه ای است که به سنجنده های الکترواپتیکی با توان تفکیک طیفی تا 10 نانومتر اطلاق می‌شود. این میزان توان تفکیک طیفی که می‌تواند بیش از 200 باند طیفی مجاور هم را در محدوده طیف الکترومغناطیسی مرئی و مادون قرمز نزدیک تعریف نماید، بهترین ابزار برای آشکارسازی و تمیز امضای طیفی مواد مختلف است. سنجنده‌های ابرطیفی با نصب بر روی سکوهای هوابرد و فضایی، هم توسط هواپیما و هم ماهواره برای پایش سطح زمین بکار گرفته می‌شوند. توان تفکیک مکانی سنجنده به ارتفاع سکوی پرواز و میدان دید لحظه‌ای[5]  حسگرش  بستگی دارد. سنجنده‌های ابرطیفی، با وجود داشتن بالاترین سطح توان تفکیک طیفی در بین سنجنده‌های الکترواپتیکی، دارای توان تفکیک مکانی پایینی هستند

یکی دیگر از مراحل سنجش از دور که در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری به خود دیده است، مرحله پردازش و تفسیر تصاویر سنجش از دور است. پردازش و تفسیر خود بخش‌های گوناگونی از تصحیحات تا استخراج اطلاعات تصویر را شامل می‌شوند. طبقه‌بندی تصویر یکی از پایه‌ای‌ترین روش‌های استخراج اطلاعات به شمار می‌رود. با توسعه ابرطیفی، تجزیه طیفی نیر برای کمک به طبقه‌بندی بهتر تصاویر ابرطیفی مطرح شد. فرآیند طبقه بندی نگاشتی از فضای سطح روشنایی به فضای برچسب‌ها می‌باشد. برچسب‌های انتخاب شده نشان دهنده نوع پوشش‌های موجود در سطح می‌باشند که به هر کدام از آنها یک کلاس گفته می‌شود

الگوریتم‌های طبقه‌بندی تقسیم‌های گوناگونی به خود می‌گیرند. در یکی از این تقسیم بندی‌ها که مبتنی بر میزان خلوص پیکسل‌ها است، روش‌های طبقه‌بندی به دو دسته سخت و نرم تقسیم می‌گردند. طبقه‌بندی سخت به آن دسته از پیکسل‌هایی مربوط می‌شود که شامل امضای طیفی یک نوع پوشش زمینی غالب بوده و به نام پیکسل‌های خالص شناخته می‌شوند. طبقه‌بندی نرم نیز در مورد پیکسل‌های مخلوط که شامل مخلوطی از پوشش‌های زمینی در سطح خود هستند، انجام می‌گیرد. اولین و مهم‌ترین گام در طبقه‌بندی نرم، تجزیه طیفی پیکسل‌های مخلوط است. پیکسل‌های مخلوط مسئله‌ای است که بواسطه تفکیک مکانی پایین‌تر سنجنده‌های ابرطیفی ایجاد می‌شود. تجزیه طیفی نیز، فرآیندی است که بواسطه آن می‌توان به مؤلفه‌های طیفی تشکیل دهنده طیف پیکسل دست یافت. این مسئله سبب تسهیل در شناخت مواد موجود در سطح هر پیکسل شده و به طبقه‌بندی دقیق‌تر تصاویر برای شناخت فراوانی مواد سطح زمین کمک می نماید

با گسترش فناوری ابرطیفی و بدنبال آن پیدایش توانایی ثبت امضای طیفی مواد، تشکیل یک بانک اطلاعاتی امضای طیفی مواد ضروری به نظر می‌رسید. چنین بانک داده‌ای، نقش فناوری ابرطیفی در کاربردهای مختلف آن همانند برآورد دقیق محصولات کشاورزی، اکتشاف معادن و آشکارسازی اهداف نظامی را پررنگ‌تر  می‌ساخت. به‌همین جهت برخی مراکز تحقیقاتی بزرگ همانند سازمان تحقیقات فضایی آمریکا[6] به کمک سنجنده‌های آزمایشگاهی و میدانی پیشرفته، طیف بسیاری از مواد را اندازه‌گیری و در مجموعه‌های بزرگی به نام کتابخانه طیفی گردآوری نموده اند. از کتابخانه‌های طیفی معروف می توان به USGS[7] و [8]ASTER اشاره کرد

کتابخانه‌های طیفی، وابستگی پردازش‌های طبقه‌بندی تصویر را به نمونه‌های آموزشی کمتر می‌سازند. این مسئله زمانی نمود بیشتری پیدا می‌کند که همانند کاربردهای نظامی، اطلاعات زیادی از پوشش‌های زمینی منطقه مورد نظر در دسترس نباشد. در این‌حال، تجزیه طیفی به کمک کتابخانه طیفی با تولید نمونه‌های آزمایشی لازم در یک فرآیند نیمه نظارت شده، شرایط را برای طبقه‌بندی نرم تصویر فراهم می‌آورند. به این ‌صورت‌که پس از استخراج مؤلفه‌های سطح پیکسل به کمک تجزیه طیفی، احتمال شناخت مواد موجود درون آن را با مقایسه طیف‌های استخراج شده با امضاهای طیفی موجود در کتابخانه افزایش می‌‌دهند. این مقایسه، توسط ابزارهای مختلف مقایسه طیفی انجام می‌پذیرد. فاصله طیفی، شباهت طیفی و نگاشت زاویه فضایی، برخی از این ابزارها هستند

عوامل شناسایی یا عناصر تفسیر، عواملی هستند که به مفسران تصاویر هوایی در تحلیل پدیده‌های  موجود در تصویر کمک می‌کنند. این عوامل شناسایی بیشتر مرتبط با واقعیت‌های درون تصویر همانند تن، بافت، رنگ، اندازه، سایه و; است. اما همانطور که اشاره شد، طیف مواد نیز می‌تواند به‌عنوان یک عامل مؤثر در شناخت عناصر سطح زمین بکار گرفته شود. توسعه روزافزون صنعت ابرطیفی و عناصر مرتبط با آن تأثیرگذاری این عامل را درمباحث مربوط به شناسایی، شدت بخشیده است. سنجنده‌های ابرطیفی، پردازش‌های طبقه‌بندی و تجزیه طیفی، بانک اطلاعات کتابخانه طیفی و; همه ابزارهایی از سنجش دور ابرطیفی هستند که به همان اندازه که مطالعه و تحقیق انسان حول محیط پیرامونش را تسریع و تسهیل نموده‌اند، پنهان نمودن فعالیت های محرمانه یک ملت از دید دشمنانش را دشوار کرده‌اند. یکی از این روش‌های پنهان کاری که به چالش کشیده شده، اقدامات استتاری است

توان تفکیک طیفی بالا در فناوری ابرطیفی، موفقیت استتارهای متداول تاسیسات و تجهیزات را که پیش‌تر با توجه به مسئله همرنگی و با رویکرد تهدید از جانب حسگرهایی با توان تفکیک طیفی پایین همانند چشم انسان و یا حسگرهای اولیه صورت می‌گرفت، با ابهام مواجه ساخته است. دلیل عمده این مسئله آشکار شدن دقیق‌تر ویژگی‌های طیفی پوشش استتاری و صحنه پس زمینه به علت توان تفکیک طیفی بالا در فناوری ابرطیفی است. قطعا، در حالیکه این توان تفکیک، قدرت آشکارسازی کوچکترین اختلاف امضاهای طیفی تا 10 نانومتر را دارد، استتار به شیوه های سنتی نمی‌تواند جوابگوی نیازهای پدافندی یک کشور باشد. به همین جهت اقدامات استتاری نیز همگام با پیشرفت‌های فناورانه سنجش از دور باید دستخوش تغییر و تحول گردند. از آنجا که این پیشرفت در فناوری‌های استتار بدون ارزیابی دقیق و به ‌روز  اقدامات استتاری ممکن نیست، پروژه حاضر به دنبال اینست با استفاده از ابزارهای فناوری ابرطیفی مورد اشاره، رهیافتی جهت ارزیابی اقدامات استتاری براساس ویژگی‌های طیفی با توجه به فناوری‌ها و تهدیدات کنونی آن ارائه نماید

1-3          ضرورت تحقیق

همانطور که پیش‌تر توضیح داده شد، در دهه‌های اخیر، توجه جهانی به پدافند غیر عامل به عنوان عامل مهمی در حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی یک کشور بشدت افزایش پیدا کرده است. به تبع آن در کشور ما نیز در سال‌های اخیر جنبه‌های مختلف پدافند غیر عامل مورد توجه قرار گرفته است. استتار از جمله اقدامات پدافند غیر عاملی در بحث شناسایی است، که با پیشرفت‌های چشم‌گیر در سیستم‌های شناسایی سنجش از دوری با مخاطره مواجه شده است. رشد پرشتاب فناوری‌ابرطیفی از جمله این مخاطرات است. اولین سنجنده ابرطیفی فضایی به نام هایپریون[9] در تاریخ 21 نوامبر سال 2000  میلادی، با نصب بر روی ماهواره EO-1 توسط سازمان تحقیقات فضایی آمریکا در مدار قرار گرفت. از سوی دیگر، با افزایش استفاده از پهپاد‌های جاسوسی همانند شکار طبس در سال‌های اخیر ، بکارگیری سنجنده‌های ابرطیفی هوابرد بر روی آن‌ها یک تهدید مؤثر بر علیه امنیت ملی کشورها به‌شمار می‌آید

سنجنده‌های مختلف بکار گرفته در سنجش از دور بنا بر مأموریت خود، وظیفه ثبت طیف وسیعی از تابش الکترومغناطیس از امواج راداری تا فرابنفش را برعهده دارند. این گستردگی حوزه عملکرد در کنار توانمندی‌های تفکیکی بالا پنهان کردن تمامی مشخصه‌های طیف الکترومغناطیس مواد را تقریباً غیرممکن و ضرورت توجه به پیشرفت در فناوری‌های مرتبط با استتار را دوچندان نموده است. در نتیجه تحول در فناوری‌های مرتبط با استتار برای مخفی نگاه داشتن علائم شناسایی اهداف زمینی بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. ارزیابی اقدامات استتاری مرحله آغازین این تحول است که به ما کمک می‌کند تا شناخت بهتری نسبت به کارایی اقدامات استتاری کنونی و اقدامات استتاری مطلوب مورد نیاز در آینده داشته باشیم. بدین صورت که با آشکار کردن نقاط ضعف استتار سنتی کنونی در مقابل تهدیدات نوین سنجش از دور، افق جدیدی از روش‌های نوین استتار در برابر ما می‌گشاید

1-4          اهداف

هدف اصلی در این پایان نامه همان‌گونه که از نام آن پیداست، ارائه الگویی جامع برای ارزیابی کارایی اقدامات استتاری براساس ویژگی‌های طیفی در ناحیه مرئی و مادون قرمز نزدیک است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا دستیابی به اهداف کوچکتری متصور است که در ادامه می‌آید

ایجاد یک کتابخانه طیفی با گرد‌آوری مشخصه‌های طیفی مواد گوناگون از منابع موجود، جهت دسترسی سریع و آسان به امضاهای طیفی مواد
پیاده سازی و تست روش‌های پردازش تجزیه طیفی، جهت انتخاب یک الگوریتم بهینه و بکارگیری آن در فرآیند الگوی ارزیابی پوشش‌های استتاری پیشنهادی
پیاده سازی و تست روش‌های مقایسه طیفی، جهت انتخاب یک الگوریتم بهینه و بکارگیری آن در فرآیند الگوی ارزیابی پوشش‌های استتاری پیشنهادی
پیاده سازی و تست روش‌های آشکارسازی اهداف، جهت انتخاب یک الگوریتم بهینه و بکارگیری آن در فرآیند الگوی ارزیابی پوشش‌های استتاری پیشنهادی
ارائه الگویی جامع جهت ارزیابی کارایی طرح‌های استتاری از دید مشخصه‌های طیفی
پیاده سازی و تست الگوی پیشنهادی با استفاده از داده‌های آزمایشی و واقعی

1-5          سابقه تحقیق

در سال 2000 میلادی و پس از قرار گرفتن اولین سنجنده ابرطیفی فضابرد به نام هایپریون در مدار، برای اولین بار تهدید از جانب سنجنده‌های ابرطیفی به‌خوبی حس گردید. نصب این سنجنده بر روی ماهواره EO1، به کشور سازنده این امکان را می‌داد تا بدون هیچ محدودیتی، تصاویر با تفکیک طیفی بالا را از هر نقطه جهان در اختیار داشته باشد. بی‌شک این توان تفکیک بالا، روش‌های استتار سنتی را با چالش مواجه  می‌ساخت. پس از سال 2001 و با به خدمت گرفتن پهپادهای جاسوسی توسط کشورهای پیشرفته، علاقه‌مندی برای بکارگیری سنجنده های ابرطیفی بر روی این سکوهای هوابرد شدت گرفت. مزیت این نوع سکوها نسبت به نوع فضابرد آن، تفکیک مکانی پایین‌تر تصاویر سنجنده‌های آن است. جدول ‏11 حاوی اطلاعاتی در مورد برخی از این سنجنده‌های ابرطیفی هوابرد است که بیشتر بر روی پرنده‌های بدون سرنشین همانند پریداتور[10]، گلوبال هاوک[11] و شکار طبس بکار گرفته می‌شوند. قطعا برای شناخت بیشتر تهدیدات فناوری ابرطیفی، در ابتدا باید به تاریخچه سنجش از دور، به عنوان ریشه و بستر اولیه آن توجه کرد

جدول ‏11: اطلاعات برخی از سنجنده‌های ابرطیفی هوابرد

نام سنجنده

کشور سازنده

تعداد باند طیفی

محدوده طیفی

IFOV (میلی رادیان)

ARES

آمریکا

3/6-

2/

APEX

اتحادیه اروپا

5/2-4/

5/

AVIRIS

آمریکا

45/2-4/

CASI

کانادا

87/.-43/

2/

COMPASS

آمریکا

5/2-4/

5/

DAIS

آلمان

12-4/

5/

HYDICE

آمریکا

5/2-4/

5/

HyMap

استرالیا

5/2-4/

5/

IRIS

آمریکا

15-

ISM

فرانسه

2/3-8/

2/

MEIS

کانادا

9/.-35/

25/

MIVIS

ایتالیا

7/12-43/

MUSIC

آمریکا

5/14-5/

5/

توسعه و پیشرفت سنجش از دور به عنوان یک شاخه از علم بشدت به توسعه عکسبرداری وابسته است. اولین عکس‌‌ها توسط Daguerre  و Niepce در سال 1839 گزارش شده است. در سال1849،  Colonel Aime Laussedat، یک برنامع جامع را برای استفاده عکس در نقشه‌‌های توپوگرافی آغاز کرد. در سال 1858، بالون‌‌ها برای عکسبرداری از یک سطح وسیع استفاده می‌شدند. در ادامه و در دهه 1880 از کایت برای حمل دوربین‌‌ها تا ارتفاع چندصد متر استفاده می‌شد. با ظهور هواپیما عکاسی هوایی یک ابزار مناسب شناخته شد، زیرا موجب امکانپذیری جمع‌‌آوری اطلاعات از سطح‌‌های خاص و تحت شرایط کنترلی شد. اولین عکس‌‌های هوایی گرفته شده از یک هواپیما توسط Wilbur Wright و در سال 1909 و از Centocelli واقع در ایتالیا گرفته شد

عکس‌برداری رنگی نیز در نیمه دهه 1930 امکان‌‌پذیر شد. در همان زمان تلاش‌‌ها برای گسترش فیلم‌‌های حساس به تابش نزدیک مادون قرمز ادامه یافت. عکسبرداری نزدیک مادون قرمز برای نفوذ در گرد و غبار مناسب است. در سال 1956، Colwell تعدادی آزمایش  اولیه را برای استفاده تصویربرداری سطح در طبقه‌‌بندی و شناسایی انواع سبزی و آشکارسازی سبزی معیوب انجام داد. در نیمه دهه 1960، مطالعات زیادی بر روی کاربرد تصاویر چندطیفی و مادون قرمزِ رنگی با نظارت و حمایت سازمان تحقیقات فضایی آمریکا انجام شد که به راه‌‌اندازی تصویربردارهای چندطیفی روی ماهواره Landsat در دهه 1970 منجر شد

تصویربرداری ابرطیفی برای اولین بار به منظور جمع‌آوری داده‌های مناسب برای تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و اکتشاف معادن در اواخر دهه هفتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا انجام شد و به سرعت توسعه و گسترش یافت. مهم‌ترین مرحله پیشرفت و تحول این فناوری، در سال 1989 و همزمان با ساخت سنجنده هوابردAVIRIS[12]    توسط مرکز JPL[13]  سازمان تحقیقات فضایی آمریکا صورت گرفت که قادر به نمونه‌برداری در 224 باند طیفی بود و پس از آن انواع سنجنده‌های ابر طیفی هوابرد و فضایی دیگر نیز طراحی و ساخته شدند

موازی با پیشرفت فن‌‌آوری تهیه تصاویر طیفی، بحث استخراج اطلاعات از این تصاویر آغاز شد. آقای ریچاردز در سال 1986 مبحث طبقه‌‌بندی تصاویر سنجش از دور را در کتاب خود تحت عنوان تحلیل تصاویر دیجیتالی سنجش از دور،  به عنوان یکی از روش‌‌های استخراج اطلاعات از این تصاویر مطرح کرده است.  پس از آن روش های مختلفی برای طبقه‌بندی تصاویر سنجش از دور ارائه شد. آقای بندیکتسون در سال 1990  با ارائه یک مقاله، استفاده از شبکه‌‌‌های عصبی را برای طبقه‌‌‌بندی تصاویر طیفی پیشنهاد داد. در ادامه طبقه‌‌‌بندی کننده‌های مختلفی چون حداقل فاصله اقلیدسی، حداقل فاصله ماهالانوبیس و حداکثر احتمال معرفی شدند. آقای واپینک در سال 1998 استفاده از روش SVM[14] را در طبقه‌‌‌بندی تصاویر مطرح کرد. در سال‌‌‌های اخیر تلاش‌‌‌های بسیاری در زمینه طبقه‌‌‌بندی تصاویر ابرطیفی با استفاده از طبقه‌‌‌بندی کننده‌‌‌ SVM انجام شده است. توسعه فناوری ابر طیفی گرچه دسترسی به تصاویری با توان تفکیک پذیری طیفی بسیار بالا را ممکن می‌ساخت. لیکن، توان تفکیک مکانی پایین‌تر این تصاویر (چند یا چند ده متر)، تلاش برای طبقه‌بندی تصاویر ابر طیفی را خیلی زود با مشکلی به نام پیکسل های مخلوط مواجه کرد. پس از آن بود که در سال‌آقای ‌Landgrebe، طبقه‌بندی پیکسل‌های خالص را به‌عنوان طبقه‌بندی سخت و در سال 2007 آقای  Nachtegael  و همکارانش، طبقه‌بندی پیکسل‌های مخلوط را به‌عنوان ظبقه‌بندی نرم مطرح ساختند

از آنجا که طبقه‌بندی نرم تصاویر ابرطیفی بدون استخراج مؤلفه های طیفی یک پیکسل مخلوط جهت دستیابی به نوع و میزان مواد تشکیل دهنده پیکسل ممکن نبود در ادامه، محققان پردازش تصاویر سنجش از دور، روش‌های پردازش تجزیه طیفی را برای حل این مشکل پیشنهاد کردند. برای تجزیه یک تصویر سنجش از دور، انتخاب مدل مناسبی که بیان کننده شرایط حاکم بر ایجاد تصویر باشد، مهم است. Charles Ichoku مدل ترکیب طیفی را به 5 دسته تقسیم کرده است (1996) که عبارتند از: مدل خطی، مدل احتمالی، مدل هندسی، مدل هندسی تصادفی و مدل فازی. در این میان مدل خطی به دلیل ساختار ساده و مفهوم فیزیکی روشن آن شناخته شده است و بسیاری از الگوریتم‌‌‌های تجزیه طیفی مبتنی بر مدل خطی ترکیب است. الگوریتم حداقل مربعات یکی از مرسوم‌‌‌ترین الگوریتم‌‌‌ها است. آقایZhu Shulong  در سال 1995روش مربعات خطا را تجزیه طیفی به کمک مدل خطی ترکیب استفاده کرده است. آقایDaniel Reinz (1999-2001) مربعات خطای مقید را برای تجزیه طیفی ارائه کرد و مشکل فراوانی منفی را برطرف کرد. آقایان  Celine Theysو Nicolas Dobigen روش گرادیان مدرج را برای تخمین فراوانی‌‌‌های ترکیب خطی ارائه کردند، که بصورت تکرار شونده و با استفاده از مشتقات جزئی کار می‌‌‌کند

یکی از مباحث مهم در تقسیم بندی الگوریتم های تجزیه طیفی مبتنی بر مدل خطی، بحث پیکسل های خالص است. به همین جهت برای استخراج اعضاء اصلی تصویر با پیش فرض وجود حداقل یک پیکسل خالص برای هر عضو اصلی در تصویر، الگوریتم های نگاشت به زیر فضای متعامد[15] ، N-FINDER[16]  و تحلیل مؤلفه رأس[17]  به ترتیب در سال‌های 1994، 1999 و 2005 ارائه شدند. همچنین با پیش فرض عدم وجود حداقل یک پیکسل خالص برای هر عضو اصلی الگوریتم های تحلیل حداقل حجم سیمپلکس[18] و شناسایی سیمپلکس از طریق تقسیم متغیر[19] به ترتیب در سال‌های 2008  و 2009 توسط Bioucas-Dias معرفی گردیدند

اما با پیشرفت صنعت ابرطیفی، قطعاً تحقیقات بسیاری در مورد کاربردهای نظامی آن نیز صورت پذیرفته که البته اطلاعات محدودی از آن در دسترس است. به عنوان مثال سازمان پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا[20]  پروژه‌های مختلفی در شناسایی اهداف در تصاویر ابرطیفی به انجام رسانده است که از آن جمله می توان به آزمون‌های شناسایی یک سری خودروهای نظامی استتار شده با تور استتار، در محیط چمن‌زار، در یک تصویر ابرطیفی HYDICE با اندازه پیکسل زمینی 15 متر، معروف به تصویر Forest Radiance Image-I، در سال 1997 اشاره نمود. ردیابی خودروها با استفاده از داده‌های ابرطیفی بازتابی، نام پروژه دیگریست که در همین راستا در ایتالیا با همکاری انستیتو فناوری Rochester و دانشگاه Pisa انجام شده است. رژیم صهیونیستی نیز در سال 2012 توسط Yuval Cohen و همکارانش پروژه‌ای برای ارزیابی الگوریتم‌های آشکارسازی اهداف زیرپیکسلی به انجام رساند. عمده الگوریتم های استفاده شده در این پروژه‌ها الگوریتم های ACE[21]، CME[22]، GLRT[23] و ناهنجاری طیفی می‌باشند. همچنین، داده مورد استفاده در همگی آن‌ها تصویری ابرطیفی از سنجنده هوابرد Hymap (با 126 باند طیفی)  مربوط به شهر Cooke آمریکاست. اما در زمینه اقدامات پدافندی آن‌، همانند ارزیابی اقدامات استتاری، مطالب قابل توجهی منتشر نشده است. در کشور ما نیز تا کنون اقدامات جدی در این زمینه انجام نشده است و پایان نامه پیش رو شاید جزء اولین‌ها در زمینه ارزیابی اقدامات استتاری براساس ویژگی‌های طیفی باشد.  البته از میان کارهای مرتبط در چند سال اخیر، می‌توان به تلاش صفا خزائی در رابطه با شناسایی اهداف با استفاده از الگوریتم های اشاره شده و یا تلاش امین صداقت برای ارزیابی اقدامات استتاری بر مبنای دو روش تناظریابی الگو و الگوریتم استخراج عارضه [24]UR-SIFT،  اشاره نمود

1-6          داده های مورد استفاده

پیاده‌سازی نرم افزاری و تست الگوی ارزیابی طیفی استتار پیشنهادی و الگوریتم‌های مختلف مرتبط با آن، نیازمند در اختیار داشتن داده‌های ابرطیفی اولیه است. این تصاویر و داده‌ها برحسب لزوم ممکن است واقعی باشند یا به‌صورت آزمایشی تولید شوند

اولین مجموعه داده‌ای که در این پایان‌نامه مورد استفاده قرار گرفت، امضاهای طیفی موجود در کتابخانه‌های طیفی در دسترس بود (شکل ‏11). این کتابخانه‌ها عبارتند از: USGS، [25]JHU، JPL و IGCP[26]. گردآوری و جمع‌بندی داده‌های یادشده، خود جهت تولید یک بانک جامع اطلاعات طیفی با 1723 امضای طیفی مورد استفاده قرار گرفت

برای ایجاد داده­های ابرطیفی آزمایشی نیاز به مجموعه‌ای از امضاهای طیفی مواد مختلف می­باشد تا با ترکیب آنها داده­های آزمایشی تولید شوند. این داده­های اولیه از کتابخانه طیفی تشکیل شده استخراج گردید

[1]

[2] RQ

[3] Visible (Vis)

[4] Near interfera red (NIR)

[5] IFOV

[6] NASA

[7] U.S. Geological Survey

[8]

[9] Hyperion

[10] Predator

[11] Global Hawk

[12] Airborne visible/Infrared imaging spectrometer

[13] Jet Propulsion Laboratory

[14]

[15] OSP

[16]

[17] VCA

[18] MVSA

[19] SISAL

[20] DARPA


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق عوامل مؤثر بالا رفتن سن ازدواج میان دانشجویان پسر تحت word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق عوامل مؤثر بالا رفتن سن ازدواج میان دانشجویان پسر تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق عوامل مؤثر بالا رفتن سن ازدواج میان دانشجویان پسر تحت word

مقدمه
پیش گفتار
فصل ا ول ـ کلیاتی در باره تحقیق
1- موضوع
2- بیان مسئله
3- تعریف موضوع
4- ضرورت تحقیق و اهمیت موضوع
1-4- اهداف ازدواج
2-4- فلسفه ازدواج
3-4- فایده های تسریع و زیانهای تأخیر در ازدواج
4-4- سن و بیماری
5-4- انواع بلوغ برای ازدواج لازم و ضروری است
5- اهداف تحقیق
6- فرضیات تحقیق

فصل دوم: پیشینه تحقیق
1- پیشینه تحقیق
2- چارچوب نظری
3- تعیین متغیرها
4- مدل تحلیلی فرضیه ها
5- تعریف مفاهیم
فصل سوم : روش تحقیق
1- روش تحقیق و ابزار اندازه گیری
2- جامعه مورد بررسی
1-2- جامعه آماری
2-2- نمونه آماری و حجم نمونه
3-2- روش نمونه گیری
3- سطوح سنجش متغیرها و آزمونهای مربوطه
4- مراحل تحقیق و زمانبندی آن
فصل چهارم: بررسی توصیفی داده ها
1- سن
2- شغل
3- درآمد
4- مسکن
5- خواستگاری
6- محل سکونت
7- سربازی
فصل پنجم : آزمون فرضیات
1- عوامل اجتماعی ـ فرهنگی
2- عوامل اقتصادی
3- عوامل روانی ـ شخصیتی
4- خلاصه و نتیجه گیری
ضمایم
1- پیشنهادات و انتقادات
2- پرسشنامه
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق عوامل مؤثر بالا رفتن سن ازدواج میان دانشجویان پسر تحت word

1- اردلان ، فرنگیسن و محسنی؛ طرز تفکر دانشجویان در مورد معیارهای خانواده و ازدواج، مجله دانشکده تهران،
2- پاک نژاد، سید رضا؛ ازدواج مکتب انسان سازی، قم، انتشارات اخلاق، بهار
3- تقوی، نعمت ا;؛ بررسی ازدواج و طلاق در شهرستان تبریز،
4- تقوی، نعمت ا;؛ جامعه شناسی خانواده ، تهران، انتشارات پیام نور،
5- تقوی، نعمت ا;؛ مبانی جمعیت شناسی، نوبت دوم، چاپ چهر، بهار 1372
6- توسلی، غلامعباس؛ نظریه های جامعه شناسی، تهران، چاپ چهارم، بهار
7- رفیع پور ، فرامرز؛ کندو کاوها و پنداشته ها ، تهران، شرکت سهامی انتشار،
8- سگالن، مارتین؛ جامعه شناسی تاریخی خانواده، حمید الیاسی ، تهران، نشر مرکز،
9- شهابی، محمود؛ ماهنامه زنان، شماره 11، تیر
10- غفوری و اسدی؛ رونق ازدواج دانشجویی، روزنامه ایران، دوم اردیبهشت
11- فرهادی، یداله و امیرخسروی؛ فصلنامه جمعیت، دفتر آمار و اطلاعات جمعیت، شماره 10،
12- قلی زاده، ازدواج و اهداف آن؛ ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 185،
13- کاتوزیان ، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، تهران چاپ هشتم،
14- مجد، محمد؛ موحدخواه، مجید؛ روزنامه همشهری، 20 و 22 فروردین 83 ، شماره 15-
15- مظاهری، علی اکبر؛ جوانان و انتخاب همسر، با مقدمه جعفر سبحانی،
16- نادری، عزت ا; و سیف نراقی؛ حریم و شاهپوریان ، فرنگیس، راهمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق، انتشارات بدر، چاپ مهارت،
17- نایلی، محمدعلی؛ انگیزش در سازمانها، اهواز دانشگاه شهید چمران،
18- نوابخش، ، مهرداد؛ روش تحقیق ، جزوه کلاسی ،
19- هاشمی، موسی؛ آشنایی با دانشگاه تبریز، ماهنامه اطلاعات علمی، شماره 10،
20- هومن، حیدرعلی؛ شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران، چاپ اول،

پیشگفتار

نهاد ازدواج که بنیان خانواده بر آن قرار دارد، در نتیجه پژوهشهای جدید تاریخی، جمعیت شناسی و مردم شناسی بهتر شناخته شده است. نگرشهای اتخاذ شده توسط این شاخه های علمی و مسائل مورد نظر آنها تا حدودی تقارب یافته و در نتیجه، شواهدی تازه را در این زمینه فراهم آورده اند. اینک برای ما امکان آن هست تا ما بهره گیری از اطلاعات مربوط به یک دوره تاریخی که در قرن شانزدهم میلادی تا زمان حال ادامه دارد، به تعدادی از سؤالات پاسخ دهیم که به سهم خود می توانند ابهامات مربوط به خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی، مرتفع سازند. این سؤالات به مقوله های گزینش همسر، سن زوجین هنگام ازدواج و کارکردهای زناشویی مربوط می شوند

در جامعه هایی که بر اصول اعتقادات استوار هستند، قوانین مشخصی ناظر بر روابط جنسی هستند، که ازدواج را مشروعیت می بخشند. در یک چارچوب حقوقی و شرعی، نهاد ازدواج رد مفاهیم بسیار متنوع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ریشه دارد. هنگامی که جمعیت شناسان نرخ ازدواج ـ یعنی نسبت تعداد ازدواج به کل جمعیت را محاسبه می کنند این سؤال را مطرح می سازند که آیا در گذشته ها تعداد ازدواجها بیشتر از امروز بوده و مردم در چه مواقعی از سال بیشتر ازدواج می کردند. بدیهی است در مورد دوره هایی که در مورد آنها هیچ یک از مجموعه های آماری مربوط به عصر حاضر در اختیارمان نیست، چنین محاسبه هایی سهل نخواهند بود ولی امروزه با توجه به مستندات و مدارک بدست آمده از کشورهای دیگر و کشور خودمان معلوم می شود که سن ازدواج رو به افزایش است و نرخ آن کاهش دارد

آقای سگالن در کتاب جامعه شناسی تاریخی خانواده می گوید: از سال 1740 تا زمان حاضر، البته جز در برخی از دوره های جنگ، نرخ مطلق ازدواجها به طور مداوم از افزایش جزئی برخوردار بوده است. در حالیکه نرخ ناخالص ازدواج کمابیش ثابت باقی مانده است. تنها در سالهای اخیر شاهد تنزل در نرخ اخیر ازدواج بوده ایم

از سال 1775 تا 1900 نرخ متوسط ازدواج در فرانسه 16 در هزار باقی ماند. در طول امپراطوری اول (14-1804) این نرخ با کاهش اندک به 15 هزار و در سالهای اخیر به 14 در هزار رسید. که البته در این میان اختلالات ناشی از جنگهای مربوط به انقلاب فرانسه، دوره امپراطوری و جنگ های سالهای 1-1870، 18-1914، 45-1939 نادیده گرفته می شوند، در این سالها، تعداد زیادی از ازدواج ها به تعویق افتاده اند و بعداً نرخ فوق را در سالیان بلافاصله پس از ترک مخاصمان افزایش دادند.[1]

در کشور خودمان با مرور ارقام ازدواج طی سالهای 1368 تا 1372 ملاحظه می گردد تعداد ازدواجهای ثبت وگزارش شده طی این دوره، علی رغم افزایش جمعیت، با ثبات نسبی در سالهای 68، 69، 70 روبرو بوده و در سال 1371 کاهش حدود 22 هزار رویداد ثبت شده به پایین ترین سطح این دوره افت کرده و سپس با افزایش 40 هزار رویداد در سال 1372 از سطح سال 1368 گذشته است.[2]

در بیان علت این تحولات می توان به موارد زیر اشاره کرد

نخست اینکه احتمالاً با پایان یافتن جنگ تحمیلی، نیروهای جوان و مجری که دوران خدمت در جبهه ها را سپری می کردند مجال تشکیل خانواده یافته و شرایط اجتماعی نیز به این مساعدت نموده است. در نتیجه ارقام ازدواج در سال 1368 بالاتر از سنوات ماقبل بوده است. با عادی شدن تدریجی شرایط اجتماعی تعداد ازدواجها نیز به حالت عادی رجوع کرده است

کاهش رویداد ازدواج در سال 1371 ممکن است نتیجه شرایط اقتصادی بوده باشد که با اعلام نتایج به مسئولین امور منجر به اخذ تصمیمات در سطح کلان گردیده و متعاقب آن شاهد افزایش رویداد در سال 1372 بوده ایم. همچنانکه می دانیم تأثیر نوسانات اقتصادی در ازدواج از دیرباز شناخته شده است.[3]


1- هارتین، سگالن، جامعه شناسی تاریخی خانواده ، برگردان حمید الیاسی، تهران : نشر مرکز، 1375، ص 249

2- یدالله، فرهادی، امیر خسروی، فصلنامه جمعیت، دفتر آمار و اطلاعات جمعیت، شماره 10، 1372

2- همان منبع

2- بیان مسأله

در این پژوهش مسئله مورد بررسی بالا رفتن سن ازدواج میان دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد. البته با اندکی تفحص و تحقیق معلوم می شود که این مشکل تنها به جامعه ما (ایران) اختصاص ندارد بلکه دامن گیر کلیه جوامع جهانی بعد از صنعتی شدن بوده و هست و روز به روز در حال اوج گیری می باشد. اینک محقق با توجه به رشته تحصیلی خود و تجارب چند ساله خود با دانشجویان از نزدیک مصاحبه ها و صحبت هایی که به طور شفائی در طول چند سال انجام داده این مسئله را به عنوان پایان نامه کارشناسی مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد

 


3- تعریف موضوع

ازدواج رابطه ای است شرعی، عرفی یا قانونی بین زن و مرد که آنها را برای مدت دائم یا موقت با هم پیوند می دهد و از طرف جامعه به رسمیت شناخته می شود.[1]

در این بررسی موضوع عوامل مؤثر بر تأخیر در ازدواج می باشد یا به عبارتی بالا رفتن سن ازدواج در این بررسی می خواهیم بدانیم که چه عواملی باعث می شود تا رابطه زناشویی که یک رابطه شرعی، عرفی و قانونی است در جامعه صورت نگیرد. ازدواج را می توان از جنبه ها و موارد زیر تعریف کرد: رابطه ، کارکرد و نقش اجتماعی

1-  از نظر کارکرد ازدواج نهادی است که برای انجام وظایف خانواده، مانند تولید نسل و اجتماعی کردن کودکان و فرهنگ پذیر نمودن آنان به وجود آمده است

2-  از نظر رابطه، ازدواج پیوند پایدار زن و مرد و همزیستی آنان و فرزندان و اقوامشان می باشد

3-  از نظر نقش اجتماعی، ازدواج عبارت است از رابطه و مناسبات میان زن و مرد که در داخل الگوی وسیعی از مناسبات اجتماعی قرار می گیرد.[2]

تعریف و بررسی ازدواج عبارت است از اینکه فردی از نظر سنی در حد بالا هستند و می توانند ازدواج کنند ولی ازدواج نکرده اند در این بررسی به دنبال این هستیم که آیا چه عواملی باعث شده است که این افراد نتوانند ازدواج کنند به عبارت دیگر و بررسی ازدواج عبارت از این است که افراد دارای شرایط ازدواج هستند ولی ازدواج نکرده اند

4- ضرورت تحقیق و اهمیت بررسی

ضرورت و اهمیت تحقیق در قبال این موضوع را از قرآن مجید شروع می کنم به این صورت که در این بررسی خیلی مختصر حدود 97 آیه در قرآن راجع به کلمه «زوج» و «نکح» بدست آمده است. آیا مطلب و موضوعی که خداوند متعال در کتاب خود این همه به اهمیت آن تأکید فرموده اند و پیشوایان دین اسلام و سایر ادیان آسمانی سفارشهای فراوانی درباره آن فرموده اند عدم به جاآوردن و انجامش جای سؤال نخواهد بود؟ آیا عدم ازدواج و تأخیر آن جهت بررسی و تحقیق از درجه بالای اهمیت برخوردار نیست؟

لازم به ذکر است که یکی از این علل انتخاب این موضوع جهت بررسی و تحقیق این است که با توجه به اهمیت ازدواج از دید قرآن مجید و پیشوایان دین و سایر علما و اندیشمندان علمی که به تجربه و تحقیق اطلاعات ارزنده ای ارائه نموده اند. پژوهش در قبال تأخیر ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج شاید از مهمترین و اساسی ترین پژوهشها می باشد

وقتی که قرآن کریم مرد را در لباس زن و زن را در لباس مرد بیان می فرماید و پیامبر اکرم(ص) می فرماید

«ما نبی بناءُ فی الاسلام اجبُ الی الله من التزویج»

(هیچ کاخی در زندگی برافراشته نشده که محبوبتر از کاخ ازدواج نزد خداوند باشد.)[3]

با این حساب آیا از دست دادن این موهبت الهی خسران نیست و آیا پژوهش در قبال عدم ازدواج و عوامل مؤثر بر تأخیر آن مهمتر و ضروری تر نمی نماید؟

1-4- اهداف ازدواج

اهداف ازدواج که اهداف تحقیق و یافتن موانع و عوامل مؤثر بر نرسیدن به این اهداف نیز می باشد، به ترتیب زیر می باشد

1-   رسیدن به سکون و آرامش

2-   شکوفایی عواطف و احساسات

3-   تأمین نیازهای جنسی

4-   حفظ نوع و نسب

5-   جلوگیری از انحرافات اخلاقی و بیماریها

6-   تعاون و همکاری

7-   رسیدن به تمامیت شخصیت و تکمیل و تکامل

8-   پاسخ به ندای فطرت

2-4- فلسفه ازدواج

علاوه بر ارضاء جنسی ـ تعهد و تکامل و رشد و شخصیت و آرامش و فوائد ارزنده دیگری است که برای انسان به ارمغان می آورد. در تشکیل خانواده، عزت و رشدی است که هیچ چیز دیگری جایگزین آن نمی شود. استاد مطهری می فرماید: یک خصایص اخلاقی است که انسان جزء در مکتب تشکیل خانواده نمی تواند آنها را کسب کند. تشکیل خانواده یعنی یک نوع علاقمند شدن به سرنوشت دیگران، اخلاقیون و ریاضت کشها که این دوران را نگذرانده اند، تا آخر عمر یک نوع «خاصی» و یک نوع «بچگی» در آنها وجود داشته است. همچنین استاد مطهری درباره نقش تربیتی ازدواج می فرماید

« یک پختگی هست که این پختگی جز در پرتو ازدواج و تشکیل خانواده پیدا نمی شود، در مدرسه پیدا نمی شود، در جهاد نفس پیدا نمی شود، در نماز شب پیدا نمی شود، با ارادت به نیکان هم پیدا نمی شود، بلکه ازدواج و تشکیل خانواده باید بدست آورد.»[4]

3-4- فایده های تسریع و زیانهای تأخیر در ازدواج

1-  حفظ و تقویت ایمان و معنویات : یکی از سپرهای قوی در برابر دشمنان«ایمان»، «ازدواج» است

2-   بهره مندی از دوران شیرین و با نشاط جوانی

3-   پاک ماندن از فسادها و انحرافات جنسی

4-   محفوظ ماندن از بیماریهای عصبی و روانی[5]

با توجه به مطالب فوق، ضرورت و بررسی تحقیق در زمینه ازدواج در حد خیلی بالا می باشد و جا دارد که تحقیقات علمی زیادی در این زمینه صورت بگیرد، چون تأخیر در ازدواج عواقب خطرناکی در پی دارد که در زیر به برخی از این عواقب اشاره خواهد شد، ولی پژوهش حاضر به صورت یک تحقیق بنیادی در حد محدود می باشد. هر چند سن مادر در هنگام ایجاد نسل بالاتر باشد ابتلای نسل به ضعف و ناتوانیها بیشتر است، که یکی از آنها امکان منگول شدنش می باشد. تا آنجا که ممکن است مادر زن در پیری، زن را زائیده و اینک که دخترش در جوانی زایمان انجام داده فرزند منگولیسم داشته باشد. یعنی حتی یک نفر در سن بالا ازدواج کند فامیل را به بی رواجی می افکند

1- نعمت الله، تقوی. بررسی ازدواج و طلاق شهرستان تبریز، سال 1369، ص 16

2- نعمت الله ، تقوی . جامعه شناسی خانواده، تهران انتشارات پیام نور، 1373، ص 135

1- علی اکبر، مظاهری. جوانان و انتخاب همسر، با مقدمه جعفر سبحانی، 1375، ص 2

1- قلی زاده، ازدواج و اهداف آن، ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 185، 1376

2- پیشین، علی اکبر مظاهری، ص 27


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بودجه تحت word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بودجه تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بودجه تحت word

تعریف بودجه:  
رسم نقشه یا همان بودجه  
الهام و انگیزه:  
مدیریت بودجه:  
انواع بودجه  
پیش بینی عایدات موقوع تهیه بودجه  
1- طریقه مستقیم  
2- طریقه سال ما قبل آخر  
3- طریقه افزایش:  
جریان و تصویب بودجه در هیأت مقننه:  
جمع آوری اطلاعات برای بودجه:  
2 راه برای نوشتن بودجه وجود دارد:  
اما اگر بودجه سال قبل را نداشته باشیم چه اتفاقی می افتد؟  
افزایش 15%:  
نوشتن بودجه:  
هزینه های ثابت و متغیر:  
محاسبه درصد افزایش با کاهش ارقام بودجه سال قبل:  
دیوان محاسبات:  
تفتیش پارلمانی و قانون تفریغ بودجه:  
پیشنهادات و انتقادات :  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بودجه تحت word

1- اصول و قواعد و قوانین مالیه (در ممالک خارج و ایران) نوشته دکتر محمد مصدق

پیشگفتار: از مهندس عزت الله سحابی

2- بودجه: اثر ریچارد تمپلر ترجمه امیر صالحی طالقانی

تعریف بودجه

ماده اول قانون محاسبات عمومی، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنین تعریف می‌کند «بودجه دولت، سندی است که معاملات دخل و خرج ممکن برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را «سنه مالیه» می گویند و عبارت است از یک سال شمسی این تعریف مشتمل بر سه مطلب است

اول: بودجه، با اینکه مجلس به آن رأی می دهد، قانونی نیست و به همین جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولی هرگاه در ضمن بودجه موادی هم بگذرد که مربوط به جرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اینکه در هیئت مقننه، نمایندگان ملت در بودجه پیش از سایر مطالبی که موضع رأی مجلس واقع می شود اعمال نظر می نمایند، و در حقیقت کمتر موضوعی در هیئت مقننه طرح می شود که تصویب آن مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در مالیه مملکت مؤثر نباشد. علاقه مندی نمایندگان به بودجه بیشتر بوده و شور و تصویب آن مدتی از عمر مجلس را اشغال می نماید. به همین لحاظ هم ماده 59 نظامنامه داخلی کجلس شورای ملی می گوید«ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذیل هجوی نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملکتی؛ ثانیاً، قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج خصوصی است؛ ثالثاً، قوانین راجعه به منافع محلی»

دوم: معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در بودجه پیش بینی و تصویب شده باشد، و بودجه را با حساب نباید اشتباه کرد، زیرا حساب مربوط به اعمال گذشته

و تصویب آن قطعی است و موقع ندارد که بعد خود قانونگذار هم آن را تغییر دهد

سوم: پیش بینی مخارج و عایدات مربوط به مدتی باشد که معمولاً در تمام ممالک محدود به یک سال شمسی است، و علت هم ظاهراً این است که نوع مالیاتها معدود و سابقاً منحصر به همان مالیاتهای ارضی بوده که مآخذ و موقه وصول آنها در سال یک مرتبه بوده است، و اگر در بعضی از ممالک به مدت طولتری قائل شده اند، استثنایی از قاعده کلی است و این قاعده کلی، که دلیل ایجاد آن مذکور شد

در ایران هم، مثل اکثریت قریب به اتفاق ممالک خارجه، مدت سال مالیه 12 ماه شمسی، اول آن فروردین و آخر آن اسفند ماه می باشد و کلیه عایدات و مخارج یک سنه مالیه را مجلس شورای ملی در هر سال یک مرتبه تصویب می نماید

معمولاً در آخر سال مالیه، اعتباراتی که تمام یا قسمتی از آن تأدیه نشده ملغی می گردد. ولی این قاعده کلیت نداشته و در تمام ممالک به صورت واحد مجری نیست. مثلاً در بلژیک اگر برای خرج معینی در بودجه فوق العاده اعتباری تصویب شود، تا سه سال معتبر است

 

رسم نقشه یا همان بودجه

این مراحل شما را برای اینکه بودجه را آماده سازی تحویل و حفظ کنید آشنا می‌سازد

1- اولین گامی که باید بردارید، تعیین هدف است تا بفهمید که چگونه بودجه را آماده کنید اگر مقصد را نشناسید نقشه بی فایده است، بودجه نقشه شماست و هدف شما

مقصد است

2-سپس باید بدانیم که چه نوع بودجه ای را باید تهیه کنیم. انواع مختلفی از بودجه مانند پیش بینی جریان پول و سود و زیان توزیع وجود دارد. حتی بودجه ادارات هم از شرکتی به شرکت دیگر و حتی از اداره به اداره دیگر تفاوتهای زیادی دارد

3- پس از این مراحل، نوبت به آماده سازی اساسی می رسد. یعنی جمع آوری اطلاعات، کسب اطلاعات در مورد نحوه بودجه ریزی در سال قبل، تعیین اینکه کدام ارقام در چه جاهایی قرار می گیرند و دلیل آن چیست، کم یا زیاد کردن رقم برای رشد یا نزول بودجه

4- مرحله بعدی نوشتن بودجه اصلی با پر کردن خانه های آن با ارقام و موازنه کلی آن است

5- سپس باید بدانید که بودجه را چگونه و به چه کسی ارائه دهید و چگونه از آن دفاع کنید. و باید بدانید که چگونه بودجه را حفظ کنید و پا به پای تغییرات، یعنی مقادیری که با آنچه شما تصور می کردید، مغایرت دارند، پیش بروید تا بتوانید از بودجه خود استفاده خوب ببرید

6- سرانجام، این بودجه را برای دفعات آینده است. زمانی که فرصت بیشتری در اختیار دارید. و می توانید همه راه ها و شگردهای تنظیم سریع بودجه را که آموخته‌اید بایگانی کنید تا برای بودجه سال آینده یا سال های پس از آن آماده باشند

 

الهام و انگیزه

محافظه کاری در بودجه نویسی به همان اندازه اغراق در بودجه نویسی، اشتباه است

افراط و تفریط در بودجه نویسی کمی شبیه به برنامه ریزی برای رسیدن به برمینگهام و ساکن شدن در اتوک جای نزدیک برمینگهام و نسبتاً شبیه آن است و این شبیه پاک کردن برمینگهام از روی نقشه و نوشتن استوک به جای آن است. بودجه کامل بودجه‌ای است که واقع گرایانه و قابل دسترسی باشد

 

مدیریت بودجه

بودجه را می توان برای هر دوره زمانی نوشت. فرض کنیم که بودجه شی برای سال مالی آینده باشد. این زمان را به بخش های قابل مدیریت تقسیم کنید. بودجه ای که فقط درآمد و هزینه سالانه را داشته باشد تقریباً بی فایده است. چون اگر در این مدت، ماه بدی(یا ماه خوبی) داشته اید، راهی برای داشتن آن وجود ندارد و در نتیجه نمی توانید با تغییر در تعداد کارمندان یا مقدار تولید و یا هر اقدام دیگری بر اساس اطلاعات جدید بودجه را تنظیم کنید

انواع بودجه

1- فروش

2- تولید

3- انبار

4- خرید

5- هزینه های سرمایه ای

6- گردش نقدینگی

7- سود و زیان (به همراه ترازنامه)

8- کنترل انبار

البته می توان همه این موارد، را در یک نوع بودجه به نام «بودجه کنترل» وارد کرد (یک نوع بودجه جامع که همه چیز را در بر گیرد) باید تصمیم بگیرید که کدام وجه یا وجوه بخشتان باید در بودجه گنجانده شود. بدیهی است که اگر در بخش خدمات فعالیت کنید، قسمت فروشی یا تولید نخواهد داشت

اما همچنان نیاز به محاسبه هزینه پرسنلی، جریان نقدینگی، کنترل اعتبار و هزینه های سرمایه ای خواهیم داشت

فرئش: ساده است. در این باره است که می خواهید چقدر یا چه تعداد فروش کنید؟ این مقدار فروش را می توان به انواع متمایز آن تقسیم کرد. باید درباره انواع فروش شرکت خود آگاهی داشته باشید

1- فروش اعتباری

2- فروش نقدی

3- اقلام فروخته شده مثل  جنس،  جنس و غیره

4- اقلام توزیع شده/ اقلام مرجوعی

5- فروش تجاری/ فروش عمومی

2- تولید: بارهم ساده است. درباره مقدار کالاهای تولیدی است. بودجه شی معین می کند که هر ماه چه مقدار در ازای چه مقدار هزینه، تولید می شود

3- انبار: بودجه کنترل انبار، بودجه ای است که درباره انواع دارایی و مستغلات شرکت بحث می کند

4:هزینه های سرمایه ای: باید برای خرید وسایل و ابزار بزرگ که تجارت شما به آن نیاز دارد، بودجه ای در نظر بگیرید. شاید دستگاه فتوکپی شما نیاز به تعویض باشد در طی 12 ماه

5- گردش نقدینگی: شاید بخش شما مواقعی از سال نیاز بیشتری به پول داشته باشد. بودجه گردش نقدینگی شما این موانع فقریا غنا را مشخص می کند و به شی اجازه می دهد تا تصمیمات لازم را بگیرید و مؤثر برنامه ریزی کنید

6- سود و زیان: به عنوان مثال می خواهید ماهی ده اتومبیل بخرید و بفروشید

در این صورت شما احتیاج به یک بودجه سود و زیان دارید تا مطمئن شوید که در این کار سود می برید، نه اینکه ناآگاهانه دارید زیان می کنید

7- خرید: اگر رئیس قسمت خرید هستید، نیاز به یک بودجه خرید دارید. این بودجه مربوط به خرید مواد اولیه و تخصیص زمان لازم برای خرید بیشتر یا کمتر است. بسیار ساده است

8- کنترل اعتبار : اگر مدیر قسمت اعتبارات هستید، به یک بودجه کنترل اعتبار نیاز دارید. این بودجه به شما می گوید که چه موقوع نیاز به پول بیشتر یا کمتر دارید، چگونه آنها را جمع و یا پخش کنید و هنگامی که پول را به دست آوردید با آن چه کار کنید

پیش بینی عایدات موقوع تهیه بودجه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی تحت word دارای 146 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی تحت word

مقدمه

فصل اول

«ضرورت صنعتی شدن»

1-1-تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت

1-1-1-تغییرات ساختار صنعتی در بلند مدت

2-1 نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی جامعه

3-1 جایگاه فعلی صنعت در اقتصاد کشور

4-1 جایگاه فعلی اقتصاد ایران در اقتصاد و بازار جهانی

5-1-چشم انداز اقتصاد ایران در منطقه و جهان

6-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحقق هدف های آینده و تحکیم جایگاه اقتصاد ایران در جهان : 

جداول فصل اول

فصل دوم

«گزینه های استراتژی صنعتی ایران»

گزینه های استراتژی توسعه صنعتی به شرح زیر اند

1-2-گزینه ادامه روند فعلی

2-2-گزینه اتخاذ استراتژی نیل به خودکفائی (جایگزینی واردات)

3-2-گزینه اتخاذ استراتژی نیل به خودکفائی (توسعه صنایع وابسته به منابع)

4-2-گزینه اتخاذ استراتژی تامین نیازهای اساسی

5-2-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صنایع مادر و اساسی (توسعه صنایع سنیگن)

6-2-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صادرات (توسعه مزیت های نسبی)

7-2-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صنایع دانش و تکنولوژی بر

8-2-جمع بندی گزینه های استراتژی

الف-استراتژی های درون نگر توسعه (استراتژی نظر به داخل )

ب)استراتژی های برون نگر توسعه (استراتژی نظر به خارج)

9-2-معیارهای گزینش استراتژی

جدول فصل دوم

فصل سوم

امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران با توجه به شرایط اقتصادی

1-3-منابع طبیعی

1-1-3-اقیم آب و هوا

2-1-3-منابع ، اراضی و خاک

3-1-3-منابع آب

4-1-3-منابع طبیعی تجدید شونده

5-1-3-منابع آبزی

6-1-3-منابع معدنی

7-1-3-منابع انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر

8-1-3-محیط زیست

2-3-منابع انسانی

جداول فصل سوم

فصل چهارم

«تصویر کلان اقتصادی ایران با تاکید بر صادرات صنعتی»

1-4-پیشگفتار

2-4-جمعیت

3-4-عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ملی

4-4-چشم انداز اقتصاد ملی در افق 1385

تعمقی درباره چهارچوبهای توسعه اقتصاد ملی

جداول فصل چهارم

فصل پنجم

تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی توسعه صادرات صنعتی

1-5-نظام صنعتی ایران

2-5-عوامل اصلی شکل دهنده بخش صنعت

3-5-چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال 1385

1-3-5-تحولات ساختاری اقتصاد در دوره 1375 تا 1385

2-3-5-گزینه تعادل تراز تجاری در سال 1385 : سناریوی سقف

3-3-5-گزینه ادامه سیاست های برنامه دوم توسعه تا سال

جداول فصل پنجم

فصل ششم

تجربه کشورهای موفق جهانی در توسعه صادرات صنعتی

«کره جنوبی»

1-نگاهی کلی به تحولات اقتصادی کره

2-برخی از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی کره در حال حاضر

3-برخی از راهبردهای توسعه صادرات صنعتی

جدول فصل ششم

فصل هفتم

امکانات وظرفیت های بازار جهانی برای جذب صادرات صنعتی ایران

معیارها و شاخصهای تشخیص ظرفیت صادرات

1-نسبت جمعیت و صادرات

2-صادرات سرانه

3-شاخص تمرکز

فصل هشتم

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

1-8-دیدگاههای نظری

2-8-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور

گسترش زیربناهای مادی

گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی

افزایش سطح دانش و توان تکنولوژیکی

بکارگیری مدیریت و کارآفرینی

ساختار حقوق مالکیت

3-8-چشم انداز بلند مدت اقتصاد کشور

چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال 1385

4-8-تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی صادرات صنعتی

1-چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی

2-چشم انداز تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه صنعتی

فصل نهم

خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روش های اجرایی

1-1-9-خط مشی های توسعه صنعتی

خط مشی

توسعه صنایع وابسته به منابع در کلیه استانهای کشور

2-1-1-9-سیاستهای توسعه صنایع فلزات اساسی

فهرست منابع و مآخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی تحت word

1-گزارشات انجمن مدیران صنایع

2-عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمدپروین کنابادی تهران 1347

3-مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران جلد 7 تهران

4-مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی صنعت و معدن ، مرحله اول ، 1373 ، نتایج کل کشور ، آذرماه

5-مردوخی ، بایزید ، یادگیری در عمل و اهمیت سر ریز آن در صنعت ، فصل نامه فراز ، شماره 3 ، پائیز 75 ، ص165

6-وزارت صنایع ، گزارشات سالانه سالهای مختلف

7-مرکز آمار ایران ، سالنامه

8-نشریه دامدار ، شماره 72 و 73 . مهرماه

9- Syrquin M.& chenery H. , There dcades of industriaization , the world Bank Review , vol . 3 < NO.2 May

10- petri , peter A .; The lessons of east Asia : common foundations of east Asian succes , th4e world Bank ,

فصل اول

«ضرورت صنعتی شدن»

 1-1-تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت :

نوع و اهمیت فعالیت های اقتصادی جوامع در طول زمان تغییر می کند . جستجوی عوامل تغییرات ساختاری اقتصادها در بلند مدت به منظور کشف
قانونمندی های حاکم بر آن تغییرات که تعدادی از دانشمندان و مورخان اقتصادی و اجتماعی را از قدیم به خود مشغول نموده است می باشد . عبدالرحمن بن خلدون در قرن 14 میلادی و مدتها پیش از دیگران در این موضوع بحث کرده و معتقد بوده است که اجتماعات بشری از قوانین ثابتی پیروی می کنند . وی چون کشاورزی را امری بسیط و ساده و طبیعی و فطری می داند که در آن نیازی به اندیشه و دانش نیست ، بذاته بر همه انواع فعالیتها مقدم می داند . صنایع به نظر او نسبت به کشاورزی در مرتبه دوم و پس از آن است زیرا صنعت از امور ترکیبی و عملی است که در آن اندیشه و نظر را بکار می برند[1] . ابن خلدون رواج صنایع را فرع رشد تمدن می داند که در شهرهای آباد و پرجمعیت عده ای کارشناس و متخصص شده و در رشته هایی مانند ساختن ظروف اشپزخانه و مصنوعات و مهارت پیدا می کنند[2] . مطالعات اقتصاددانان در مورد کشف چارچوب هائی که توسعه اقتصادی رابا ساختار و سیاست اقتصادی مرتبط نماید در نیم قرن اخیر ادامه داشته است . از جمله آنان می توان به کلین کدارک (1940)کوزنتس (1957 و 1966)هاتاکر (1957)چنری (1960) تمین (1967) چنری و تیلو (1968)سوکین و چنری (1989) اشاره کرد که برای نمونه به ارائه نظریات کوزنتس ، سرکین و چنری می پردازیم

کوزنتس با استفاده از آمارها و اطلاعات مربوط به اشتغال ، تغییرات ساختاری اقتصادها را در فرآیند توسعه بهتر و بیشتر عیان نمود . مطالعات او نشان داد که سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال از 80 در صد در پائین سطح درآمد ، به 12 درصد بالاترین سطح درآمد سقوط می کند در حالی که سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد به 48 درصد و سهم اشتغال خدمات از 10 درصد افزایش می یابد[3]

سرکین و چنری در جدیدترین مطالعاتی که در مورد تغییرات ساختاری اقتصادها در درازمدت انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که پائین ترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد سهم صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و در بالاترین سطح درآمد این سهم ها به ترتیب به 8 درصد ، 45 درصد و 47 درصد تغییر پیدا می کند . تغییرات ساختاری اشتغال  نیز در فرآیند توسعه اقتصادی به گونه ای است که سهم بخشهای کشاورزی ، صنایع و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد پایین ترین سطح درآمد به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می یابد[4]

به طور کلی می توان گفت که بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و تغییر در ساختار که با رشد اقتصادی همراه است ، انتقالی است از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد کم ، به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمدهای بالاتر . علاوه بر این مشاهدات بلند مدت و تاریخی نشان داده است که رشد اقتصادی سریعتر به مقیاسهای بزرگتر ، صنعتی شدن و با سهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد

1-1-1-تغییرات ساختار صنعتی در بلند مدت

صنایع مختلف از نقطه نظر تکنولوژی ، پویائی و تقاضای جامعه برای محصولات آنها تفاوتهای قابل توجهی با هم دارند و در فرآیند صنعتی شدن جامعه نیز ترکیب و نقش آنها دستخوش تغییرات مهمی می شود . گرچه ویژگی های هر منطقه و سیاست های خاص اجرا نشده در هر جامعه ای در تعیین چارچوب تقسیم کار و تخصیص اهمیت دارند و برخورداری هر جامعه از منابع نیز می تواند در ساختار و چارچوب تولید صنعتی آنها تفاوتهائی بوجود آورد . با این وصف مطالعات متعدد نشان می دهند که چارچوب تغییرات تولید در بخش صنعت (کارخانه ای) از نوعی قانونمندی همسانی تبعیت می کند . بر همین اساس سرکین و چنری (1989) صنایع مختلف را بر حسب نقش و اهمیتی که در پایه گذاری صنعت و کمک به توسعه جوامع دارند به 3 گروه زیر تقسیم می کنند

-    صنایع آغازین : صنایعی هستند که در سطوح پایین درآمد و برای جوابگوئی به تقاضاهای اساسی و اولیه جمعیت (خوراک و پوشاک) ایجاد می شوند . دارای تکنولوژی ساده و از ویژگی های مهم آنها ناچیز بودن کشش درآمدی تقاضا برای محصولات است . سهم تولیدات این دسته از صنایع در تولید ناخالص داخلی در حال ورود به دوران صنعتی شدن است باقی می ماند و به طور متوسط از 7 تا 8 درصد تجاوز نمی کند . سهم تولیدات صنایع آغازین از کل تولیدات در طول زمان سقوط می کند ، مگر آن که بازارهای صادراتی خارج از منطقه یا کشور موجبات گسترش و افزایش تولید این صنایع را فراهم نمایند . این گروه در برگیرنده صنایعی شامل صنایع غذایی ، آشامیدنی و دخانیات (ISIC-31) صنایع نساجی ، پوشاک و چرم (ISIC-32) و صنایع متفرقه (ISIC-39) است . این صنایع تولید کننده بوده و نهادهای تولید را از بخش کشاورزی تامین می نمایند

-    صنایع میانی : صنایعی هستند که کالاهای واسطه ای ، مصرفی و سرمایه ای تولید می کنند و معمولاً سهم آنها از تولید ناخالص داخلی در فرآیند توسعه اقتصادی از 3 درصد به 6 درصد افزایش پیدا می کند [5]و این افزایش در همان مرحله ورود به صنعتی شدن صورت می گیرد . قسمت عمده ای از تولیدات این صنایع به عنوان نهادهای واسطه ، تولید دیگر بخشهای اقتصادی و صنعتی می شود .(محصولات شیمیایی و محصولات کانی و غیر فلزی)
کشش درآمدی تقاضا برای فراورده های نهائی این گروه از صنایع ، عموماً بیشتر از واحد است . این گروه از صنایع در بر گیرنده صنایع چوب و محصولات چوبی (ISIC-33) صنایع شیمیایی (ISIC-35) و صنایع محصولات کانی غیر فلزی (ISIC-36) است

-    صنایع پایانی : صنایعی هستند که در مراحل پایانی دوران صنعتی شدن  توسعه پیدا می کنند و مصرفی با دوام دارای کشش درآمدی بالا (محصولات فلزی) می باشند . سهم این گروه از صنایع در تولید ناخالص داخلی ، سطوح پائین درآمد سرانه ، عموماً کمتر از 3 درصد است . در حالی که در مراحل پایانی ورود به دوران صنعتی شدن از 10 درصد هم تجاوز نمی کند . صنایع کاغذ ، مقوا ، چاپ و صحافی (ISIC-94) صنایع تولید فلزات اساسی (ISIC-37) و صنایع محصولات فلزی و ماشین آلات (ISIC-38) جزو صنایع پایانی هستند . بر پایه یافته های سرکین و چنری تغییرات ساختار تولید صنعتی در مراحل مختلف توسعه برای 108 کشور و در سطوح مختلف درآمد سرانه طی سالهای 1950 الی 1983 در جدول (1-1)و(2-1) آمده است

 

2-1 نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی جامعه

همانطور که مشخص و مسلم است فرآیند تولید در واقع پیچیده تر از دیدگاه محدود انکلوامریکن[6] است زیرا فرآیند ارتباطات متقابل بین کارخانه و محیط اقتصادی و همچنین چارچوب اجتماعی سازماندهی اقتصادی را در بر می گیرد . به زبان

ساده تر تولید صنعتی در بردارنده روابط انسانی میان افراد و گروهی در یک چارچوب نهادی معین است و نه صرفاً روابط فنی بین عوامل تولید

اینکه یک تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار نماید به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر به کرات بیان شده است . از همین دیدگاه است که صنعتی شدن به عنوان تنها راه خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در
کوتاه ترین مدت ممکن با حداقل وابستگی به خارج وسیله ای برای تحول در روابط اجتماعی عقب مانده و بالا بردن بهره وری شناخته شده است . به این ترتیب اثر بلند مدت صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه تنها در ایجاد بهبود در تولید نیست بلکه در تجدید ساختار دیگر بخشهای اقتصاد و حتی همه بخشها و جنبه های حیات نیز می باشد . مطالعات نشان از همبستگی محکمی بین صنعتی شدن و به ویژه توسعه صنایع کارخانه ای از یک طرف و رشد اقتصادی در بلند مدت می دهد . در اینجا به ذکر چند مورد از دلایل اهمیت بخش صنعت می پردازیم

1)صنایع کارخانه بر خلاف دیگر بخشها از رشته فعالیت های متعددی برخوردار است که به صورتی روز افزون ارتباط متقابل خود را افزایش می دهند و به تخصص بیشتری دست می یابند یعنی از زمینه های بالقوه بیشتری برای یکپارچگی تولید برخوردار است

2)بخش صنایع کارخانه ای ، تجهیزات سرمایه ای مورد استفاده دیگر بخشها را تولید می کند . پس پیشرفت در این امر موجب پیشرفت فنی در دیگر بخشهاست . به عنوان مثال رشد بهره وری در بخش کشاورزی در نتیجه نوآوریهای فنی یا تغییرات نهادی که موجب افزایش بازده در هکتار است حاصل می شود که این امر مستلزم سرعت بخشیدن به رشد تولید برای حصول به تقسیم کار بیشتر در کشاورزی
نمی باشد . به عبارت دیگر گسترش تولید کشاورزی نیازمند وجود نهادهائی که تخصصی ترند نیست[7]

3-1 جایگاه فعلی صنعت در اقتصاد کشور :

بر اساس اطلاعات بدست آمده از سرشماری عمومی صنعت و معدن[8] ، بررسی کارگاههای صنعتی از لحاظ نیروی کار شاغل نشان می دهد که در سال 1373 در مجموع در 444 ، 270 کارگاه حداکثر 2 نفر شاغل وجود داشته است یعنی 1/67 درصد از کارگاههای کشور آنقدر کوچکند که حداکثر برای دو نفر شغل به وجود آورده اند . در 793 ، 389 کارگاه یعنی 7/96 درصد کل کارگاههای صنعتی کشور ، تعداد شاغلان کمتر از 10 نفر بوده است[9] .

وجود تعداد زیادی واحدهای کوچک یکی از ویژگی های ساختاری صنعت کشور است که در واقع می تواند عامل بازدارنده ای در شناخت ماهیت فعالیت واحدهای صنعتی کشور باشد ، ضمن آنکه می تواند گویای ناتوانی آنها در صادرات به بازارهای جهانی باشد . از این نظر ، بررسی وضعیت صنعت به خصوص از دیدگاه صادرات صنعتی مدرن ، تنها می تواند به کارگاههائی محدود شود که به نوعی اطلاعاتی در مورد آنها در دست است ، ضمن اینکه اطلاعات موجود نمی تواند گویای ماهیت ساختاری صنعتی کشور باشد زیرا اطلاع کاملی درباره ارزش واقعی سرمایه انباشته شده در این بخش چه از لحاظ مادی و چه از نظر انسانی بدست
نمی دهد . برای شناخت ساخت سنی واحدهای صنعتی کشور آگاهی از زمان آغاز فعالیت واحدهای صنعتی ضروری است . نگاهی به تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده از سال 1369 تا 1374 نشان می دهد که در طی این دوره در مجموع 12584 واحد پروانه بهره برداری دریافت کرده اند . به عبارت دیگر 33 درصد از واحدهای فعال کشور در دوره 6 سال 69 تا 74 به بهره برداری رسیده است . از مجموعه مورد بحث 69 4  واحد یعنی 3/32 در صد در سال 1374 و 3915 واحد یعنی 1/31 درصد در سال 1373 به بهره برداری رسیده اند . به بیان دیگر عمر 9/20 درصد از کارگاههای فعال صنعتی کشور که پروانه از وزارت صنایع دریافت کرده اند حداکثر 2 سال است[10] . (جدول 3-1)

با توجه به جدول (4-1) از لحاظ اشتغال در دوره 1369 تا 1374 در مجموع واحدهای به بهره بردار ی رسیده 335315 شغل جدید ایجاد کرده است . به بیان دیگر در این دوره 7/40 درصد از شاغلان بخش صنعت توانسته اند اشتغال بیابند . از گروه مورد نظر 5/29 درصد را شاغلان سال 1374 و 1/30 درصد را شاغلان سال 1373 تشکیل می داده اند . وقتی مجموعه صنعت در نظر گرفته می شود 3/24 درصد از شاغلان صنعتی را گروهی تشکیل می دهند که حداکثر 2 سال از تجربه کاری شان گذشته است . بررسی دقیق اندازه واحدهای صنعتی کشور نشان می دهد که واحدهای دارای پروانه بهره برداری در بهترین حالت کمتر از 9 درصد شاغلان صنعتی را تشکیل می دهند و این واحدها در بهترین حالت کمتر از 45 درصد از شاغلان صنعتی کشور را در استخدام خود دارند

محدود بودن تعداد واحدهای صنعتی بزرگ در مجموعه صنعت کشور یکی از ویژگی هائی است که بخش صنعتی را در سطح ملی و در سطح بین الملل پذیرنده تحولات می سازد . بررسی روند حرکت فعالیتهای صنعتی نشان می دهد که در طول حدود دو دهه ، صنایع کشور دستخوش نوعی حرکت بازگشت[11] به درون شده اند و در نتیجه سرمایه گذاری در آنها محدود شده است

از لحاظ ایجاد ارزش افزوده بر اساس آمارهای بانک مرکزی بخش صنعت به قسمت جاری رقمی در حدود 0/14 درصد محصول ناخالص داخلی را در سالهای دهه 1370 ایجاد کرده است[12] . بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران ، در دوره 1370 تا 1372 مهم بخش صنعت به قیمت جاری از 6/14 درصد تا 0/17 نوسان داشته است . در بررسی میان مدت دیده می شود که ارزش افزوده بخش صنعت از 1/2288 میلیارد ریال در سال 1367 به 2/25877 میلیارد ریال در سال 1374 افزایش یافته است[13]

بررسی نسبت ارزش داده ها به ارزش ستانده ها به قیمت جاری و بر اساس ارقام بانک مرکزی نشان میدهد که در سالهای 1370 تا 1372 نسبت مورد بحث  برای صنعت ، پس از ساختمان بالاترین مرتبه را دارا بوده است (5-1). برای همین دوره وضع مشابهی در ارزشها به قیمت ثابت مشاهده می شود[14] ، این روند به وضوح نشان می دهد که تولید در بخش صنعت با دریافت منابع از طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی صورت می پذیرد بنابراین گسترش فعالیت در بخش صنعت باید به لزوم به رونق اقتصادی بیانجامد . جدول(6-1)

از لحاظ ساخت بالاترین ارزش افزوده صنعتی ، بر اساس آمار در سال 1372 مربوط به صنایع مواد غذایی ، آشامیدنی و دخانیات بود که 8/21 درصد از ارزش افزوده جاری صنعت را تشکیل می داده است . پس از آن صنایع نساجی ، پوشاک و چرم (9/9 درصد) و صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی (6/19 درصد ) قرار داشته است[15] . جدول (7-1)

مقایسه ارزش افزوده ایجاد شده به ازای هر واحد تولید به قیمت جاری نشان میدهد که در دوره 1367 تا 1373 به طور متوسط در صنایع محصولات کانی 4/57 درصد ارزش افزوده بوده است این رقم برای صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع چوب که در مرتبه دوم و سوم قرار داشته اند به ترتیب 6/51 درصد و 4/51 درصد بوده است[16] . بررسی تعداد واحدهای صنعتی فعال دارای پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری و کارت شناسایی تا پایان سال 1374 نشان میدهد که در بین واحدهای شناسائی شده توسط وزارت صنایع ، بیشترین تعداد مربوط به صنایع کانی غیرفلزی (9102 واحد) و پس از آن صنایع مربوط به ماشین سازی و ساخت تجهیزات (5421 واحد) بوده است[17] . بنابراین به نظر نمی رسد که نقش اصلی در بالا بودن سهم صنایع ماشین آلات و صنایع مواد غذایی در ارزش تولید را بتوان به طور کامل به زیاد بودن تعداد کارگاههای فعال در این رشته منسوب دانست

با توجه به فقدان اطلاعات کافی تلاش شده است بر اساس اطلاعات پراکنده و ناهمگون موجود برای سالهای 72 و 73 مرتبه بندی رشته های مختلف تشخیص داده شود . جدول (8-1)

با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران دست کم از لحاظ تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده قطب های صنعتی کشور 4 استان آذربایجان شرقی ، اصفهان ، خراسان ‌و تهران باشد

از لحاظ اشتغال بالاترین سهم در سال 1374 مربوط به استانهای آذربایجان شرقی (16 درصد) اصفهان (11 درصد) و مرکزی (0/10درصد) بوده است . در سال 1373 بالاترین سهم اشتغال جدید مربوط به استانهای تهران (4/11 درصد)اصفهان (3/10 درصد) و خراسان (0/10درصد ) بوده است[18] . به این ترتیب دیده می شود که دست کم تحولات اخیر کشور در جهت تغییر ساخت صنعت در استانهای مختلف تمرکز مشابهی نداشته و در محور ویژه ای نیز مستقر نبوده است . به نظر نمی رسد که جهت گیری های صنعتی در کشور با در نظر گرفتن محورهای جغرافیائی ویژه یا با توجه به ساخت آمایشی خاص صورت پذیرفته باشد . در این چارچوب اگر قرار باشد اقتصاد ملی صنعت را تکیه گاه خود سازد ، لازم است محورهای جغرافیایی توسعه صنعتی مورد توجه بیشتر قرار گیرد . زمینه دیگری که صنعت می تواند با حضور آن به تقویت اقتصاد ملی بپردازد ، تجارت خارجی است . خالص ارز آوری هر یک از
رشته ای فعالیت اقتصادی می تواند معیاری برای سوددهی عمومی فعالیت صنعتی در عرصه بین المللی باشد

بررسی صادرات صنعتی کشور برای سالهای 1367 تا 1372 نشان می دهد که تا سال 1368 سیر نزولی صادرات صنعتی ادامه داشته است . پائین ترین رقم صادرات صنعتی (6/122 میلیون دلار) مربوط به سال 1368 بوده است . از این سال به بعد صادرات صنعتی کشور سیر صعودی به خود گرفته و بالاترین رقم میزان صادرات صنعتی مربوط به چدن ، آهن و فولاد (399 میلیون دلار) ، لوازم خانه و بهداشت داخل ساختمان از نوع سی (167 میلیون دلار) و شمسی س ، ورق مفتول مسی (141 میلیون دلار) بوده است[19] . جدول (9-1)

4-1 جایگاه فعلی اقتصاد ایران در اقتصاد و بازار جهانی :

برای شناخت جایگاه اقتصاد و بازار جهانی لازم است ابتدا ویژگی های اصل حرکتهای مشهود در اقتصاد و بازار جهانی شناسائی شود و پس ازآن برازندگی آن ویژگی ها بر قواره اقتصاد کنونی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد .

اقتصاد بین المللی دارای چند ویژگی است

1)پایداری وضعیت ثابت

2)جهانی شدن رفتارهای اقتصادی

3)حذف فاصله مکانی با تکیه بر توسعه شبکه های ارتباطی

4)تمایل به یکپارچه شدن جهانی

 همانطور که ذکر شد یکی از عمده ترین ویژگی های اقتصاد بین المللی تکیه بر پایداری وضعیت ثبات برای توسعه اقتصادی است . عامل پایداری به عنوان یک وضعیت الزامات ویژه ای را بر روابط بین کشورها و روابط درون جوامع خواست

می شود . با توجه به این ویژگی هریک از کشورهای جهان باید ثروت خود را در 4 حوزه ؛ کالائی ، مادی مالی ، انسانی و طبیعی مشخص سازد و تلاش نماید که در جریان توسعه اقتصادی به افزایش این ثروتها سرعت بخشد . در این گروه بندی دو نوع ثروت انسانی و طبیعی به عنوان تازه واردان به عرصه تفکر بین المللی در نظر قرار گرفته اند

از ویژگی های جهانی شدن این است که دیگر پیوند بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه یک پیوند یک جانبه نیست ، بلکه رابطه دوسویه است که تجارت بین المللی به آن تحکم می بخشد

ویژگی دیگر تمایل به یکپارچه شدن جهان است . در دهه های پیش جهان به دو قطب اقتصادهای متکی به بازار و اقتصادهای دارای برنامه ریزی مرکزی تقسیم
می شد. گروه اول به مجموعه اقتصادهائی گفته می شد که در رفتارهای اقتصادی خود حاکمیت بازار را می پذیرفتند و با تکیه بر عرضه و تقاضا سعی داشتند به تعادل برسند. برعکس گروه دوم حاکمیت دولت بر اقتصاد را قبول داشتند . تحولات سالهای آخر دهه 1980 این وضع را به شدت تحت تاثیر قرار داد . همه این تحولات در نهایت به تغییر ماهیت و حجم روابط تجاری بین کشورهای مختلف جهان ختم
می شود . در این قالب است که جایگاه ایران در بازارهای بین المللی به عنوان یک موضوع قابل تعمق مطرح می گردد . بر اساس آمار موجود در سازمان تجارت جهانی حجم صادرات کالا در جهان در سال 1995 معادل 19/0 نسبت به سال 1994 افزایش داشته است و در مقوله خدمات این افزایش 14 درصدی است . جدول (10-1)

با توجه به جداولی که نشان داده می شود می توان به طور خلاصه گفت که اقتصاد ایران جایگاه بسیار کوچکی در بازار جهانی دارد که البته قابل گسترش می باشد . شاخص ارزش تولید واقعی بر مبنای سال 1990 نشان می دهد که رشد واقعی در اقتصاد ایران طی سالهای 1990 تا 1994 از متوسط جهان ، کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه بیشتر بوده است[20] ولی رشد اقتصادی سریعتر ایران با نوسان بیشتر همراه بوده است ، یعنی اقتصاد ایران به نسبت ثابت محدودتری نسبت به جهان داشته است . با وجود این روند شاخص را نمی توان ملاک تشخیص رفاه نسبی اقتصاد یک کشور در مقایسه با جهان به حساب آورد در ارزیابی بین المللی ، اقتصاد ایران جزو گروه کشورهائی قرار دارد که در نیمه پائینی گروه کشورهای متوسط درآمد ثبت می شوند[21] . (جدول11-1)

5-1-چشم انداز اقتصاد ایران در منطقه و جهان :

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله روستای گراخک از توابع شهرستان مشهد تحت word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روستای گراخک از توابع شهرستان مشهد تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله روستای گراخک از توابع شهرستان مشهد تحت word

تعریف روستا:  
تعاریف ده:  
تعریفی دیگر:  
تعریف ده در قانون:  
- موقعیت سیاسی، جغرافیایی روستا و چگونگی استقرار آن  
- بررسی راههای ارتباطی  
- معرفی شهرها و روستاهای مجاور  
- بستر استقرار روستا  
- قدمت و وجه تسمیه روستا  
- بناهای تاریخی  
سابقه سکونت و تاریخچه رشد و تحول  
- عناصر شاخص طیبعی در اطراف روستا  
- اقلیم  
- جهت و شدت وزش باد  
- درجه حرارت (دمــــا)  
- بارش  
- سوانح و حوادث طبیعی  
- توپوگرافی روستا  
- پوشش گیاهی روستا  
- منابع آب روستا  
- کشت، خاک و زمین  
- دین و مذهب  
- آداب و رسوم وآیین ها مراسم های محلی  
زبان و گویش محلی  
پوشش والبسه سنتی  
ابزار وآلات بومی  
- بازیها و فعالیت کودکان  
- سرگرمی های اهالی روستا در اوقات فراغت  
- فعالیت های خاص زنان و مردان  
- معیشت روستاییان و تولیدات و محصولات آنها  
مالکیت اراضی کشاورزی و مسکن  
- مسائل و مشکلات اقتصادی واجتماعی و جمعیتی  
- وضعیت تأسیسات زیر بنایی  
کاربری زمین در بافت شناسی  
مسکن روستایی  

تعریف روستا

در مورد روستا و ده تعاریف متعدد و زیادی گفته شده ، ده یا قریه که در کتاب‌های نشر قدیم به صورت دیر هم دیده می‌شود، در زبان پهلوی ده (Deh) در پارسی باستان (Dahya) به معنی سرزمین و در اوستا به شکل دفیو (Daxya) آمده است

تعاریف ده

در ایران ده از قدیمی‌ترین زمان یک واحد اجتماعی و تشکیلاتی و جایی بوده است که در آن گروههایی از مردم روستایی برای همکاری در زمینه‌های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی گرد هم تجمع یافته‌اند. ده اساس زندگی اجتماعی ایران را تشکیل می‌دهد و اهمیت آن به اعتبار اینکه یک واحد تشکیلاتی در زندگی روستایی است، در سراسر قرون وسطی و از آن پس تا به امروز برقرار بوده است

تعریفی دیگر

در عرف “ده” عبارت از محدوده‌ای از فضای جغرافیایی است که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانواده که نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی ، عواطف و علائق مشترک هستند، در آن تجمع می‌یابند و بیشتر فعالیت‌هایی که برای تامین نیازمندی‌های زندگی خود انجام می‌دهند، از طریق استفاده و بهره گیری از زمین و در درون محیط مسکونی‌شان صورت می‌گیرد، این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل ده نامیده می‌شود

تعریف ده در قانون

درقانون اصلاحات ارضی در ایران ده چنین تعریف می‌شده است. ده یا قریه عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانواده که در اراضی آن ده به کار کشاورزی اشتغال دارند و درآمد  اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل می‌شود

 

- موقعیت سیاسی، جغرافیایی روستا و چگونگی استقرار آن

روستای گراخک از توابع شهرستان مشهد، بخش طرقبه و دهستان شاندیز می باشد که در 25 کیلومتری شمال غربی شهرستان مشهد و در عرض جغرافیایی 36 درجه و 26دقیقه و طول شرقی 56 درجه و 15دقیقه در ارتفاع 1400متری در دامنه های شمال ارتفاعات بینالود واقع شده است. این روستا در فاصله 8کیلومتری شاندیز قرار دارد

به دلیل موقعیت خاص خود و نیز عدم مرکزیت، مراجعین چندانی از سایر نقاط دهستان نداشته و شهرهای مشهد و شاندیز تاثیر زیادی بر آن دارند. البته در حال حاضر با توجه به بالا رفتن قیمت زمینها و از طرفی استقبال مردم شهر و روستاییان مقیم مشهد به زندگی در ییلاقات شاندیز تردد در روستا را بالاخص در روزهای جمعه افزایش داده است

- بررسی راههای ارتباطی

روستای گراخک از طریق یک جاده اصلی آسفالته که تا مرکز روستا ادامه پیدا می کند با خارج از روستا (مسیر کلاته ابراهیم و سپس شاندیز) ارتباط دارد که این محور ارتباطی در انتهای روستا به دو شاخه تقسیم می شود که یکی در جهت جنوب غربی منتهی شده و دیگری به سمت غرب ادامه می یابد که در خارج روستا به صورت خاکی بوده و به عنوان راه فرعی، ارتباط روستا را با روستای کاهو برقرار می کند. که به دلیل عدم نیاز به ارتباط با چنین نقاطی و جریان عمده رفت و آمد با نقاط شهری  تردد اندکی در آن وجود داشته و محور ارتباطی اصلی روستا همان جاده آسفاته است

- معرفی شهرها و روستاهای مجاور

روستای کلاته ابراهیم در شرق، ابرده در جنوب شرق، محله زشک در جنوب غرب و کاهو در شمال غرب روستا قرار داشته که شعاع عملکرد روستای گراخک به طرف روستاهای کاهو و ابرده پایین کم بوده و شامل اراضی زراعی است ولی در جهت محله زشک و کلاته ابراهیم خان به دلیل اینکه ارتفاعات، بخش قابل توجهی را به خود اختصاص داده و فاصله نیز زیاد است دارای شعاع بیشتری می باشد. این روستا به روستاهای ساقشک، کلاته معاون، گلوبند و کلاته ابراهیم خان خدماتی را نظیر دبستان و راهنمایی، مهد کودک، نانوایی، قصابی، فروشگاه مواد غذایی و تلفن ارائه میدهد و خود روستا برای امکاناتی چون دبیرستان، پاسگاه انتظامی و کارهای اداری (بانک، پست و ; ) به شاندیز و مشهد مراجعه می نماید

- بستر استقرار روستا

روستای گراخک در ارتفاع 1400متری از سطح دریای آزاد و در دامنه های شمالی بینالود واقع است. این روستا در گروه روستاهای طولی قرار دارد که خود نشان از رشد آن در مسیر جاده است و موجب گردیده تا به کشیدگی آن افزوده شود. و این تا حدی است که ساخت و سازهای جدید که در حاشیه معبر اصلی ساخته می شوند به صورت خانه های تک واحدی در دو سوی معبر اصلی می باشد و نه به صورت متراکم. اما شبکه معابر و بافت داخلی روستا تا حدودی آشفته است و انشعاب معابراز معبر اصلی به دو سو تا حدی آن را تعدیل ساخته است

 

- قدمت و وجه تسمیه روستا

نام قدیم گراخک به گفته اهالی روستا در ابتدا گبراخک بوده است(گویا زرتشتیانی در آنجا زندگی می کرده اند که با ورود اسلام به آن نقطه، چون دینی غیر از اسلام داشته اند اصطلاح” گبر” به آنها داده اند) اگر این گفته روستاییان درست باشد قدمت روستا حتی به 1000تا 1500  سال پیش بر می گردد . بعد از گبراخک روستا به گلراخک یا گلرخ (محلی پر از گل)تغییر نام داده است و در نهایت به ” گراخک” تبدیل شده است

برای واژه گبر معانی گوناگونی آورده اند که درست ترین آنها به معنی  مرد است . این واژه در پهلوی به این معنی آمده است . ولی مهمترین مطلب این است که این لقب را پس از ساسانیان قوم غالب جهت استخفاف به ایرانیان زرتشتی داده وهمچنان در اذهان و ادبیات مانده است  ودر زبانهای بلوچی و کردی نیز این واژه دیده می شود

در کتاب جغرافیای ایران  قسمت خراسان  ترجمه – کاظم خادمیان  که حدود 100سال پیش نوشته شده است گراخک را اینگونه تعریف می کند که: ” آبادی ودره ای در نیم بلوک شاندیز، منطقه مشهد، خراسان، در حدود 30مایلی (48 کیلومتری) مشهد ودر فاصله 3مایلی (8/4کیلومتری) ابرده وبه همین فاصله از کاهو و 9 مایلی (48/14 کیلومتری) گلمکان. این آبادی در حدود 200واحد مسکونی خوب دارد. اراضی اردویی آن در میان باغستانها ودر زیر سایه، در قسمت علیای دره ودربالای آبادی واقع شده است . آب آن از دو قنات که آب شفاف وخالصی دارند تامین می شود.”

- بناهای تاریخی

این روستا دارای نقاط کهن بسیاری است که یکی از آنها قبرستان گراخک می‌باشد. قبرستان گراخک شاندیز که در ‌‌28 کیلومتری شمال غرب مشهد و در سمت شمال روستای گراخک واقع شده است، توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی در فهرست آثار ملی قرار گرفته است . این قبرستان بر روی تپه‌ای طبیعی قرار دارد. مساحت آن حدود دو هکتار است و سنگ قبر‌ها اکثرا به صورت قلوه‌ای می‌باشند، میزان پراکندگی آنها از سایر انواع بیشتر است و اکثر کتیبه‌های موجود بر روی سنگ قبرهای آن دارای نقوشی آئینی از قبیل تسبیح، مهره ، شانه و آئینه می‌باشد که به طرز بسیار زیبایی بر روی سنگ‌ها حک شده است. قدیمی‌ترین سنگ قبر موجود، متعلق به تاریخ 1085هجری قمری است که با توجه به این تاریخ، قدمت این قبرستان به حدود قرن‌‌11 هجری قمری می‌رسد این بنا به علت استفاده مردم روستای گراخک از آن به این نام مشهور شده است. باتوجه به کندن قبور جدید، احتمال از بین رفتن سنگ قبر‌های تاریخی و قدیمی وجود دارد . دراین روستا قبرستانهای قدیمی تر دیگری نیز وجود دارد که دیگر از آنها استفاده نمی شود و اکثر قسمتهای  قبرستان نابود شده ویا در حال نابودی است و نیاز به توجه  ویژه مردم و مسئولین میراث فرهنگی وگردشگری دارد

سابقه سکونت و تاریخچه رشد و تحول

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شیرین و فرهاد تحت word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شیرین و فرهاد تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شیرین و فرهاد تحت word

مقدمه: عاشق شدن فرهاد بر شیرین  
اساس اسطوره فرهاد و شیرین  
گفتگوی شیرین و فرهاد از زبان وحشی  
داستان کامل خسرو و شیرین نظامی‌ به نثر  
منابع:  

مقدمه: عاشق شدن فرهاد بر شیرین

زندگی عاشقانه خسرو و شیرین بر اساس زندگی پر فراز و نشیب خسرو و شیرین شاهزاده ارمنی رقم خورده است. خسروپرویز در سال 590 میلادی تاجگذاری نمود و رسما شاهنشاه شد. اتفاقات بسیاری در طول حکومت وی رخ داد که در این مکان نمی گنجد ولی زندگی زناشویی این پادشاه حماسه ای را در کشور ما رقم زد که امروز نیز جای خود را در تاریخ ما به شکل زیبایی حفظ کرده است. بسیاری از بزرگان شعر و ادب و تاریخ پیرامون این حماسه سروده هایی را از خود به جای گذاشتند تا نسلهای آینده از آن بهره ببرند همچون فردوسی بزرگ، نظامی گنجوی، وحشی بافقی و چند تن دیگر از بزرگان

نکته جالب این ماجرا در این است که مادر شیرین که شهبانوی ارمنستان بوده به دختر خویش در این مورد هشدار می دهد که از جریان ویس و رامین عبرت بگیرد و آن را تکرار نکند. ماجرا در بسیاری وقایع همچون ویس و رامین در صدها سال قبل از خسرو و شیرین است

فردوسی بزرگ می فرماید: خسرو فرزند هرمزد چهارم از دوره کودکی از خصایص برجسته ای برخوردار بود وی پیکری ورزیده و قامتی بلند داشت. از دیدگاه دانش و خرد و تیر اندازی وی بر همگان برتری داشت
به گفته تاریخ نگاران او می توانست شیری را با تیر به زمین بزند و ستونی را با شمشیر فرو بریزد. در سن چهارده سالگی به فرمان پدرش وی به فیلسوف بزرگ بزرگمهر سپرده شد. خسرو شبی در خواب پدر بزرگ اندیشمند و فریهخته خود انوشیروان دادگر را به خواب دید که به او از دیدار با عشق زندگی اش خبر می داد و اینکه به زودی اسب جدیدی به نام شبدیز را خواهد یافت که او از طوفان نیز تندرو تر است. سپس او را از نوازنده جدیدش به نام باربد که میتواند زهر را گوارا سازد آگاهی داد و اینکه به زودی تاج شاهنشاهی را بر سر خواهد گذاشت

فردوسی بزرگ می فرماید :

ز پرویز چون داستانی شگفت

 ز من بشنوی یاد باید گرفت
که چونان سزاواری و دستگاه

بزرگی و اورنگ و فر و سپاه
کز آن بیشتر نشنوی در جهان

اگر چند پرسی ز دانا مهان
ز توران و از چین و از هند و روم

ز هر کشوری که آن بد آباد بوم
همی باژ بردند نزدیک شاه

برخشنده روز و شبان سیاه

روزی خسرو از دوست خویش شاهپور که هنرمندی شایسته بود درباره زنی به نام مهین بانو در قلمرو حکومتی ارمنستان بوده است سخنهایی می شنود. از دختر زیبایش شیرین می شنود که شاهزاده ای برجسته و با کمالات است. شاهپور وی را به خسرو پیشنهاد میکند و خسرو که از تمجید های وی شگفت زده شده بود پیشنهاد وی را می پذیرد . روزی شاپور تصور نقاشی خسرو را به ارمنستان می برد و در حکم دوست نقش واسطه را برای خسرو ایفا میکند . شیرین نیز با نگاهی به فرتور با ابهت خسرو عاشق و دلباخته وی می شود . شاپور حلقه ای را با خود برده بود تا در صورت پاسخ مثبت از شاهزاده آن را به وی تقدیم کند و چنین نیز کرد و شیرین را به تیسپون مدائن در بغداد امروزی که پایتخت ساسانی بود دعوت نمود

شیرین روزی به بهانه شکار از مادر درخواست اجازه نمود و با اسبی تندرو به نام شبدیز همراه با یارانش راهی تیسفون می گردد .  در میان راه به دریاچه ای کوچک ( به نام سرچشمه زندگانی ) برخورد میکند و از فرط خستگی همانجا توقف میکند . شیرین برای خنک کردن خویش لباسهایش را از تن بدر میکند و برای شنا راهی آب میگردد .  به گفته مورخین چهره شیرین و اندام وی چنان زیبا و محسور کننده بوده که چشمان آسمان پر از اشک می شده است . شیرین در روزگار خویش در زیبای چهره و اندام سرآمد روزگار خود بود و نمونه بارزی از یک زن از نسل آریا. در این میان خسرو که در تیسفون درگیری شخصی به نام بهرام چوبین بود ( بهرام که برای گرفتن تاج و مقام بر ضد شاه شورش کرده بود و سکه هایی به نام خود ( بهرام ششم ) ضرب کرده بود . ) به اندرز بزرگ امید یا بزرگمهر پایتخت را برای مدتی ترک میکند

 به همین به یارانش در تیسپون می سپارد که اگر شیرین شاهزاده ارمنستان به دیدار وی آمد از او به مهربانی پذیرایی کنند . خسرو پس از این وقایع سوار بر اسب خویش تیسفون را به همراه سپاهی بزرگی با درفش کاویانی به دست ترک میکند و از قضای روزگار خسرو به همان منطقه ای می رسد که از نظر سبزی و زیبایی بر دیگر مناطق برتری داشته است و شیرین نیز همانجا با بدن عریان مشغول آب تنی بوده است . شیرین با خود اندیشه میکند که این شخص چه کسی می تواند باشد که چنین احساساتی را در وی بوجود آورده است بیگمان تنها خسرو است که مرا گرفتار خویش کرده است . ولی از طرفی خسرو شاه شاهان چگونه ممکن است با چنین لباس و ظاهری عادی در دشت ها و مزارع حاضر شود . پس لباس خویش را بر تن میکند و بر سوار بر اسپ خویش میگردد و دور می شود . خسرو نیز که تصویر وی را توسط شاپور دیده بود او را شناخت و دقایقی که مهو زیبایی شیرین شده بود او را از دست داد و هنگامی که در پی او جستجو کرد وی را نیافت . خسرو اشکی از دیدگانش فرو می ریزد و خود را سرزنش میکند و به راه خود ادامه می دهد

فردوسی بزرگ می فرماید :

چنان شد که یکروز پرویز شاه

همی آرزوی کرد نخچیرگاه
بیاراست برسان شاهنشهان

که بودند ازو پیشتر در جهان
چو بالای سیصد ب زرین ستام

ببردند با خسرو نیکنام
همه جامه ها زرد و سرخ و بنفش

شاهنشاه با کاویانی درفش
چو بشنید شیرین که آمد سپاه

 بپیش سپاه آن جهاندار شاه
یکی زرد پیراهن مشکبوی

بپوشید و گلنارگون کرد روی

شیرین نیز به پایتخت رسید و خود را به دربار معرفی نمود. زنان دربار که از زیبایی او شگفت زده شده بودند وی را احترام گذاشتند و او را راهنمایی کردند. شیرین پس از ساعتی متوجه آشوبهای پایخت می شود و از اطرافیان می شنود که خسرو به همین منظور دربار را ترک کرده است. در این لحظه متوجه می شود که شخصی که در میان راه در حال آبتنی مشاهده کرده بود کسی نبوده جز خسروپرویز معشوقه خود. در همین حال خسرو به ارمنستان رسید. و به دیدار مهین بانو شهبانوی ارمنستان رفت و در کنار وی شرابی نوشید و از فقدان شیرین ابراز ناراحتی نمود . خسرو پس از چند روز اقامت در ارمنستان پیکی از تیسپون دریافت میکند که بزرگان برای وی نوشته بودند . متن نامه حکایت از آن داشت که پدر خسرو ( هرمزد ) درگذشته است و حال تاج و تخت کشور در انتظار اوست . خسرو راهی تیسپون می شود و پس از رسیدن به آنجا مشاهده میکند که شیرین تیسفون را ترک کرده است

شیرین نیز پس از مدتی به ارمنستان باز میگردد تا با خسرو دیدار کند ولی هر دو در یک روز ترک مکان کرده بودند و موفق به دیدار یکدگیر نشدند. در این میان بهرام چوبین از وقایع عاشق شدن خسرو بر شیرین آگاه می شود و در آنجا شایع می کند که شاهنشاه از عشق وی دیوانه شده است و توانایی اداره کشور را ندارد . پس از چنین شایعاتی شورشهایی بر ضد شاه صورت میگیرد و بر اثر همین شایعات خسرو با مشورت بزرگان پایتخت را دگر بار ترک میکند و راهی آذربایجان و سپس ارمنستان میگردد و در همانجا با معشوقه خود دیدار میکند . وقایع این دو دلداده باعث میگردد که مادر شیرین ( مهین بانو ) به دخترش تذکر بدهد که یا به همسری وی بیایی یا وی را ترک کنی

 مادر بار دگر شیرین را از راهی که ویس رفت بر حذر می دارد و به عواقب غیر اخلاق آن هشدار میدهد ولی او نمی دانست که دست روگاز دقیقا همان ماجرا را باردیگر رقم می زند و او نمی تواند مانع از وقوع آن شود . خسرو نیز از سخنان آنان آگاهی یافت و این امر مایه کدورت هایی بین آنان شد که در نهایت با سخنانی تند خسرو آنان را ترک میکند و راهی قسطنطنیه ( در استانبول ترکیه کنونی ) شد . خسرو آنجا از ارتش بیزانس درخواست یاری کرد تا شورش غاصب تاج و تخت بهرام چوبینه را خاموش کند . برای این امر مجبور به گزیدن مریم – دختر امپراتور روم به همسری شد تا پیمان خانوادگی خود را با امپراتور مستحکم کند و از او درخواست ارتش کند . پس از درگیری میان بهرام چوبین و خسرو بهرام شکست میخورد و به چین می گریزد; پس از آرام شدن پایتخت و تاجگذاری پادشاه – خسرو باردگیر به اندیشه معشوقه خود می افتاد و برای همین امر به نوازندگان مشهور خود نکسیا و باربد فرمان میدهد سرودها و موسیقی هایی را در ستایش این عشق جاودانه بنوازند . در این میان مادر شیرین میهن بانو که شاه ارمنستان بود با زندگی بدرود حیات میکند و تاج شاهی به شیرین دختر وی می رسد

ولی در این برهه از زمان شخصی به نام فرهاد که به فرهاد سنگ تراش مشهور بود وارد جریان می شود . روزی که شیرین در شکار بود با فرهاد رودر روی می شود و فرهاد ناخواسته عاشق و دلباخته شیرین می شود و از زیبایی او حیران می گردد . فرهاد برای رسیدن به شاهزاده ارمنی دست به هر کاری می زد و این تلاشهای در نهایت به خسرو گزارش شد . خسرو در مرحله نخست با او سخن گفت و کوشش کرد که وی را از ادامه این راه منصرف نماید . ولی فرهاد نپذیرفت . خسرو کیسه های طلا و جواهراتی را به او هدیه داد تا اندیشه شیرین را از یاد ببرد . ولی فرهاد هیج یک از این پاداشها را نمی پذیرد . در نهایت خسرو مجبور به دادن فرمانی می شود که شاید فرهاد را منصرف کند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله پدیده سیاحت تحت word دارای 150 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پدیده سیاحت تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله پدیده سیاحت تحت word

مقدمه
1-1 بیان مساله
1-2- اهمیت موضوع تحقیق
1-3- هدف های تحقیق
1-4- پرسشها اصلی
1-5- قلمرو تحقیق
1-5-1- قلمرو موضوعی
1-5-2- قلمرو مکانی
1-5-3- قلمرو زمانی
1-6 پیشینه تحقیق
1-7- مراحل انجام کار روش تحقیق
1-7-1- روش تحقیق بکار رفته
1-7-2 جامعه آماری
1-7-3 شیوه گردآوری اطلاعات
1-7-4 ابزارهای گردآوری اطلاعات
1-7-5 شیوه های تجزیه و تحلیل یافته ها
1-8 محدودیتهای پژوهش
2-2- سازمان جهانگردی در ایران
2-3- ارتباط بین گردشگری و اوقات فراغت
2-4- انواع گردشگری
2-4-1- الف: از لحاظ محیط یا منطقه جغرافیایی
2-4-2- ب: انواع گردشگری بر مبنای نوع فعالیت گردشگری در مقصد یا هدف آن ها از سفر
2-4-3- سازمان جهانی گردشگری بر اساس محل سکونت افـراء ، سه شکل گردشگری را معرفی کرده است . (داسول 1997: 8- 10)
2-5- صنعت توریسم
2-6- اهمیت اقتصادی صنعت توریسم
2-7- صنعت گردشگری صنعت پویا
2-8- نقش گردشگری در توسعه پایدار
2-9- گردش مالی صنعت گردشگری
2-10- توسعه گردشگری از دید اقتصادی در بخش اشتغال
2-11- توریسم موتور محرکه نیروی کار
2-12- آثار و نتایج گردشگری
2-12-1- الف – مزیت های مستقیم اقتصادی
2-12-2- ب – مزیت های غیر مستقیم اقتصادی
2-12-2- ج- حفظ و اشاعه هنرهای سنتی و آداب و رسوم
2-13- تأثیرات مثبت گردشگری
2-13-1- حفاظت از جاذبه های طبیعی
2-13-2- حفاظت و نگهداری از آثار و ابنیه های تاریخی
2-13-3- بهسازی محیط
2-13-4- توسعه تجهیزات و خدمات زیر بنایی
2-14- افزایش سطح بهره وری سرمایه گذاری در گردشگری
2-15- جهانگردی از دیدگاه علم اقتصاد
2-16- دید اقتصادی در ایجاد تنوع خدمات
2-17- عوامل موثر در تکامل صنعت جهانگردی
2-18- آثار و نتایج جهانگردی در تحول اقتصادی
2-19- گردشگری از دیدگاه اقتصاد کلان در بخش اشتغال
2-20- عوامل تأثیر گذار در گردشگری
2-21- راه های ارتباطی
2-21-1- حمل و نقل
2-21-2- حمل و نقل هوایی
2-21-3- راه دریایی
2-21-3-1- حمل و نقل دریایی
2-21-4- خدمات حمل و نقل شهری
2-22- خدمات اقامتی گردشگران
2-22-1- خدمات اقامتی
2-22-2- خدمات پذیرایی
2-22-3- خدمات شهری
2-22-4- مراکز تجاری
2-23- جاذبههای گردشگری
2-23-1- جاذبه های طبیعی
2-23-2- جاذبه های فرهنگی
2-23-3- جاذبه های فرهنگی نرم و سخت
3-1- موقعیت کیش
3-2- ویژگی های طبیعی
3-2-1- زمین شناسی
3-2-1-1- لرزه خیزی
3-2-2- اقلیم
3-2-2-1- دما کیش
3-2-2-2- کیفیت هوا
3-2-3- خاک
3-2-3-1- سنگ
3-2-4- آب
3-2-4-1- آب شرب جزیره
3-2-4-2- آب انبار
3-4-4-3- بارندگی
3-2-4-4- بارش پنهانی
3-2-4-5- آب های زیرزمینی
3-2-4-6- آب دریا
3-2-5- پوشش گیاهی
3-2-6- تنوع جانوری
3-3 ویژگیهای انسانی
3-3-1- تاریخ کیش
3-3-2- دین و زبان
3-3-3- جمعیت کیش
3-3-3-1- بومیان جزیره
3-3-4- میزان فعالیت در اشتغال
3-3-5- شاغلین
3-3-6- بیکاری
3-3-7- مراکز بهداشتی
3-3-8 فرهنگ سازی پژوهش و آموزش
3-3-8-1 مراکز فرهنگی کیش
3-3-9- صنایع دستی کیش
3-3-10 آموزش عالی
3-3-10-1- مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کیش
3-4- چشم انداز فضای سبز جزیره کیش
3-5- اقتصاد
3-5-1- حمل و نقل
3-5-1-1- حمل و نقل هوایی کیش
3-5-1-2- حمل و نقل دریایی
3-5-2- توسعه صنعتی
3-5-3 معادن
3-5-4 ایجاد بورس منطقه ای کالا و خدمات
3-5-5- ایجاد و گسترش نمادهای پولی و بانکی
3-5-6- بانک و بیمه
3-5-7- مرکز همایش های بین المللی کیش
3-6- فرودگاه بین المللی کیش
3-7- بندرگاه
بندرگاه کیش
3-8- تاسیسات و تجهیزات
3-8-1- تولید برق
3-8-2- تولید آب
3-8-3 ارتباطات و مخابرات
3-9- جاذبه های گردشگری تاریخی
3-9-1- شهر تاریخی حریره
3-9-2- عمارت اعیانی
3-9-3- حمام
3-9-4- آب انبارها و قنات ها
3-9-5- شهر زیرزمینی (کاریز)
3-9-6- پایاب
3-9-7- بندرگاه
3-9-8- روستای باغو
3-9-9- بقایای مسجد جامع شهر حریره
3-10 جاذبه های گردشگری مذهبی
3-10-1 مساجد
3-10-2- مسجد زیبای خاتم الانبیاء (ص)
3-10-3- مسجد امام حسن مجتبی (ع)
3-10-4- مسجد قدیمی امیرالمومنین (ع)
3-10-5- مسجد جامع نور
3-11- کیش جزیره ای مرجانی
3-11-1- صخره های مرجانی
3-11-2- حقایقی درباره مرجان ها
3-12- طبیعت جزیره کیش
3-12-1- درختان باستانی
3-12-2- مجموعه درخت سبز
3-12-3 نخلستان ها
3-12-4- کلبه هور
3-12-5- روستای باغو
3-12-6- غروب کیش
3-12-7- کشتی یونانی
3-13- پارک ها
3-13-1- پارک آهوان
3-13-2- پارک دلفین
3-13-3- باغ پرندگان
3-13-4- پارک دریا
3-13-5- پارک دوقلوها
3-13-6- پارک گلستان
3-13-7- پارک کاکتوس
3-13-8- پارک هنر
3-13-9- پارک ساحلی مرجان
3-13-10- پارک ساحلی میرمهنا
3-14- لاک پشت های دریایی
3-15- آکواریوم
3-16- سفین
3-17- اسکله ها
3-17-1- اسکله بزرگ تفریحی کیش
3-17-2- اسکله میرمهنا
3-18- مراکز و سالن های فرهنگی
3-18-1 فرهنگسرای سنایی
3-18-2 مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش
3-18-3- تالار شهر
3-19- اماکن و مجموعه های ورزشی
3-19-1- باشگاه سوارکاری
3-19-2- باشگاه اسب سواری کیش
3-19-3- مجموعه ورزشی میرمهنا
3-19-4- ورزشهای آبی و تفریحی
3-19-5- دوچرخه سواری
3-19-6- پیست کارتینگ
3-19-10- قایق های کف شیشه ای
3-19-11- اورژانس دریایی
4-1-1 نابرابری اقتصادی
4-1-2 پیشنهاد
4-2 -اثرات اجتماعی ـ فرهنگی
4-2-1- کالایی کردن
4-2-2-1- انطباق با تقاضاهای گردشگران
4-2-3-1- اصطلاک میان سطوح
4-2- ناسازگاری در استفاده از منابع
4-2-5- پیشنهادها
4-3- برخوردهای فرهنگی
4-3-1پیشنهاد
4-4- اثرات کالبدی
4-4-1- توسعه مراکز گردشگری
4-4-2گردشگری مدرنیته
4-4-3توریسم درمانی
4-4-5تحلیل موقعیتهای منطقه ای و زیر منطقه ای کیش به روش توان سنجی (سوات)
4-5- اثرات زیر بنایی
4-5-1- اثرات زیر بنایی در حوزه مسکن
4-5-1-1- مجموعه مسکونی پارس
4-5-1-2- مجموعه دامون کیش
4-5-2مراکز اقامتی
4-5-3مراکز خرید
4-5-4حمل و نقل عمومی
4-5-5مراکز فرهنگی و هنری
4-5-6مراکز تفریحی ورزشی
4-6- اثرات زیست محیطی
4-6-1- موضوع پروژه : طرح جامع فاضلاب جزیره کیش
4-6-2نماد شهری کیش
4-6-3- بندر آفتاب
4-6-4- توسعه بهسازی فرودگاه
اتوماسیون بانکی کیش
4-7- اثرات رفاهی
4-7-1- زیبا سازی و احداث بلوارهای جدید
4-8- نتایج یافته ها
4-9- پرسشهای اصلی
4-9-1پاسخ به پرسشهای اول
4-9-2- پاسخ به پرسشهای دوم
4-9-3 – پاسخ به پرسشهای سوم
5-2- پیشنهادات
5-2-1تشکیل کار گروه
5-2-2 راهبرد
5-2-4پیشنهاد
5-2-5- پیشنهادهای خدماتی در تسهیلات خدماتی گردشگری
5-2-6پیشنهادهای بازار تسهیلات خدماتی گردشگری
5-2-7پیشنهادهای استانداردهای تسهیلات خدماتی گردشگری
5-2-8کودکان هدف بازار
5-2-10- سوغات
5-2-11- پیشنهاد
منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله پدیده سیاحت تحت word

1ـ الوانی- سیدمهدی و زهره دهدشتی، 1373، اصول و میانی جهان جهانگردی، تهران، انتشارات بنیاد مستضعفان
2ـ تاج، شهره، 1386، جغرافیای اوقات فراقت، جزوه درسی- دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
3ـ دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران، سالن میلاد، آبان
4ـ دهخدا- علی اکبر لغت نامه ج 19 چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم
5ـ دهقان، علی، نظریه اقصاد خرد، چاپ دوم
6ـ رفاهی، طالب، معاون دبیر کل سازمان جهانگردی، دومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، آبان
7ـ راس ویل، راجر، مدیریت جهانگردی، مبانی، راهبردها و آثار ترجمه محمد اعرابی و داور ایزری دفتر پژوهش های فرهنگی
8ـ رضوان- علی اصغر، 1384، جاذبه های طبیعی ایران- جزوه درسی- دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
9ـ زاهدی، شمس السادات، تحلیلی بر انواع توریسم و ارتباط آننها با یکدیگر، فصلنامه مطالعات جهانگردی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
10ـ زاهدی، شمس السادات، روابط صنعتی نظام روابط کار، چاپ پنجم،
11ـ زنده دل- ح و دستیاران 1379، مجموعه راهنمایی جامع ایرانگردی، ایران، انتشارات نشر ایرانگردی
12ـ سازمان ایرانگردی و جهانگردی کشور 1380 طرح ملی گردشگری
13ـ سازمان منطقه آزاد کیش
14ـ سومین کنفرانس خصوصی سازی گردشگری کشورهای اسلامی، اتاق بازرگانی و صنایع و معارف ایران، اردیبهشت 88)
15ـ شکوهی، حسین، مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی، تهران 1354، انتشارات تحقیقات اجتماعی
16ـ شرکت خدمات گردشگری
17ـ عمید، ح 1379، فرهنگ عمید چاپ 23 تهران- انتشارات امیرکبیر
فرجی، یوسف، اقتصاد کلان
18ـ لی، جان، 1378، گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه عبدارضا رکن الدین افتخاری و معصومه السادات صالح امینی، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
19ـ لومدن، لس، 1380، بازاریابی گردشگری، گوهریان، محمد ابراهیم، نشر پژوهش های فرهنگی
20ـ کاظمی، مهدی، 1386 مدیریت گردشگری سمت
21ـ کاظمی، مهدی، 1382، فصلنامه علمی مطالعات جهانگردی- نشر دانشگاه علامه طباطبایی نماره یک
22ـ گی، چاک وای، 1377، جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه پارساییان و اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
23ـ ماهنامه سفر آبان ماه 1383 شماره
24ـ مرکز اسناد کتابخانه کیش
25ـ محلاتی، ص، 1380، درآمدی بر جهانگردی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
26ـ منشی زاده- رحمت اله- 1384، اندر مقوله گردشگری، تهران، نثر پیام مولت
27ـ منشی زاده، رحمت اله، جهانگردی، 1376، انتشارات معی
28ـ همشهری آبان 1387 شماره 4716 ص9 سال شانزدهم
29ـ همشهری آذر 1387 شماره 4716 ص9 سال شانزدهم
30ـ همشهری دی 1388 شماره 5022 ص9 سال هفدهم

مقدمه

قدمت پدیده سیاحت به قدمت تاریخ بشری است انسانها بعد از اینکه یکجانشین شدند و نیاز به مسکن و خوراک آنها تقریبا برطرف شد و دیگر نیازی به تغییر مکان برای یافتن چراگاه و شکار نداشتند. تمدن ها را در طی هزاران سال شکل دادند. بعد از گذشت قرن ها، انسانها در پی شناخت سرزمین ها و تمدن های دیگر تصمیم به سفر گرفتند. کم کم این اشتیاق برای دیدن سرزمین های جدید تبدیل به یک حرفه شد و افرادی چون مارکوپولو بیشتر عمر خود را صرف سفر کردند. بعد از انقلاب صنعتی اندیشه جهانگردی نوین برای اولین بار شکل گرفت و گردشگری و سیر و سیاحت به دلیل خاصیت اشتغالزایی و کسب درآمدی که پیدا کرد تبدیل به یک صنعت جدید شد. از آن موقع به بعد این صنعت حرکتی رو به رشد داشته و کشورهای رو به رشد و به خصوص صنعتی از آن به عنوان یکی از راه های پیشرفت و توسعه استفاده می کنند. صنعت گردشگری امروز به دلیل خاصیت اشتغالزای و درآمد بالایی که دارد جزء سه صنعت اول دنیا محسوب می شود و در میدان رقابت با دو صنعت نفت و تجارت در حال پیشه گرفتن است. (You ell. 2000)

صنعت توریسم امروزه به قدری در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور ما اهمیت دارد که اقتصاد دانان  آن را «صادرات نامرئی» نام نهادند محققین علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روانشناسی و باستانشناسی و معماری نیز در زمینه های دیگر این صنعت را از جمله برقراری روابط فرهنگی و اجتماعی، تعادل بخشی روانی به جوامع تبین هویت قومی و فرهنگ سنتی و تجاری کردن آن، ارتباط با جوامع بومی و آثار تاریخی کشف تمدن درخشان کشورها بررسی شناسائی و مرمت و حفاظت بناهای تاریخی و نظایر آن را مورد بررسی قرار می دهند (رضوان 1370 ص 8)

امروزه گردشگری همگام با پیشرفت تکنولوژی و در مسیر برآورده ساختن انتظارات و تمایلات گردشگران در حال رونق و شکوفایی می باشد. گردشگری به عنوان بخش پردرآمد و اقتصادی همواره مورد توجه دوست ها و کارشناسان اقتصادی بوده است به گونه ای که در معادلات اقتصادی برخی از کشورهای بزرگ و صنعتی نقش محوری ایفا می کند. به طوری که آمریکا در سال 2006 درآمدی معادل 7/85 میلیارد دلار از گردشگری بدست آورده و بعد از آن کشورهای اسپانیا و فرانسه به ترتیب با درآمد 1/51 و 9/42 میلیارد دلار قرار دارند

با افزایش میل به سفر و ظهور گونه های جدید گردشگری و رغبت سازمان ها و گردشگران به توسعه تورهای تخصصی بررسی و شناخت اشکال جدید گردشگری و تمایلات گردشگران ضروری می باشد. شناخت و معرفی جاذبه های گردشگری و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از این جاذبه ها به منظور برقراری توسعه پایدار و پیشگیری از اتلاف منابع محدود با هدف استفاده آیندگان همواره مد نظر کارشناسان گردشگری بوده است. حذف و نگهداری جزیره از آلودگی های کثرت گردشگران همواره مورد توجه متولیان بوده و خواهد بود

1-1 بیان مساله

صنعت گردشگری پرسودترین و کم هزینه ترین صنعت است که باید از آن بهره گرفت در دو دهه گذاشته صنعت گردشگری از جمله صنایعی است که در جای جای دنیا با تحولات زیادی مواجه شده است تأثیر این صنعت در بالا بردن میزان اشتغال در کشورها، افزایش درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی گسترش همکاری های بین المللی و بسیاری دیگر از عوامل پیش برنده اقتصادی موجب شده است تا نگرش گشورهای دنیا به مرز آن تغییر یافته و صنعت توریسم جایگاه مهمی در سیاستگزارهای دولت ها پیدا کند. (دنیای تجارت سال دوم . شماره 12 تا 14)

میان تحولات این صنعت و افزایش نقش آن در درآمد زایی برای کشورهای دنیا تا اندازی است که حنی بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان صنعت قرن بیست و یکم یاد می کنند و یا به تعبیر دیگر به عنوان صنعت سفید، با این وجود این صنعت پر درآمد و اقتصادی همواره مورد توجه دولت ها و کارشناسان اقتصادی بوده است به گونه ای  که در معادلات اقتصادی برخی از کشورهای بزرگ صنعتی نقش محوری ایفا می کنند از دیدگاه دیگر کارشناسان صنعت توریسم، به منظور برقراری توسعه پایدار و پیشگیری از اتلاف فرصت های شغلی با هدف استفاده کامل از اشتغالی همواره مد نظرپیشگیری اقتصادی بوده است . (همان منبع )

صنعت گردشگری به دلیل وابستگی زیاد به سرمایه های انسانی و ایجاد فرصت های شغلی مورد توجه کشورهای در حال توسعه می باشد و یکی از بهترین روش های ایجاد اشتغال و توسعه پایدار به شمار می رود

این صنعت با شاخه های متعددی از قبیل ، طبیعی ، گردشگری مذهبی ، فرهنگی، ورزشی ، اکوتوریسم سلامت ، شکار و ;; توجه عموم مردم جهان را به خود جلب نموده است (سومین کنفرانس مخصوصی سازی و سرمایه گذاری گردشگری گشورهای اسلامی اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران اردیبهشت 88، تهران)

بسیاری از نویسندگان، گردشگری را یک فرصت منحصر به فرد اقتصادی می دانند (ارباسلی، 2000: 3- سینگرواستبلی 1997: 4- و لاکوور 1994: 9و00000)

در سالهای اخیر، گردشگری منبع در آمد سرشار در تجارت جهانی م عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداخت های بسیاری از کشورهای شده است (مدیریت گردشگری، کاظمی، دکتر مهدی، 1386: 4 )

یکی از اهداف گردشگری برای بالقوه کردن پتانسیل ها و هماهنگی بین آنها برای ایجاد فرصت های اشتغال و در نتیجه کسب درآمد در ایجاد اشتغال برای نیاز حال و آینده یک جامعه می باشد. با توجه به این مقدمه پی می بریم که هدف از این پژوهش بحث اقتصادی صنعت گردشگری در جزیره کیش است و چگونه می توان در توزیع درآمد وایجاد فرصت های شغلی در یک منطقه ایفاء نقش کند

1-2- اهمیت موضوع تحقیق

صنعت گردشگری در جزیره کیش از ظرفیت های بسیار بالایی برای رشد وتوسعه اقتصادی برخوردار می باشد خیل مشتاقان سفر به جزیره کیش موئید این مسئله است که جذابیت های بسیار بالای برای رشد و توسعه اقتصادی و درآمد زای محلی برخوردار است، میزان توزیع درآمد و ایجاد فرصت های شغلی جدید چه نقشی در سطح بهبود زندگی بومی جزیره ایفا می کند بنگاهای که فرصت های شغلی را ایجاد می کند را می توان به سه دسته تقسیم نمود: الف- زیر ساختارها و کلیه عوامل مربوط به آن. ب: عوامل جغرافیای طبیعی، ج: بنگاهای اقتصادی

الف – زیر ساختارهای یکی از عوامل تسهیل امر گردشگری می باشد زیرا لازمه هر گردشگری وجود عوامل زیر ساختار کافی می باشد زیرا یکی از اضلاع مثلث گردشگری زیر ساختارها آن می باشد و عدم وجود آن در معقوله گردشگری عملا دچار مشکل و حتی غیر مکنی خواهد ساخت مثل حمل و نقل راه های ارتباطی به جزیره کیش در حال حاضر هوای و دریای می باشد. پس لازمه آن وجود پایانه های مسافرتی اسکله و فرودگاه می باشد. بخشی زیر ساختارهای مؤید این مسئله است که تعدادی زیادی فرصت های شغلی را دفاتر آژانس های فروش بلیط- ناوبری- پایانه ها- تبلیغات- ساخت ابنیه ;.. را فراهم می آورد

ب – عوامل جغرافیای طبیعی یکی از موهبت های الهی در جزیره کیش وجود چنین مناطقی می باشد که می توان آنها را برای استفاده از گردشگران فراهم نمود و آن مستلزم وجود شرایط قابل پسند ار لحاظ گردشگران به جزیره می باشند و این یک جایگاه خوبی برای فراهم شدن شغل برای تعدادی از شاغلین در  این بخش می باشد. مانند استفاده از ساحل و دریا برای تفریحات و سرگرمی های جذاب هم چون قایق سواری- غواصی- ماهیگیری و ;;; می باشد

ج- بنگالهای اقتصادی را می توان به این صورت عنوان نمود که وجود مراکز اقامتی- پذیرای حمل و نقل شهری و دفاتر خدمات شهری، مراکز تجاری- سیاحتی- تفریحی- ورزش ، علمی درمانی و ;.. اشاره نمود که هر واحد به نوبه خود درصدی از شاغلین در بحث گردشگری را به خود اختصاص داده است

1-3- هدف های تحقیق

از آنجا که گردشگری یک معقوله فراملی می باشد و از دید اقتصاد دانان پوشیده نیست

داشتن ابزار های لازم جهت بهبود کیفیت این مسئله به چگونه می باشد که بتوان از سطح مطلوب کیفی در حد استانداردهای بین المللی این صنعت برخوردار بود زیرا عرصه رقابت در این بخش بسیار فعال و با شتاب در حال حرکت می باشد و لازمه آن بهبود سطح کیفی وکمی آن بخصوص در بخش نیروی کار آزموده مطابق با استاندارد روز جهان از دانش و آگاهی کامل در این صنعت برخودردار می باشد

1-4- پرسشها اصلی

1- از لحاظ کمی تعداد شاغلین بومی در بخش گردشگری در جزیره کیش چند درصد از کل شاغلین این صنعت می باشد

2- سطح کیفی شاغلین بومی در بخش گردشگری به چه میزان است آیا قبل از اشتغال دوره های آموزش را در کارگاه های مخصوص این صنعت و یا دانشگاه های مرتبط کسب دانش نموده اند

3- درصد شاغلین سطوح بالا این صنعت به چه میزان است آیا فقط در بخش های خدمات و سطوح پائین فعالیت می کنند یا ارتفاء شغلی برای آنها نیز وجود دارد

1-5- قلمرو تحقیق

1-5-1- قلمرو موضوعی

اشتغال و بررسی فرصت های اشتغال کنونی و چشم انداز آینده به ایجاد فرصت های جدید اشتغال و در خصوص تخصصی شدن شاغلین در این صنعت برای دانش آموختگان آن و توزیع عادلانه در آمدهای حاصله از رونق گردشگری در میان بومیان موضوعی است که هدف تحقیق را مشخص می کند که در چه قلمرو فکری کنکاش شود

1-5-2- قلمرو مکانی

جزیره زیبای کیش در میان آب های نیلگون خلیج همیشه فارس به آن جاذبه های چشم نواز که چشم هر بیننده ای  را مجذوب زیبایی های خود می کند قلمرو تحقیق را به خود اختصاص می دهد با این وجود این تحقیق قابلیت تعمیم دادن آن را به سایر مناطقی که ویژگیهای خاص گردشگری را داشته باشد محقق می نماید

1-5-3- قلمرو زمانی

وضعیت موجود اشتغال و ظرفیت های فعلی جذب نیروی انسانی بومی و ساکنین جزیره در حال حاضر به چگونه می باشد را بررسی می نمایم و از لحاظ کمی چه درصدی از شاغلین در جزیره کیش به بومیان اختصاص دارد

1-6 پیشینه تحقیق

گردشگری معقوله ای است که افکار زیادی از اندیشمندان را به خود جلب نموده و هرز چند گاهی دل مشتاقان به این صنعت را شیفه خود کرده و آنها دست به قلم شده و در خصوص گردشگری به ثبت آثار با ارزش مبادرت نموده اند در این خصوص جزیره کیش سوژه بسیاری از علاقه مندان برای کنکاس در معقوله گردشگری قرار گرفته که می توان از گذشتگان دور و معاصری نام برد

1- حکیم شش الدین محمد کیش و سعدی در کیش که توسعه جعفر حمیدی و خلیج فارس و جزیره کیش از دیدگاه جغرافی دانان مسلمان و سفرنامه های احمدرضا جعفری و برخی از جزایر و شهرهای خلیج فارس در سفرنامه ها و ستون فارسی از محمد امینی رکنی و محققان که امروزه آثاری از خود به جای گذاشته اند  شامل

- کلیاتی درباره خلیج فارس  ایرج افشار سینای

- بندر باستانی سیراف، دولتخانه کیش  نورالله کسائی

- آینه صنعت گردشگری در کیش شفاف و روشن است  علی اکبر ناطق نوری 

- بازتاب رونق گردشگری کیش در روزنامه های حکف نیوز و الخلیج  تیر

- کیش جزیره ای کوچک با آرزوهای بزرگ  فروردین

-  تابستان، تفریح، سفر – گردش- زیارت  مرداد

- برای جذب گردشگران خارجی جاذبه های سیاحتی در کیش معرفی می شود  خرداد

- به بهانه اجرای طرح احیاء بازندی سازی و مرمت قنات تاریخی کیش رازهای نرفته در دل کیش پدیدار می شود

این نمونه هایی از صدها مقاله و تحقیق در خصوص گردشگری از دیدگاههای ممختلف می باشد ولی با دقت که نگریسته شد در خصوص اشتغال از صنعت گردشگری مقاله و تحقیق در خصوص کیش که هدف آن باشد. مشاهده نگردید

1-7- مراحل انجام کار روش تحقیق

1-7-1- روش تحقیق بکار رفته

روش تحقیق بکار رفته شده در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای می باشد

1-7-2 جامعه آماری

جامعه آماری جهت پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت، بومیان ساکن جزیره می باشند. کسانی که اصالتا بومی جزیره می باشند و در تکمیل و نتیجه گیری کاملتر که به نتیجه خواسته شده منتج شود از کل ساکنین جزیره هم استفاده شده

1-7-3 شیوه گردآوری اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل این تحقیق با استفاده از موارد زیر گردآوری شد

1-      بررسی و استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی

2-      گردآوری اطلاعات از طریق کارشناسان و مصاحبه های حضوری

3-      بررسی و مشاهده میدانی

1-7-4 ابزارهای گردآوری اطلاعات

برای تحقیق در خصوص موضوع مورد مطالعه از ابزارهایی استفاده شد که اطلاعات خواسته شده را برآورده سازد شامل مصاحبه آمار و اطلاعات بدست آمده و تهیه عکس و فیلم می باشد

1-7-5 شیوه های تجزیه و تحلیل یافته ها

روش بررسی تحقیق توصیفی – تحلیلی است که در محدوده جزیره کیش میباشد برای انجام این پژوهش چند مرحله اساسی مورد توجه قرار گرفته است

مرحله اول با توجه به اینکه مدت طولانی با بومیان جزیره در ارتباط بوده ام و یه نوعی از کم و کیف زندگی آنها اطلاعات مفیدی در اختیار داشتم از لحاظ شکل های پژوهش شبه تجربی می باشد. این داده ها با مرحله جمع آوری اطلاعات که مرحله دوم می باشد که از طریق مطالعه کتابخانه یی نسبت به جمع آوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز جمع بندی شد. مرحله سوم از روش های مناسب تحقیق از دیدگاه جغرافیا مطالعات میدان و از روش مشاهده ای صورت گرفت که حاصل آن اطلاعات گردآوری شد

1-8 محدودیتهای پژوهش

- عدم امکان دسترسی به بسیاری از منابع موجود بعضی از منابع که به صورت طرح می باشد و در اختیار دانشجویان قرار نمی گیرد

- عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق در خصوص تعداد ساکنین و تعداد شاغلین بومیان

- همکاری نکردن اهالی بومی با جمع آوری اطلاعات و پر کردن پرسشنامه

- ارائه اطلاعات بصورت شفاهی و عدم ارائه آن به صورت مکتوب با توجه به افزایش ضریب خطاء در ارائه اطلاعات شفاهی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی تحت word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی تحت word

مقدمه
نظریه نهاد گرایی نئولیبرال
نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی
تبار شناسی
موضوع ومفاد
اصول وپیش فرض ها
1- رویکرد نظام مند
2- بی نظمی بین المللی
3- کشورهابه مثابه بازیگران عاقل
4- کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران
5- نقش مستقل نهاد های بین المللی
همکاری های بین المللی
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی تحت word

ان. جی . رنگر .((روابط بین ااملل .نظریه سیاسی و مساله نظم جهانی –فراسوی
نظریه روابط بین الملل)).ترجمه:لیلا سازگار .تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل .1382صص246-
کاظمی ، علی اصغر ، روابط بین الملل درتئوری وعمل ، تهران ، نشر قومس ،
کاظمی ، علی اصغر ، نظریه همگرایی درروابط بین الملل « تجربه جهان سوم » تهران ، نشر قومس ،

دهقانی فیروز آبادی ، سید جلال ، « نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های
بین المللی ، مجله سیاست خارجی ، سال دوازدهم ، پاییز 1377 ،

مقدمه

در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد . در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست

وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است . البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده ، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد

« نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند . هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند . به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا ، آفریقا ، خاور میانه ، خاور دور ، آمریکای لاتین و ; مطرح شود ، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند

سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمانهای بسیار دور بر می گردد . در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت . به عقیده بسیاری از پژوهشگران ، این دوره ، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای می باشد . با این همه ، اینگونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود . مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند

بسیاری از تحلیل گران سیاسی نقش اکثریت پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و محلی را    ( بویژه آنها که یکی از قدرت های بزرگ در آن حضور دارند ) به صحیح ابزاری برای رقابت جهت تحصیل قدرت در سطح جهان تعبیر کرده اند . برخی نیز تاثیر آن ها را در حفظ صلح و نظم عمومی در مناطق مختلف جغرافیایی ستوده اند . از نظر ما نکته مهم و اساسی در این کوششهای گروهی و منطقه ای ، توجه به منافع واقعی ملت های ذینفع می باشد و نه ضرورتاً تمایلات و منافع و گرایش های مقطعی نخبگان وابسته به شرق و غرب که ممکن است الهامبخش این حرکات سیاسی باشند[1]

اندیشه جلوگیری از جنگ و مصائب آن و دست یابی به صلح پایدار از اولی انگیزه های تشکیل نهاد های منطقه ای از طریق پیمان های سیاسی بود . در همین دوران بود که ایجاد یک حکومت پر قدرت جهانی به عنوان نسخه ای برای صلح و روابط مسالمت آمیز بین اقوام ملت ها و نژادهای مختلف تجویز شد . به تدریج که انقلاب صنعتی شکل گرفت و دانش فنی امکانات تازه ای در دسترس بشر گذاشت ، نوع روابط بین الملل نیز دگرگون شد و ضرورت داد و ستد علمی ، اقتصادی ، تجاری و ; بین دولت ها محسوس گشت . از آنجا بود که تشکیل اتحادیه ها و نهادهای فرا ملی برای امور پستی ، بهداشتی ، مخابراتی و ; که روابط بین را تسهیل و تسریع می کرد ، به عنوان نیاز جوامع مطرح شد

تاسیس و تشکیل یک نهاد بین المللی اعم از اینکه بعد جهانی داشته باشد یا منطقه ای به منظور نظم بخشیدن و به قاعده در آوردن نوعی از روابط بین الملل است . سازمان های بین المللی منطقه ای نیز یک نوع نهاد هستند ، ولی هر نهاد بین المللی ضرورتاً یک سازمان بین المللی نیست . در واقع سازمان های بین المللی مرحله ای پیشرفته و توسعه یافته از فن نظم بخشیدن به تعامل دولت ها در روابط بین المللی می باشند . به عبارت دیگر ، نهادهای زیادی در سطوح مختلف در جهان وجود دارد که همگی به عنوان یک سازمان یا Organization مطرح نیستند . قواعد حقوق بین المللی نیز بیشتر دسته اخیر از تشکیلات بین المللی را می پوساند و مثلاً نهادهای بین المللی خصوصی یا شرکت های فرا ملی و چند ملیتی ضرورتاً تابع آن نیستند

لازم به تذکر است که شرکت های چند ملیتی عموماً تابع قوانین داخلی و ملی کشورهایی هستند که در آنجا به ثبت رسیده اند و اقامتگاه قانونی دارند . البته فعالیت این نهادها ممکن است همواره در گستره روابط بین المللی مطرح شود ولی تنها از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی که در سیستم حقوق آمریکایی تعارض قوانین «  Conflict of laws» نامیده می شود ، مورد مطالعه قرار می گیرد

دولت ها معمولاً  در تشکیل سازمان های معروف به ( NGO ) Non – Goverment Organizutim نقشی ندارند[2]. برخی از آنها انتفاعی هستند و بعضی دیگر صرفاً هدف های علمی ، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی و آموزشی و دیگر فعالیت های غیر انتفاعی را دنبال می کنند

از جمله سازمان های بین المللی خصوصی و انتفاعی ، می توان به چند ملیتی ها «  Multi – National Corporations » اشاره نمود که در مناطق مختلف جغرافیایی پراکنده هستند . کمپانی های نفتی ، بانک ها ، شرکت های مخابراتی ( مانند ITT ) شرکت های بیمه و ;. هر کدام به طور فعال و موثر در سطح جهان نقش سیاسی و اقتصادی ایفا می کنند ولی از قلمرو حقوق بین الملل خارج هستند . تا کنون اقدامات بین المللی از جمله در چارچوب سازمان ملل متحد نتوانسته است بر فعالیت های شرکت های چند ملیتی کنترل داشته باشد و تنها در سطح مناطق ، اقداماتی از قبیل تاسیس و توسعه بازارهای مشترک ، نهادهای تعاون و همکاری مالی و پولی منطقه ای ، تا حدودی از نفوذ و آثار زیان بخش چند ملیتی ها کاسته است

پیمان های منطقه ای در واقع تشکیلاتی سیاسی هستند که در زمینه های حفظ صلح و امنیت توسعه روابط دوستانه ، همکاری های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، بشر دوستانه ، محیط زیست و از این قبیل ، ماموریت و مسئولیت خاصی دارند

برخی از سازمان ها دارای یک شخصیت بین المللی هستند و به همین اعتبار با دیگر ارگان ها و سازمان های بین المللی ناحیه ای و منطقه ای داد و ستد بر قرار می کنند . این به مفهوم آن نیست که این سازمان ها یک ابر دولت متشکل از دولت های مختلف تشکیل می دهند ، بلکه به این معنی است که برای رسیدن به اهداف خود ، لاجرم مقداری از حاکمیت و قدرت کشور های عضو طبق ضوابط و شرایط معینی به ارگان مرکزی تصمیم گیری اجرایی آن محول می شود و در همان چارچوب با دیگر ارگان ها از موضوع یک اتحادیه ، روابط خاصی با شخصیت حقوقی برخوردار می شود

از نقطه نظر حقوق بین الملل برای انکه یک سازمان شخصیت حقوقی کسب کند لازم است

1- یک اتحادیه دائمی با اهداف قانونی و مشروع و تشکیلات اجرایی باشد

2- بین سازمان و اعضای آن تفکیک وجود داشته باشد ( از نظر اختیارات قانونی و اهداف )

3- وجود قدرت قانونی قابل اجرا در سطح منطقه یا بین الملل و نه تنها در سطح نظام های ملی یک یا چند دولت

طبیعی است که این شرایط همواره به طور واضح و قابل روئیت و لمس وجود ندارند ولی [3]بسیاری از سازمان های منطقه ای وابسته به ملل متحد یا اتحادیه اروپا ( اتحادیه اقتصادی اروپا ، اتحادیه زغال و فولاد و اورانیم ) و کمیکون  ( شورای کمک متقابل یا بازار مشترک شرقی ) دارای ظرفیت و قدرت یک سازمان بین المللی و دارای شخصیت خاصی می باشند


[1] کاظمی ، علی اصغر ؛ نظریه همگرایی در روابط بین الملل « تجربه جهان سوم » تهران : نشر قومس . 1370 ص

[2] کاظمی ، علی اصغر ؛ « روابط بین الملل در تئوری و عمل » تهران : نشر قومس . 1372 ص

[3] ( 1 ) کاظمی ، علی اصغر ؛ « روابط بین الملل در تئوری و عمل » تهران : نشر قومس . 1372 ص


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی سود تحلیل مالی پیش بینی کننده ی کاهش دقت با ترجمه فارسی تحت word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی سود تحلیل مالی پیش بینی کننده ی کاهش دقت با ترجمه فارسی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی سود تحلیل مالی پیش بینی کننده ی کاهش دقت با ترجمه فارسی تحت word

چکیده    
مقدمه    
بررسی پیش بینی درآمد تحلیلگران ژاپنی و مدیریت سود    
مدیریت درآمدها    
فرضیه های پژوهش    
انتخاب نمونه و روش پژوهش    
فرضیه آزمون یک    
فرضیه آزمون دو    
تحلیل نتایج    
پیامدها و نتیجه گیری    

REFERENCES

Ashbaugh, H., & Pincus, M. (2001). Domestic accounting standards, international accounting standards, and the predictability of earnings. Journal of Accounting Research, 39(3), 417–434 Baetge, J., & Ross, H. P. (1995). Was bedeutet ‘‘fair presentation’’ In: W. Ballwieser (Ed.), US-Amerikanische Rechnungslegung (pp. 27–44). Stuttgart: Schaeffer-Poeschel. Baginski, S. P., & Hassell, J. M. (1997). Determinants of management forecast precision. The Accounting Review, 72(2), 303–313 Barron, O., Byard, D., & Kim, O. (2001). Firm Size and Analysts’ Forecasts. Working Paper. Available at http://mail3.rhsmith.umd.edu/Faculty/KM/papers.nsf Basu, S. (1995). Conservatism and the asymmetric timeliness of earnings. Unpublished Doctoral dissertation. University of Rochester, Rochester, NY. 194 ORAPIN DUANGPLOY AND DAHLI GRAY Beckman, J. K. (1998). A comparison of consolidated and parent-only earnings forecasts for Japanese firms. Journal of Financial Statement Analysis, 3(3), 17–29 Brown, P., Foster, G., & Noreen, E. (1985). Security analysts multi-year earnings forecasts and the capital market. In: Studies in accounting research (Vol. 21). Saratoga, FL: American Accounting Association. Chen, S., & Wang, Y. (2004). Evidence from China on the value relevance of operating income vs. below-the-line items. The International Journal of Accounting, 39, 339–364 Choi, F. D. S., Min, S. K., Nam, S. O., Hino, H., Ujiie, J., & Stonehill, A. I. (1983). Analyzing foreign financial statements: The use and misuse of international ratio analysis. Journal of International Business Studies, 14(1), 113–131 Conroy, R., & Harris, R. (1995). Analysts’ earnings forecasts in Japan: Accuracy and sell-side optimism. Pacific-Basin Finance Journal, 1, 127–137 Conroy, R., Harris, R. S., & Park, Y. S. (1993). Published analysts’ earnings forecasts in Japan: How accurate are they Pacific-Basin Finance Journal, 1, 127–137 Darrough, M. N., & Harris, T. S. (1991). Do management forecasts of earnings affect stock prices in Japan In: W.T. Ziemba, W. Bailey & Y. Hamao (Eds), Japanese financial market research. Amsterdam: Elsevier Science. Darrough, M. N., Pourjalali, H., & Saudagaran, S. (1998). Earnings management in Japanese companies. The International Journal of Accounting, 33(3), 313–334 Frost, C. (1997). Characteristics and Information Value of Corporate Disclosures of ForwardLooking Information in Global Equity Markets. Working paper, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, United States. Herrmann, D., Inoue, T., & Thomas, W. B. (2003). The sale of assets to manage earnings in Japan. Journal of Accounting Research, 41(1), 89–108 Inoue, T., & Thomas, W. (1996). The choice of accounting policy in Japan. Journal of International Financial Management and Accounting, 7(1), 1–23 Lipe, R. (1986). The information contained in the components of earnings. Journal of Accounting Research, 24(3), 37–64 Nagy, A. L., & Neal, T. L. (2001). An empirical examination of corporate myopic behavior: A comparison of Japanese and U.S. companies. The International Journal of Accounting, 36, 91–113 Ohlson, J. A., & Penman, S. H. (1992). Disaggregated accounting data as explanatory variables for returns. Journal of Accounting, Auditing, and Finance, 7(4), 553–573 Poe, M., Shimizu, K., & Simpson, J. (2002). Revising the Japanese commercial code: A summary and evaluation of the reform effort. Stanford Journal of East Asian Affairs, 2, 71–95 Pope, P. (2003). Discussion of disclosure practices, enforcement of accounting standards, and analysts’ forecast accuracy: An international study. Journal of Accounting Research, 41(2), 272–283 Strong, N., & Walker, M. (1993). The explanatory power of earnings for stock returns. The Accounting Review, 68(2), 385–399 The Japanese Institute of Certified Public Accountants (1999). Corporate disclosure in Japan accounting (3rd ed.) Tokyo: The Japanese Institute of Public Accountants

‘‘BIG BANG’’ ACCOUNTING REFORMS IN JAPAN: FINANCIAL ANALYST EARNINGS FORECAST ACCURACY DECLINES AS THE JAPANESE GOVERNMENT MANDATES JAPANESE CORPORATIONS TO ADOPT INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

Orapin Duangploy and Dahli Gray

ABSTRACT

The mandated adoption of International Accounting Standards (IAS) for Japanese corporations did not result in improved earnings that forecast predictability. These findings contradict the research findings of Ashbaugh and Pincus (2001). Herrmann, Inoue, and Thomas’ (2003) research findings support the need for mandating the adoption of IAS. They found that Japanese managers were ‘‘manipulating’’ reported earnings by managing the sale of fixed assets and marketable securities. Adoption of

IAS decreases the availability of this practice and it was and is expected to increase disclosure and transparency. Increased disclosure and transparency are expected to decrease financial analyst forecast errors, which did not decrease for 139 firms examined in this study for the timeframe of 1999–2002 This research finding does not support the idea that adoption of IAS improves financial information used in decision making relative to forecasting earnings. Assuming that increased predictability indicates higher quality reported earnings and enhanced usefulness of financial information, the mandated adoption of IAS did not result in these. Assuming that adoption of IAS in Japan increased the level of transparency and disclosure by Japanese firms, which made it harder for Japanese firms to manage their earnings in order to meet the managerial earnings forecasts that these firms must make. Thus, after the adoption of IAS in Japan, forecast errors for managerial forecasts of earnings increased. This evidence is new to the literature

چکیده

تصویب لازم الاجرای استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) برای شرکت های ژاپنی که منجر به بهبود درآمد نمی شود که آن نیز این روند را پیش بینی می کند. این یافته ها در تضاد با یافته های پژوهشی Ashbaugh و پینکوس است. یافته های پژوهش های هرمان، Inoue، و توماس (2003)

از نیاز به حکم اتخاذ IAS حمایت می کند. آنها دریافتند که مدیران ژاپنی , درآمدهای گزارش شده ی دستکاری شده  توسط مدیریت فروش دارایی های ثابت و اوراق بهادار قابل عرضه در بازار هستند.تصویب IAS موجب کاهش در دسترس پذیری این عمل می شود و انتظار می رود که

افشا و شفافیت افزایش یابد. افزایش افشا و شفافیت انتظار می رود که موجب کاهش خطاهای پیش بینی تحلیلگر مالی شود که برای 139 شرکت در این مطالعه برای بازه زمانی 1999-2002 کاهش نیافته است. این یافته پژوهشی از این ایده حمایت نمی کند که طبق آن , تصویب IAS موجب بهبود اطلاعات مالی مورد استفاده در تصمیم گیری مربوط به پیش بینی درآمد می شود. با فرض این که افزایش قابل پیش بینی نشان دهنده ی کیفیت گزارش درآمد بالاتر و افزایش سودمندی اطلاعات مالی است ، تصویب لازم الاجرای IAS منتجی به اینها نمی شود.با فرض این که تصویب IAS در ژاپن موجب افزایش سطح

شفافیت و افشا توسط شرکت های ژاپنی می شود که اینکار مدیریت درآمد آنها را به منظور پاسخگویی به پیش بینی های درآمدی مدیریتی  توسط شرکت های ژاپنی سخت تر می کند و این شرکت ها نیز باید آن را سخت تر کنند.بنابراین، پس از تصویب IAS در ژاپن، خطاهای پیش بینی شده برای پیش بینی مدیریتی درآمدها افزایش می یابد. این شواهد برای مقاله جدید است

مقدمه

در ژاپن، مدیریت شرکت باید پیش بینی های درآمد عملیاتی ،سود فعلی و درآمد خالص را صادر کند. بین سال های 1999 و 2002 تعدادی تغییرات قابل توجه برای گزارش های مالی شرکت ها در ژاپن وجود دارد. این تغییرات اساسا درگیر تصویب تعدادی از استانداردهای بین المللی حسابداری مهم (IAS)است، که در ضمیمه ذکر شده است. این مقاله گزارش کننده ی یافته های تحقیقاتی است که نشان می دهد که تصویب مجموعه ای از IAS در ژاپن در دوره 1999-2002 مرتبط به بهبود دقت پیش بینی تحلیلگران مالی از درآمد شرکت های ژاپنی نیست. Ashbaugh و پینکوس (2001) به یک سوال مشابه نگاه کردند، اما مجموعه ای از شرکت هایی را بررسی کردند که  به طور داوطلبانه IAS را در اوایل 1990 تصویب کرده اند. یافته های پژوهش آنها نشان دهنده ی افزایش در دقت پیش بینی هاست. یافته های پژوهش این مطالعه در تضاد با یافته های Ashbaugh و پینکوس (2001) است و در نتیجه شواهد مهم جدید به ادبیات موجود اضافه شد. دولت ژاپن نیاز به مدیرانی در ژاپن دارد که به افشای سالانه  و پیش بینی شش ماه یکبار از درآمد عملیاتی (OI)، سود فعلی (CP)، ودرآمد خالص خط پایین (NI) می پردازد. تحلیل گران مالی در تویو Keizai (HTTP: //


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ]