سایت بهترین ابزار


1-1-1-1-      پایایی(ارزیابی) با ابزار Kappa

در این ابزار ابتدا تعدادی از مقالات خود را به‌همراه ابزار CASP مورد استفاده برای محققی دیگر در حوزه تحقیقاتی خود ارسال می‌کنیم. پس از آن محقق با بررسی مقالاتی ارسالی به ارزیابی مجدد آن‌ها می‌پردازد و با ابزار CASP به مقالات امتیاز دهی می‌کند.

برای محاسبه‌ی ضریب کاپا با استفاده از نرم افزار Excel استفاده گردید که در این پژوهش نمونه از این ابزار که به واسط کمک فردی با گروه رشته ای تجارت الکترونیک انجام پذیرفته است به بررسی ضریب Kappa پرداختیم که در جدول زیر آن را ارائه نموده ایم.

جدول ‏32: نمونه‌ای از ضریب کاپا محاسبه شده

ضریب کاپای محاسبه شده

عنوان مقاله

ردیف

0.7

Gartner RAS Core Research Note G00206214Magic Quadrant for Horizontal Portals

1

0.8

MATCHING THE REVENUE MODEL AND CONTENT OF HORIZONTAL PORTALS

2

0.5

Horizontal Portal Strategies: Winners, Losers and Survivors

3

0.9

The Content of Horizontal Portals

4ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]