سایت بهترین ابزار


1-1-1-              تعریفی از شیوه روایی و پایایی

برای این‌که اطلاعات به‌دست آمده را از منظر اعتماد و اعتبار بررسی نماییم باید به دو ویژگی روایی و پایایی یا همان اعتبار و اعتماد توجه نماییم. روایی یا اعتماد میزان استفاده از ابزار به‌کار رفته در موضوع مورد تحقیق را بررسی می‌کند و پایایی یا اعتماد میزان قابلیت اعتماد به داده‌ها و ابزار را بررسی می‌کند. در این پژوهش به‌منظور ارزیابی سطح کیفی مقالات(اعتبار) از ابزار CASP  و به‌منظور اثبات اعتماد از ابزار KAPPA استفاده می‌گردد.

1-1-1-1-      روایی(اعتبار) با ابزار CASP

ابزار CASP با توجه به ده شاخص زیر به مقالات امتیازی حداکثر تا عدد 5 می‌دهد.

§       اهداف تحقيق

§       منطق روش

§       طرح تحقيق

§       نمونه‌برداري

§       جمع‌آوري داده‌ها

§       انعكاس‌پذيري

§       ملاحظات اخلاقی

§       دقت تجزيه و تحليل

§       بيان روشن يافته‌ها

§       ارزش تحقيق

پس از آن مجموع امتیازات هر مقاله را مشخص می نماییم:

عالی = 41 50

خیلی‌خوب = 31 40

خوب = 21 30

متوسط = 11 20

ضعیف = 0 - 10

در انتها نیز مقالاتی که امتیاز آن‌ها بالای عدد 30 را به عنوان مقالات منتخب بیان می نماییمارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]